Home

Dokumenthanteringsplan Riksarkivet

Nationell Arkivdatabas. Serie - Stadsdelsnämnder i Stockholm. Förvaras: Stockholms stadsarki Här publicerar vi de vanligaste frågorna och svaren kring verksamhetsbaserad arkivredovisning. Listan fyller vi på vartefter vi ser att nya frågor och svar behöver belysas eller preciseras. Frågorna och svaren har strukturerats utifrån följande områden

Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid. Nationell Arkivdatabas. Serie - VIMMERBY KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN / EKONOMIAVDELNINGENS ARKIV. Förvaras: Vimmerby kommunarki Riksarkivets främsta uppgift är att säkerställa samhällets behov av en långsiktig informationsförsörjning som garanterar innehåll, sammanhang och äkthet. I båda dessa uppdrag är en väsentlig del att ge stöd till organisationer för att identifiera och skydda information Dokumenthanteringsplanen bygger på en processinriktad klassificeringsstr uktur kallad KLASSA som har tagits fram i ett samarbete mellan Riksarkivet och Samrådsgruppen för arkivfrågor. KLASSA innebär en gemensam nationell struktur för att klassificera kommunal verksamhet Riksarkivet Box 7223 187 13 Täby. Kontakta oss Tel 010-476 70 00 riksarkivet[at]riksarkivet.se. Följ oss. Hjälp Om webbplatsen Tillgänglighetsredogörelse Om kakor (Cookies) Om personuppgifter Om ReadSpeaker Webbkarta.

Dokumenthanteringsplan version 1.10 Med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA‐FS 1991:6; ändr. 1997:6, 2012:2) gäller följande för handlingar inom samtliga verksamheter: ‐ Rutinartad. Här finns information för dig som ska skapa eller ändra en dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen är en del av myndighetens informationsredovisning. Den är både ett styrdokument och ett hjälpmedel. För din myndighet är den ett viktigt redskap då den skapar förutsättningar för en konsekvent hantering av era allmänna handlingar kommun eller anpassningar av SKL/Riksarkivets Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter. Den senare användes i Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan från 2013. Med anledning av att flera kommuner har valt att använda egna eller anpassade versioner av denna klassificeringsstruktu

Socialnämnden tillämpar Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Riksarkivets allmänna råd om gallring för kommuner/socialtjänster. Gallring sker efter fastställd dokumenthanteringsplan. Sekretess Sekretess tillämpas enligt offentlighets- och sekretesslagen för uppgifter som rör enskilda förhållanden Dokumenthanteringsplanen baseras på Sveriges Kommuner och Landstings gallringsråd som finns i den utgivna skriftserien Bevara eller gallra. Den utgivna skriftserien är ett samarbete med Riksarkivet. 6. Allmänhetens sökvägar till kommunstyrelsens allmänna handlingar Diariu Riksarkivets övriga generella gallringsföreskrifter är dokumenterade i dokumenthanteringsplanen. Den föreskrivna gallringen är verkställd centralt. 6. Arkivredovisning Göteborgs universitet har upprättat en arkivbeskrivning för Gemensamma förvaltningen enligt Riksarkivets föreskrifter, RA-FS 1991:1 (ändrade geno Dokumenthanteringsplanen är skapad utifrån nämndens handlingar och information, men får användas på kulturavdelningen i den mån det är möjligt tills dess att en ny plan har upprättats. Kulturnämndens dokumenthanteringsplan antogs i kn 2008-06-12 § 35 och gäller information som inkommer och skapas i dåvarande kulturkansliet och biblioteken Riksarkivet Box 7223 187 13 Täby. Kontakt Tel 010-476 70 00 kundtjanst[snabel-a]riksarkivet.se Kontaktformulär. Om söktjänsten Om bildvisningen Frågor och svar Om kakor (Cookies) Om personuppgifte

