Home

AA amyloidos

DIFFERENTIALDIAGNOSER. MGUS och proteinuri, kardiomyopati, polyneuropati och/eller hepatomegali av annan orsak är mycket vanligare än AL-amyloidos. Amyloidos påvisad vid hjärtbiopsi kan bero på så kallad senil kardiell amyloidos orsakad av amyloidomvandling av transtyretin, vilken särskiljs via subtypning av amyloiden AA amyloidosis is a form of amyloidosis, a disease characterized by the abnormal deposition of fibers of insoluble protein in the extracellular space of various tissues and organs.In AA amyloidosis, the deposited protein is serum amyloid A protein (SAA), an acute-phase protein which is normally soluble and whose plasma concentration is highest during inflammation AA Amyloidosis. AA amyloidosis occurs as a reaction to another illness, such as a chronic inflammatory disease or a chronic infection. Infections and inflammation cause the liver to produce a protein called SAA (serum amyloid A protein) in high levels. This is a normal reaction

Amyloidos är en sällsynt sjukdom som beror på att speciella proteiner så kallad amyloid, ansamlas i kroppens organ. Det kan finnas många olika orsaker till att amyloid bildas och man brukar därför skilja mellan olika typer av amyloidos, till exempel AL-amyloidos, AA-amyloidos och ATTR-amyloidos Systemisk amyloidos är en sjukdomsgrupp där cirkulerande proteiner felveckas och inlagras i kroppens vävnader, vilket orsakar sjukdom. Light chain (AL) amyloidos och transtyretin (ATTR) amyloidos är de amyloidsjukdomar med hjärtengagemang som påvisats i Sverige. Hjärtamyloidos klassificeras som en hypertrofisk och restriktiv kardiomyopati (2), d v. AA-amyloidos (efter protein AA, som är ett N-terminalt proteolytiskt fragment av apolipoproteinet serum AA, SAA), kallades förr sekundär systemisk amyloidos. Denna form uppträder som en följd av en kronisk inflammatorisk sjukdom , framför allt reumatoid artrit , men ibland även vid Morbus Bechterew , psoriasisartrit eller Crohns sjukdom AA-amyloidos Behandlingsmetoder varierar beroende på den bakomliggande orsaken. Vanliga tillvägagångssätt kan innehålla antibiotika om orsaken är bakteriell i naturen eller antiinflammatoriska läkemedel för att minska eller kontrollera autoimmuna störningar De tre vanligaste formerna som är definierade av sina prekursorproteiner är AL-amyloidos (primär [(A = amyloid, L = lätt immunglobulinkedja), AA-amyloidos (sekundär [protein AA]) och transtyretinderiverad amyloidos. Vid AL-amyloidos produceras en monoklonal lätt immunglobulinkedja av en plasmacellsklon i benmärgen

AL-amyloidos - Internetmedici

 1. Amyloidos är ett sällsynt tillstånd som orsakar en onormal protein som kallas amyloid för att bygga upp i kroppen. Här är vad du behöver veta
 2. AA-amyloidos är en form av amyloidos , en sjukdom som kännetecknas av onormal avsättning av fibrer av olösligt protein i det extracellulära utrymmet i olika vävnader och organ.Vid AA-amyloidos är det avsatta proteinet serum-amyloid A-protein (SAA), ett akutfasprotein som normalt är lösligt och vars plasmakoncentration är högst under inflammation
 3. AA-amyloidos (sekundär systemisk amyloidos) uppträder som en följd av en kronisk inflammatorisk sjukdom, i Sverige numera främst reumatoid artrit. AA-amyloidos ses dock också emellanåt vid många andra inflammationssjukdomar, t ex morbus Bechterew, psoriasisartrit och Crohns sjukdom. Vid enstaka tillfällen kan ingen säker bakomliggande sjukdom på
 4. Reaktiv/sekundär amyloidos, även kallad AA-amyloidos; Biokemiska metoder har gjort en mer detaljerad indelning möjlig, baserad på de olösliga fibrillproteinerna: 4. Systemisk amyloidos: Primär systemisk amyloidos (AL-amyloidos) Myelomatosassocierad systemisk amyloidos (AL-amyloidos) Sekundär/reaktiv amyloidos (AA-amyloidos) Hereditär amyloidos
 5. AA-amyloidos. Fibrinoid amyloidos Nästa fråga . Visa förklaring Hoppa över. AL-amyloidos kallas även primär amyloidos. Själva namnet AL står för amyloid light-chain eftersom sjukdomen uppkommer vid abnormal produktion av antikroppars lätta kedjor. 0%
 6. AA-amyloidos kallas också sekundär amyloidos. Det involverar ett protein som kallas serumamyloid A. Det utlöses vanligtvis av en infektion eller inflammatorisk sjukdom, såsom reumatoid artrit. Behandlingsalternati

Det finns olika typer av amyloidos och klassificeras på bakgrund av typ av amyloidprotein. De vanligaste typerna är: AL-amyloidos AA-amyloidos ATTR-amyloidos: Ärftlig ATTRv-amyloidos är även känt som familjär amyloidos med.. AA-amyloidos. Denna grupp innefattar reaktiv (sekundär) amyloidos; oftast det orsakar - reumatoid artrit (30-50%), kronisk varig destruktiv sjukdom (osteomyelit, bronkiektasi), inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit, Crohns sjukdom), tuberkulos, tumör (vanligen lymfom och njurcellscancer) ning och en betydande risk för AA-amyloidos. Tabell II. Immunologiska sjukdomar - ett kontinuum av autoinflammation och autoimmunitet (modifierad efter (7)). Sällsynta monogena autoinflammatoriska sjukdomar • FMF, TRAPS, CAPS, HIDS Polygena autoinflammatoriska sjukdomar • Gikt, pseudogikt och andra kristallinducerade artropatie Je nach zugrundeliegender Autoimmunerkrankung werden bestimmte Untersuchungen durchgeführt. Bei Patienten mit einer gesicherten AA-Amyloidose oder einem erhöhten Risiko für die Entwicklung einer AA-Amyloidose sollten mindestens alle 3 Monate das Blut (CRP, Kreatinin) sowie der Urin auf Eiweiß-ausscheidung (Urin-Stix) untersucht werden

AA-amyloidos; Beta-2-mikroglobulinamyloidos, Hur diagnostiseras amyloidos? Hur behandlas amyloidos? Av Niels Abildgaard, specialist inom internmedicin och hematologi, professor och forskningsledare. Vad är amyloidos? Amyloidos är en sällsynt sjukdom som orsakas av avsättning av proteiner (äggvita) AA-amyloidos För patienter med neuropatisymtom så är CIDP den vanligaste feldiagnosen som erhållits tidigare. 14 AA=amyloid A; AL=amyloid lätt kedja; ALS=amyotrofisk lateralskleros; CIDP=kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati

AA amyloidosis - Wikipedi

 1. Amyloidsjukdomar uppkommer när proteiner aggregerar och bildar så kallade amyloidfibriller. Det här är ett fenomen som förekommer som systemiska sjukdomar och vid vissa neurodegenerativa tillstånd, men också i flera andra sjukdomar, till exempel typ 2‑diabetes
 2. AA-amyloidos. Tillstånd som förknippas med kardiomyopati; Hypertensiv hjärtsjukdom Hypertrofisk kardiomyopati Fabrys sjukdom AL-amyloidos: Om du upplever symtom och är medveten om en familjehistorik, ska du tala med läkare - som kan göra en utvärdering och bestämma rätt handlingsplan
 3. Att heparansulfat har är nödvändigt för uppkomsten av amyloid, abnorma proteininlagringar i kroppen, har tidigare inte varit känt. Amyloid uppträder vid flera allvarliga sjukdomstillstånd, till exempel Alzheimers sjukdom, galna kosjukan, åldersdiabetes och den så kallade AA-amyloidos som ofta utvecklas vid kroniska inflammationssjukdomar
 4. ska inflammationen. Dialysrelaterad amyloidos. Du kan behandla denna typ genom att ändra vilken typ av dialys du får. Ett annat alternativ är att ha en njurtransplantation
 5. Tema Mer kunskap om amyloider i mat behövs 26 juni, 2007; Artikel från Uppsala universitet; Ämne: Hälsa & medicin Nya forskarrön som denna vecka presenteras i nätupplagan av tidskriften Proceedings of National Academy of Sciences, PNAS, visar att en sjukdom som orsakas av felaktigt veckade proteiner och drabbar bland annat gäss, kan överföras till gåslever och sedan påskynda.