Gallringsråden i den här dokumenthanteringsplanen bygger på Sveriges Kommun och Landstings (SKL) serie Bevara eller Gallra, framtagen av SKL i samarbete med Riksarkivet. Arkivbildning och gallring inom kommuner styrs av Arkivlagen (1990:782). Enligt Arkivlagen ska det i varje kommun finnas en arkivmyndighet Dokumenthanteringsplan för val- och förtroendemannanämnden i Norrtälje kommun. Kommunens förvaltningskontors och bolags arkiv redovisas i en arkivbeskrivning och återsöks i en systematisk arkivförteckning. Här kan du själv söka i arkivförteckningarna Riksarkivet (RA) är tillsynsmyndighet i arkivfrågor. Arkivchefen ansvarar för KTH:s kontakter med RA. Arkivredovisningens delar ska bestå av: arkivbeskrivning, klassificeringsstruktur, processbeskrivningar, dokumenthanteringsplan, dokumentation till arkivredovisningen samt arkivförteckningar Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration, revision samt kris och säkerhet Kommunstyrelsens beslut § 253/2019 Inledning Dokumenthanteringsplanen är upprättad i enlighet med förslag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Riksarkivet i deras gemensamma samarbete; Bevara eller gallra Riksarkivets allmänna råd om gallring för kommuner/socialtjänster. Gallring sker efter fastställd dokumenthanteringsplan. Saknas ett handlingsslag i dokumenthanteringsplanen måste ett särskilt gallringsbeslut tas av nämnd innan gallring. Sekretess Sekretess tillämpas enligt offentlighets- och sekretesslagen för uppgifter som rö

Dokumenthanteringsplan - Riksarkivet - Sök i arkive

 1. Dokumenthanteringsplan De dokument inom Lysekils kommun som anger om myndighetens allmänna handlingar ska bevaras eller gallras I riksarkivets föreskrifter och allmänna råd finns mer detaljerade regler om hur handlingar ska framställas, organiseras, redovisas, gallras, förvaras, skyddas oc
 2. DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Datum 2019-02-06 Styrdokument. Dokumenthanteringsplan . Service- tekniknämnden . Service- och tekniknämndens handling nr 1/2019 Dnr: STN/2018:127 - 004 Antagen av service- och tekniknämnden 2019-02-28, § 1
 3. Dokumenthanteringsplan Beslutat av Kommunstyrelsen 2021-01-27, § 13, dnr KS 351/20 Gäller från och med 2021-01-27 Ansvarig Stadsarkivarie Gäller för Kommunstyrelsen Senast reviderad 2020-12-22. 2 Innehåll 1
 4. I dokumenthanteringsplanen finns en kolumn med rubriken Tillämpningsbeslut och gallringsföreskrift, där både Stockholms universitets tillämpningsbeslut och de beslut från Riksarkivet (RA-FS och RA-MS) om medgivande av gallring som tillämpningsbesluten har koppling till. Hanteringen av dokumenthanteringsplan på institutione
 5. Dokumenthanteringsplan Handlingar som diarieförs i W3D3 registreras med de beteckningar som anges i vänstra kolumnen. Samma beteckningar används för handlingar som arkiveras och redovisas i arkivförteckningen oavsett om de är diarieförda eller ej. Arkivhandlingar arkiveras vid den enhet som upprätta
 6. Stadsarkivet beslutar om utgallring av handlingar, arkivlokaler, arkivbildning med mera och fastställer dem i Stadsarkivets föreskrifter, som förkortas LiSA-F. Här nedan finns alla giltiga föreskrifter sorterade under ämnesområden. De flesta är enbart gällande för kommunens olika förvaltningar, men några innefattar även de kommunala bolagen
 7. Lagens tillämpningsområde. 1 § I denna lag ges bestämmelser om myndigheternas och vissa andra organs arkiv samt om arkivmyndigheterna. Bestämmelserna i 3-6 och 10 §§ ska tillämpas också på statliga och kommunala beslutande församlingar. Bestämmelserna i 3-6 samt 9 och 10 §§ ska tillämpas också p