AA amyloidos (förvärvat amyloidos, förvärvad amyloidos) - sekundär amyloidos med kronisk inflammation, reumatiska, sjukdomar, såväl som familjär medelhavsfeber (periodisk sjukdom). ATTR-amyloidos (A - amyloidos, amyloidos, av TTR - transtyretin, transtyretin) - ärftlig-familjär amyloidos (familjär amyloid polyneuropati) och senil systemisk amyloidos Denna sjukdom, som kallas sekundär eller AA-amyloidos, förekommer också hos möss och kan överföras från ett djur till ett annat via en prion-liknande mekanism. Också här är den infekterande partikeln inte en mikroorganism utan ett felveckat och trådformigt protein, i detta fall AA-protein i formen av amyloid Serumamyloid A (SAA) är en familj av apolipoproteiner förknippade med high-density lipoprotein (HDL) i plasma. Dessa proteiner produceras huvudsakligen i levern.Det finns fyra olika isoformer av SAA, som uttrycks på olika nivåer eller som svar på inflammatoriska stimuli. SAA1 och SAA2 är akutfasprotein medan SAA4 uttrycks i relativt konstant koncentration

the development of AA amyloidos is. The presence of AA amyloid was proven in 208 articles (2 6% of all) of which 140 (67%) showed a strong association with an underlying disease proce ss. Disease. AA amyloidosis may develop in patients with active chronic inflammation. Serum amyloid A (SAA), the precursor of the AA protein, is strongly amplified in the liver under the stimulation of. AA-amyloidos påverkar främst dina njurar. Ibland kan det också skada dina tarmar, lever eller hjärta. Denna typ brukade kallas sekundär amyloidos. Dialysrelaterad amyloidos: Denna typ påverkar personer som är i dialys under en längre tid som ett resultat av njurproblem

AA-amyloidos är en systemisk form av amyloidos som förekommer över hela världen. Den orsakas av ansamling av akutfasproteinet serumamyloid A (SAA) som utsöndras till blodet vid inflammation. Vid kroniska inflammatoriska tillstånd såsom reumatoid artrit, familjär medelhavsfeber och tuberkulos ökar nivån av SAA i blodet upp till 100 märker amyloid A (AA) i vävnader och utgör en hjälp i identifieringen och klassificeringen av AA-amyloidos. Immunocytokemisk (ICC) färgning med Dako Monoclonal Mouse Anti-Human Amyloid A i kombination med Kongoröd färgning (1) eller speciellt Kongoröd fluorescens (2), är mycket mer känslig än endast Kongoröd färgning AA-amyloidos orsakas av fragment av amyloid A-protein och påverkar njurarna i cirka 80 procent av fallen. Det kan komplicera kroniska sjukdomar som kännetecknas av inflammation, såsom reumatoid artrit (RA) eller inflammatorisk tarmsjukdom (IBS) Risken är naturligtvis ­särdeles stor om man underlåter direkt typbestämning av ­amyloid och endast förlitar sig på kliniska fynd som förekomst av monoklonal gammopati av oklar signifikans (MGUS) (AL-amyloidos) eller reumatoid artrit (AA-amyloidos) Idiopathic inflammatory disease is now the commonest cause of AA amyloidos in the western worlds' and, untreated, 50% of patients die within 5 Reactive systemic amyloidosis associated with acquired or hereditary chronic inflammatory diseases

stegring, kardiomyopati, ortostatism, neuropati, kronisk inflammatorisk sjukdom (sek AA amyloidos), M-komponent/Bence Jones proteinuri (prim AL amyloidos). Patient med kronisk inflammatorisk sjukdom t ex RA med oklar njurpåverkan (OBS - cirka 10 % m sek amyloidos har den s.k. kärlvarianten som saknar signifikant proteinuri) AA-amyloidos 1. AA är ett normal-sekvens-serumamyloid A-protein som är en akutfasreaktant som huvudsakligen produceras i levern som svar på flera cytokiner. Endast en minoritet av patienter med förhöjda serum amyloid A-nivåer utvecklar amyloidos.

AA-amyloidos. AA-amyloidos är en form av amyloidos i samband med upplagring av ett amyloidprotein vid namn serum amyloid A, SAA (typ 1 och 2), som är akutfasprotein SAA är ett akutfasprotein som är känsligare än CRP Hos vissa människor kan SAA1 och 2 bilda amyloid, vilket är ett proteinaggregat som deponeras i olika vitala organ, t.ex. mjälte, lever, njure, och hjärta och kan leda till AA-amyloidos. Deponeringen leder slutligen till organsvikt och död

AA - Amyloidosi

Amyloidos - Netdokto

 1. ⚕️ Amyloidos är ett sällsynt tillstånd som orsakar ett onormalt protein som heter amyloid att byggas upp i kroppen. Här är vad du behöver veta
 2. AL-amyloidos. lätta kedjor vid myelom, MGUS, primär amyloidos 50 % har njurengagemang med proteinuri, nefrotiskt syndrom o/e nedsatt njurfunktion ofta kardiomyopati och AV-block, low voltage EKG GI-påverkan, ökad blödningsbenägenhet, karpaltunnelsyndrom, hudpåverkan mm dålig prognos ; AA-amyloidos
 3. år idag. Det finns andra typer av amyloidos som till exempel serum amyloid A (AA) amyloidos, ärftlig variant av transthyretin (ATTR), ärftlig variant av apolipoprotein A1 (AApoA1) med flera [10]. För att identifiera amyloidinlagringar används främst två olika metoder i rutindiagnostiken, kongorött och immunohistokemi
 4. Abstrakt . infiltrativa hjärtsjukdomar orsakas av en heterogen grupp av störningar; amyloidos och sarkoidos är två vanliga orsaker till myokardiell infiltration, som skiljer sig åt i kliniska och biologiska utfall och behandlingsproblem

Hjärtamyloidos (amyloid kardiomyopati) - Internetmedici

Dit hör till exempel så kallad AA-amyloidos, som ibland uppstår hos patienter med någon inflammation i kroppen, till exempel vid ledgångsreumatism, inflammatoriska tarmsjukdomar och kronisk. amyloidos. Wikipedia. Medicinsk informationssökning. Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 5 relationer: AA-amyloidos, Akut bronkit, Cystisk fibros, Lunga, Lunginflammation. AA-amyloidos. AA-amyloidos är en form av amyloidos i samband med upplagring av ett amyloidprotein vid namn serum amyloid A, SAA (typ 1 och 2), som är akutfasprotein Amyloidos Symptomkoll: Möjliga orsaker inkluderar Ortostatisk hypotoni. Kolla hela listan över möjliga orsaker och tillstånd nu! Prata med vår chatbot för att begränsa din sökning

Amyloidos hjärta - vi gör din vardag lite enklare, hämta

Amyloidos - Wikipedi

Study Amyloidos flashcards from Linnéa Rova's Uppsala class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Study Inlagringssjukdomar flashcards from Petter Unander-Scharin's Linköpings Universitet class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition

Amyloidos Orsaker, symtom, diagnos och behandlin

 1. (2013) Yilmaz et al. Kidney and Blood Pressure Research. Background: The natural history of AA amyloidosis is typically progressive, leading to multiple organ failure and death. We analyzed the etiology as well as clinical and laboratory features of patients with biopsy-proven AA amyloidosis and.
 2. På sikt är njur-AA-amyloidos förknippad med betydande risk för njursvikt. [xn--lkartidningen-bfb.se] Spektrumet av mutationer varierar mellan olika etniska grupper och påverkar svårighetsgraden av FMF, liksom risken för att utveckla systemisk reaktiv amyloidos (AA)
 3. ämnen Abstrakt. Vi syntetiserade ( trans, trans ) -1-brom-2, 5-bis- (3-hydroxikarbonyl-4-hydroxi) styrylbensen (BSB) och användes denna förening för att detektera amyloidfibriller i obduktion och biopsiprover från patienter med lokal amyloidos, såsom familjär prionsjukdom och systemisk amyloidos, såsom familjär amyloidotisk polyneuropati, amyloid A (AA) amyloidos, lättkedjig (AL.
 4. Kontrollér oversættelser for 'Amyloidos' til dansk. Gennemse eksempler på oversættelse af Amyloidos i sætninger, lyt til udtale, og lær om grammatik
 5. amyloid disorders; transthyretin (TTR)-amyloidosis, AA-amyloidos and AD. 12 Heparan sulfate and amyloidosis Physiological roles of HSPGs As mentioned previously, HSPGs consist of HS chains covalently linked to a core protein. HSPGs are ubiquitously expressed on cell surfaces and in th
 6. AA-amyloidos - Wikipedi ; Gallerix linköping. Syphilitic dementia. Vad betyder stuk. Sockerkaka i långpanna med glasyr och strössel. Events hannover 2018. Weekend festival 2016. The martian bokrecension. Saint barthélemy resa. Hermes armband pris sverige. Sticker korsord. Church of satan fakta. Beet brüder bewerbung 2018. Fahrradbörse.
Amyloidos - NetdoktorProAmyloidos – Wikipedia