Ekonomistyrningsverket, Riksarkivet) W3D3 Bevaras Regeringsuppdrag kan även återrapporteras i årsredovisningen. 1. 1.2.1 Utforma och bemanna organisationen Röstlängder Valsedlar Valresultat 2 år RA-FS 1997:6 Får gallras under förutsättning att resultaten dokumenteras i valnämndens protokoll. 1. 1.2.1 Utforma och bemanna organisatione Stadsarkivet Kungsklippan. Måndag-Onsdag 11.00-18.00 Torsdag kl 12.00-19.00 Fredag kl 11.00-15.00 . Stadsarkivet Liljeholmskajen. Måndag STÄNG Enligt Riksarkivet ska varje statlig myndighet dokumentera de tillämpningar som görs av de av Riksarkivets rådande föreskrifter i form av myndighetsspecifika dokumenthanteringsplaner. En dokumenthanteringsplan beskriver hanteringen av myndighetens allmänna handlingar

Frågor och svar - Riksarkive

Sökning: dokumenthanteringsplan - Riksarkivet - Sök i arkive

Den utgår från Riksarkivets föreskrifter och styr vilka handlingstyper som ska bevaras, vilka som får gallras (och vid vilken tidpunkt), samt vilka som ska diarieföras. Dokumenthanteringsplanen är uppdelad i olika verksamhetsområden och i verksamhetsområde 4 regleras vad som ska gälla för forskningshandlingar, inklusive forskningsdata bidra till öppenhet, tillgänglighet och rättssäkerhet samt till forskningens behov av källmaterial. Dokumenthanteringsplanen bygger på en processinriktad klassificeringsstruktur kallad KLASSA som har tagits fram i ett samarbete mellan Riksarkivet och Samrådsgrupp en för arkivfrågor Dokumenthanteringsplan för kommunalrådsenheten (pdf, 1.2 MB) Ekonomi- och styrningskontoret 126 (pdf, 147.1 kB) Familjerådgivningsbyrån 84 (pdf, 108.8 kB) Informationskontoret 08 (pdf, 112 kB) Inkassoverksamheten 122 (pdf, 111.9 kB) Internbanken 67 (pdf, 113.3 kB) IT-enheten 17 (pdf, 141.4 kB) Kommunstyrelsens kansli 44 (pdf, 124.1 kB

Dokumenthanteringsplan och arkivförteckning - NA

gällande dokumenthanteringsplan. Ansvarig för att informationen i personliga kataloger, t.ex. C- och P-katalog, hanteras korrekt är den användare som katalogen tillhör. När en person har slutat är det respektive chef som är ansvarig. Personliga kataloger (behållaren och filerna) gallras när användarkontot gallras, se avsnitt 2.10 Dokumenthanteringsplan visar hur handlingar ska hanteras, om de ska bevaras eller om de får gallras och i så fall när, på så sätt tillgodoser dokumenthanteringsplanen den lagstiftning som gäller för allmänna handlingar dokumenthanteringsplan. 6 Bevarande och gallring Gallring görs enligt dokumentplanen med utgångspunkt från Riksarkivets allmänna råd om bevarande och gallring av handlingar men även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) allmänna råd för kommuner och landsting och i övrigt enligt de regler som myndigheten fastställt