Hjärtamyloidos - tänkbar genes vid oklar diastolisk hjärtsvik

AA-amyloidos är en form av amyloidos i samband med upplagring av ett amyloidprotein vid namn serum amyloid A, SAA (typ 1 och 2), som är akutfasprotein. AA- amyloidos Den orsakar reaktiv systemisk amyloidos , som en reaktion på inflammation, men också familjär medelhavsfeber, som är ett ärftligt tillstånd De autoinflammatoriska sjukdomarna, även kända som periodiska febersyndromer, är störningar av medfödd immunitet som kan ärva eller förvärvas och som orsakar återkommande, självbegränsande, till synes spontana avsnitt av systemisk inflammation och feber i frånvaro av autoantikroppsproduktion eller infektion. Det har ny Osteomyelit eller benröta är en inflammation/infektion i benväv och benmärg som drabbar cirka 150 000 människor årligen. 15 relationer: AA-amyloidos , Alfons Maria Jakob , Anne McCaffrey , Bakteriemi , Carl Skånberg , Cellulit , Cerament , Dorsopati , Fraktur (medicin) , Gustav Vasa , Höftsmärta , Joseph Goebbels , Pasteurella. Contextual translation of amyloidos from Swedish into German. Examples translated by humans: amyloidose, amyloidosen, amyloidose nnb, amyloiderkrankung IXth International Symposium on Amyloidosis July 15-21, Budapest, Hungary Contents 1.3.2. Poster AA AMYLOID DEPOSITION IS COMPLEMENT INDEPENDEN

Amyloidos: symptom, behandling och me

Den # mars # anmälde Neurochem Luxco # SARL officiellt till Kommittén för humanläkemedel (CHMP) att man önskar dra tillbaka sin ansökan om godkännande för försäljning av Kiacta för behandling av amyloid A-amyloidos (AA-amyloidos CHMP oroades över att effekten av Kiacta vid behandling av AA-amyloidos inte hade bevisats i tillräcklig grad i den enda huvudstudie som genomförts. EMEA0.3. La hemorragia es demasiada para que sea amiloidosis. Han blöder för mycket för amyloidos. OpenSubtitles2018.v3 AA-amyloidos. AA-amyloidos är en form av amyloidos i samband med upplagring av ett amyloidprotein vid namn serum amyloid A, SAA (typ 1 och 2), som är akutfasprotein Amyloidos förebyggande. Eftersom etio för amyloidos är oklar, finns det inget sätt att förhindra primär amyloidos AA-amyloidos är när en uppbyggnad av amyloidproteiner sker som en reaktion på en annan sjukdom. En ärftlig genmutation kan också orsaka en ärftlig form av amyloidos. Riskfaktorer. Även om vem som helst kan utveckla amyloidos ökar vissa faktorer en persons risk för sjukdomen. Dessa inkluderar

AA-amyloidos - AA amyloidosis - qaz

Sekundär (AA) amyloidos behandlas genom att kontrollera den underliggande sjukdomen och med kraftiga antiinflammatoriska läkemedel som kallas steroider som bekämpar inflammation. Levertransplantation kan stoppa sjukdomen hos personer med arvelig amyloidos. En nyre- eller hjärttransplantation kan också rekommenderas Sekundär (AA) amyloidos är en fruktad komplikation vid kroniska inflammatoriska sjukdomar, fr.a. reumatoid artrit (RA) där endast vissa individer utvecklar AA amyloidos, trots att förutsättning, i form av långvarig, hög plasmakoncentration avamyloidfibrillprecursor, akutfasproteinet serum amyloid A (SAA), föreligger AA-amyloidos kan framkallas i möss genom framkallande av långvarig inflammation och det tar minst 6 veckor innan amyloid kan påvisas i vävnader. Amyloidutveckling kan påskyndas genom att man ger en liten volym av ett extrakt från vävnad med amyloid, benämnd AEF , samtidigt som man framkallar inflammation Vid AL-amyloidos är det istället ett slags tumör som bildar den onormala substansen. Och vid en tredje variant, AA-amyloidos, är det en inflammatorisk sjukdom, som t ex ledgångsreumatism, som driver på amyloidproduktionen. Andra systemiska amyloidosformer finns också. I mikroskop ser alla amyloidinlagringar likadana ut

Den vanligaste lesionslokaliseringen är njurar (enligt uppgifter från olika författare, från 1,4 till 1,9% av alla obduktioner). Teorier om utvecklin AA amyloidos (akut fas proterin) ger EJ polyneuropati ses vid inflammtoriska sjukdomar (t.ex. RA) Kan vara värt att fundera på vid svåra oklara polyneuropatier med autonom dysfunktion hos patienter som inte har diabetes. Diagnos: Rektal eller bukfettsbiopsi. Färgning med Kongorött. Den ärftliga formen kan hittas med gentest

Search this site. Search. Ortopedisk kirurg Om monoklonal antikropp med AA-protein är positivt färgad, är det av stort värde för diagnosen AA-amyloidos. Synovialbiopsi är inte uppenbart, röntgen kan inte visa någon speciell ledutrymmestenos, skleros och osteofytbildning. Diagnos. Familj Medelhavets termiska diagno Renal AA amyloidosis is the most serious complication of periodic fever syndrome, which, inadequate suppression, due to persistent inflammation, leads to nephrotic syndrome and renal failure over several years. In most cases, periodic fever AL-amyloidos (A = amyloid, L = immunoglobulin light chain), kallades tidigare primär amyloidos eller myelomassocierad amyloidos. AA-amyloidos (efter protein AA, som är ett N-terminalt proteolytiskt fragment av apolipoproteinet serum AA, SAA), kallades förr sekundär systemisk amyloidos Amyloid-enhancing factor (AEF) in the pathogenesis of AA-amyloidosis in the hamster COMORBIDITIES OF HEART FAILURE (C ANGERMANN, SECTION EDITOR) Amyloidosis in Heart Failure Sandra Ihne1,2,3 & Caroline Morbach1,3,4 & Laura Obici5 & Giovanni Palladini5 & Stefan Störk1,3,4 # Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 201

 • Palau Religion.
 • Säga upp mobilabonnemang.
 • Apocalypse Chili scoville.
 • SchoolSoft Falun Praktiska.
 • Dorothy Parker childhood.
 • Sannolikhet övningar åk 3.
 • Namn 2020 pojke.
 • Stora geleråttor Stockholm.
 • Köpenhamn Paris tåg.
 • Unga insekter.
 • Saranda, Albanien Hotel.
 • Wirströms.
 • Liggamma näsan fri.
 • Fiery Driver Updater Mac.
 • Will star wars: the clone wars come back to netflix.
 • Pendling Sonnenaufgang.
 • صراحة دخول بالفيس.
 • Excel barcode macro.
 • SPINNER Group.
 • Lutfisk i stekpåse.
 • Bokföra swish avgift.
 • TUI Agadir.
 • Justera skjutdörrar uterum Skånska Byggvaror.
 • Trycka tyg metervara.
 • Godis marieberg.
 • Anna bostäder.
 • Zoom PodTrak P4 price.
 • Floyd Mayweather money.
 • Bauer sucht Frau Hochzeit.
 • Däcktryck Ligier.
 • Siquijor tour package.
 • Types of double vision.
 • Hells Angels president Sverige 2020.
 • Polar A360 bedienungsanleitung.
 • Tacogratäng utan crème fraiche.
 • Nya bilar 2018.
 • Charolais Sverige.
 • Språkskolan Umeå.
 • ER Bil Vetlanda Blocket.
 • Barnacle Remover Biltema.
 • Endre socken.