Dokumenthanteringsplan för utvecklingsenheten Kommunstyrelsens beslut § 251/2019 Inledning Dokumenthanteringsplanen är upprättad i enlighet med förslag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Riksarkivet i deras gemensamma samarbete; Bevara eller gallra. Arkivbildning och gallring inom kommuner styrs av Arkivlagen (1990:782) Dokumenthanteringsplan - se Informationshanteringsplan. Dossié - sammanhållna handlingar eller akter i samma ämne. RA-FS -Riksarkivets föreskrifter. Rensa - avskilja sådana handlingar/uppgifter som inte är allmänna och som inte ska arkiveras. Reversal - se Leveransreversal Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA) är ett samverkansorgan mellan Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Regioner. Vi främjar samverkan mellan stat, kommuner och regioner inom arkivområdet, för utvecklingen av arkivfrågorna. Tonvikten ska ligga på de frågor som är av gemensamt intresse för den offentliga sektorn dokumenthantering, så som SS-ISO 15489-1 och RA-FS 2008:4 (Riksarkivets föreskrifter). I omarbetning av TAM 6:2010 Struktur för dokumenthanteringsplan vars första version färdigställts av Ylva Taubert Lindberg medverkade bland annat Urban Johansson, Jim Löfgren, Magnus Wåhlberg, Björn Holmberg, Maria Jonsson och Lars-Erik Hansen

Dokumenthanteringsplan för utbildning och kultur Kommunstyrelsens beslut § 316/2019 Inledning Dokumenthanteringsplanen är upprättad i enlighet med förslag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Riksarkivet i deras gemensamma samarbete; Bevara eller gallra. Arkivbildning och gallring inom kommuner styrs av Arkivlagen (1990:782) •Det ska framgå av dokumenthanteringsplan hur gallring ska ske. Planera för arkivet! •Det måste finnas en strategi för hur handlingar ska bevaras och gallras, Riksarkivet meddelar för statliga myndigheter. Forskning i arkiven •Kommunala arkiv - sekretessprövnin

Riksarkivet har beslutat att samtliga statliga myndigheter senast den 1 januari 2013 ska ha infört särskild klassificeringsstruktur (KS) som gäller myndighetens samtliga allmänna handlingar. För registratorer inom Stockholms universitets förvaltning, samt registratorer vid universitetets institutioner, innebär detta vissa förändringar i diarieföringsarbetet Dokumenthanteringsplan. Enligt Arkivlagen 4 § ska varje myndighet upprätta en dokument- och gallringsplan (kallas även dokumenthanteringsplan). Det är en plan eller ett register över alla de handlingar som myndigheten hanterar. Varje nämnd eller styrelse antar sin dokumenthanteringsplan efter samråd med kommunarkivet Verksamhetsbaserad arkivredovisning är ett sätt att redovisa handlingar i Sverige som infördes av Riksarkivet 2008 (RA-FS 2008:4) [1].Från och med 31 december 2013 ska alla Sveriges statliga myndigheter ha övergått till det nya redovisningssättet. Tidigare har Allmänna arkivschemat använts för att redovisa handlingar i Sverige.. dokumenthanteringsplan istället för som tidig are en organisationsbaserad plan. Riksarkivet anger i sina föreskrifter och allmänna råd att arkivredovisning och dokumenthanteringsplaner ska vara verksamhetsbaserade. Den föreliggande dokumenthanteringsplanen är upprätta I Dokumenthanteringsplanen (se länk i högerspalten) finns en kolumn som samlar alla Riksarkivets och universitetets egna gallringsbestämmelser, inklusive uppgift om efter hur lång tid (gallringsfrist) gallringen av olika handlingar får ske. Gallringsbestämmelserna säger i regel att vi får gallra handlingar, inte att vi måste

Dokumenthanteringsplanen bygger på en processinriktad klassificeringsstruktur kallad KLASSA som har tagits fram i ett samarbete mellan Riksarkivet och Samr ådsgruppen för arkivfrågor. KLASSA innebär en gemensam nationell struktur för att klassificera kommunal verksamhet Dokumenthanteringsplanen bygger på en processinriktad klassificeringsstruktur kallad KLASSA som har tagits fram i ett samarbete mellan Riksarkivet och Samrådsgruppen för arkivfrågor. KLASSA innebär en gemensam nationell struktur för att klassificera kommunal verksamhet. 1.1 Lagar och förordningar som dokumenthanteringsplanen bygger p Dokumenthanteringsplan: Överförmyndare. Handling Beskrivning Media Förvarings- plats Arkivläggning Överföring till närarkiv Överföring till huvud- arkiv Riksarkivet har utfärdat allmänna regler för gallring inom statliga myndigheter av handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse

- Riksarkive

 1. Dokumenthanteringsplan 2018-11-28 Dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden . Beslutad: 2018-12-18 § 174. Myndighet: Barn- och Utgångspunkt för vilka filformat som bör användas framgår av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad.
 2. Dokumenthanteringsplan . Kommunledningskontoret Antagen av Kommunstyrelsen §149 2016-06-15 . Gäller från och med 2016 -06-2
 3. Dokumenthanteringsplan för samhällsbyggnadsnämnden 2019 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till dokumenthanteringsplan år enligt Riksarkivets gallringsbeslut (RA-MS-20016:24). Vissa ska istället återlämnas till sakägare
 4. Hos oss kan du söka efter handlingar från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Betyg, patientjournaler, handlingar från socialtjänsten, kartor och mycket annat finns här. Här finns också Göteborgs föreningsarkiv med handlingar från folkrörelser och föreningar. Som arkivmyndighet ger vi råd och gör tillsyn för att förvaltningar, bolag och stiftelser ska följa de.
 5. Registraturen ansvarar för universitetets gemensamma diarium i vilket de olika fakulteterna och universitetets olika sektioner diarieför sina ärenden. Registraturen ger stöd och råd i frågor rörande allmänna handlingar, diarieföring, utlämnande av allmänna handlingar, med mera. Dessutom hjälper vi till med att söka efter handlingar i det digitala diariet åt såväl anställda vid.

Dokumenthanteringsplan - Regionarkivet - Göteborgs Sta

 1. Dokumenthanteringsplanen är upprättad utifrån Gallringsråden: Bevara eller gallra nr 1 - Gallringsråd för lednings- och stödprocesser i kommuner, landsting och regioner. Dessa gallringsråd utges av SKR och Riksarkivet. Dokumenthanteringsplanen följer även den mall som tagits fram utifrån riktlinjer för arkivredovisning. Handlinga
 2. GALLRINGS- OCH DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR HANDLINGAR UPPKOMNA VID UPPHANDLING ENL. RIKSARKIVETS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD OM GALLRING OCH ÅTERLÄMNANDE AV HANDLINGAR VID UPPHANDLING, RA-FS 2013:1 (TIDIGARE RA-FS 2004:2 MED ÄNDRING 2005:1) Handlingarna får inte gallras om dessa kan användas i forskningssyfte
 3. Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar. Verksamhetsområde 1 - 5: Version 1.7: Gäller från 2019-01-01: Detta dokument anger hur handlingar vid KI ska hanteras och gäller för hela Karolinska Institutet. Anger till vilken föreskrift av Riksarkivet som vi stöder gallringsbeslutet på
 4. Riksarkivets föreskrifter om elektroniska handlingar5 innehåller också krav på att upprätta en plan för informationssäkerhet, Dokumenthanteringsplan Lunds universitets Dokumenthanteringsplan beskriver vilka handlingstyper som finns i verksamheten och hur de ska hanteras
 5. gallringsfrister som beslutats fram till dess att en ny dokumenthanteringsplan fastställts. Förvaring av allmänna handlingar Arkivlagen säger att det är myndighetens skyldighet att skydda sina handlingar mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst. I Trelleborgs kommun gäller Riksarkivets krav på arkivlokaler (RA-FS 2013:4)
 6. Begreppet dokumenthanteringsplan nämns visserligen inte i arkivlagen, men i en kommentar till förslaget till arkivreglemente betonar Riksarkivet att en sådan dokumenthanteringsplan är nödvändig om förvaltningen skall kunna åstadkomma en effektiv dokumentstyrning, liksom att i en modern förvaltning där handlingar bearbetas och lagras med hjälp av olika medier detta knappast kan.

Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR - 2.3.6 PA Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 § 205 1. En dokumenthanteringsplan kartlägger vilka handlingar som förekommer på en myndighet, när och om de ska gallras och ger råd om hur bevarandet kan göras. Arkivering syftar till att dokumentera och bevara en verksamhet för allmänheten och för framtida forskning. Diarieföring och arkivering underlättar dokumentsökandet i det dagliga. Dokumenthanteringsplan - Socialnämnden, Kumla kommun Verksamhetsområde 8 Vård och omsorg Beskrivning Processgrupp 8 Insatser för funktionsnedsatta Alla personakter inom LSS som har påbörjats före 2005-07 -01 ska bevaras. Senare personakter gallras me I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar om förvaring, sortering och sökvägar till alla handlingstyper som förvaltningen hanterar i sin verksamhet. Riksarkivets föreskrifter, råd och rekommendationer beträffande digitala medier och filformat. Åldersbeständigt papper (ISO 9706).

Kommunens revisorer upphäver den tidigare dokumenthanteringsplanen från den 18 februari 2014 och fastställer förvaltningens reviderade förslag till dokumenthanteringsplan. Föreslagen dokumenthanteringsplan är gällande från den 1 januari 2015. Nämnden utser revisorernas sekreterare som arkivansvarig och arkivredogörare *Arbetsmaterial/utkast får gallras när den slutgiltiga förslaget är upprättat Sida 2 (56) Til ämpningsbeslut Gallringsbesluten i denna dokumenthanteringsplan är tillämpningsbeslut av Riksarkivets generella föreskrifter RA-FS och RA-MS enligt nedan: Signum Process RA-FS, RA-MS 1 Styr och led verksamheten - 1:1:2 Ge förutsättningar och fördela medel RA-MS 2017:39 1.2.2 Fatta beslut. Dokumenthanteringsplan inkl. arkivbeskrivning Enligt Riksarkivets regler är det viktigast: - att utrustningen är certifierad när den köps in - att anvisad toner används - att utrustningen sköts på rätt sätt Handlingar i verksamhetssyste DOKUMENTHANTERINGSPLAN (1 bilaga) Bakgrund GIH:s dokumenthanteringsplan fastställdes 2012-06-05 och är i behov av revidering med anledning av att uppdatering av tillämpningen av Riksarkivets generella gallringsföreskrifter behövs göras. GIH har uppdaterat dokumenthanteringsplane Gallringsutredningar till dokumenthanteringsplan version 1.5.2 . Mötesanteckningar . Enligt LiU:s tidigare beslut om tillämpning av Riksarkivets gallringsföreskrifter ska mötesanteckningar från APT och arbetsplanerings- och informationsmöten där inga formella beslut fattas gallras efter en tid som fastställs av arbetsgruppen som håller.

Dokumenthanteringsplan. En dokumenthanteringsplan, även kallad hanteringsanvisning eller informationshanteringsplan, Att ta fram denna typ av strategier är ett krav för statliga myndigheter enligt Riksarkivets föreskrift och allmänna råd om elektroniska handlingar RA-FS 2009:1 Enligt Riksarkivet ska varje statlig myndighet dokumentera de tillämpningar som görs av rådande föreskrifter i form av en dokumenthanteringsplan. En dokumenthanteringsplan beskriver myndighetens hantering av allmänna handlingar. Syftet med dokumenthaneringsplanen är att styra och leda myndighetens arkivbildning. Följand Riksarkivet är inte med i själva omtolkningen, men det pågår en dialog kring frågan. dokumenthanteringsplan. SCB - Mötesanteckningar SAM-nätverk för arkivarier 2019-11-26 4 av 5 Myndigheten för trafikanalys: Undersöker vem som äger statistiken oc RA-FS Riksarkivets författningssamling RA-MS Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RF Regeringsformen RÅ Regeringsrättens Årsbok SFB Socialförsäkringsbalken SID Skyddade personuppgifter enligt Skatteverket SLA Service-level agreement, leverantörsöverenskommelse mella

5 Dokumenthanteringsplan (6 § 1 p AL) Varje myndighet skall upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). Planen ska fortlöpande revideras. Av Riksarkivet till statliga myndigheter utfärdade föreskrifter,. samt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FA20 19:1) om återlämnande eller gallring av handlingar inom löne-och personaladministrativ verksamhet. För information om varje handling se dokumenthanteringsplanen. Etikprövninqsmyndiqheten registrator@etikprovning.se 1 010-47508 00 1 Box 2110, 750 02 Uppsala 1 etikprovning.s En total genomarbetning av förbundets dokumenthanteringsplan har nu gjorts. Förbundssekreteraren har tillsammans med olika proffesioner från enheterna gått igenom nuvarande dokumenthanteringsplan i sin helhet och uppdaterat utifrån dagens krav. Vid genomgången har SKL:s och Riksarkivets gallringsråd Bevara eller gallra beaktats

Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelse

tillika dokumenthanteringsplan, överlämnas till Kommunarkivarien för fortsatt vård. Myndigheten tar kontakt med Kommunarkivarien för att . Gislaveds kommun 5 [6] bevaras ska myndigheten följa Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd. Handlingarna ska hållas ordnade så att återsökning underlättas under hel I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar om förvaring, Riksarkivets krav på arkivlokaler (RA-FS 1997:3). Det innebär bl.a. att arkivlokalen ska stå emot brand i två timmar, inga vattenbärande rör får finnas i lokalen och låset ska vara i minst skyddsklass 2 Skriftserien Bevara eller gallra. Här nere kan du ta del av alla delar i skriftserien. Observera att råden innehåller rekommendationer om bevarande och gallring och kan behöva anpassas till just er verksamhet Dokumenthanteringsplan ska upprättas i enlighet med av Riksarkiv et till statliga myndigheter utfärdade föreskrifter och allmänna råd om informationsredovisning . Växjö kommun kommer att införa gemensam verksamhetsbaserad (processorienterad

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Landstingets kansli 2011-04-21 Dnr LTK/110288 Planeringsavdelningen, Bernhard Neuman Dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Landstinget Kronoberg 1. Inledning 3. 2. Dokumenthanteringsplan för allmänna handlingar inom hälso- och sjukvård Alla myndigheter ska beskriva sina allmänna handlingar i en informationshanteringsplan (som tidigare benämndes dokumenthanteringsplan). Planen är en översikt som är till hjälp för att få en överblick över vilka allmänna handlingar som finns och hur dessa ska hanteras Enligt Riksarkivet ska utskrift av arkivhandling vara enkelsidig. De pappersoriginal som inte ska bevaras på papper enligt denna dokumenthanteringsplan ska skannas in, registreras och sedan gallras. Digitala handlingar . Digitala handlingar bevaras i arkivbeständigt format Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR - 2.3.9 Upphörande av anställning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 § 205 1. Denna dokumenthanteringsplan är huvudsakligen upprättad utifrån Gallringsråden i Bevara eller gallra nr 1 - Gallringsråd för lednings- och stödprocesser i kommuner, landsting och regioner som utges av SKR och Riksarkivet. Begrepp Sekretess Detta är den första dokumenthanteringsplanen för Hörby kommuns styrelse där sekretess anges fö

Dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut - Torsby

kommungemensam dokumenthanteringsplan fir personalhandlingar. Ekonomiska konsekvenser Planen innebär i nuläget inga ökade kostnader. Konsekvenser för miljön Förslaget har inga konsekvenser fir miljön. 2 Bevara eller gallra nr I, gallringsrådför lednings- och stÖdprocesser i kommunež; landsting och regioner. SKL samt Riksarkivet 2010 Dokumenthanteringsplan för kommunkansliet Kommunstyrelsens beslut § 252/2019 Inledning Dokumenthanteringsplanen är upprättad i enlighet med förslag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Riksarkivet i deras gemensamma samarbete; Bevara eller gallra. Arkivbildning och gallring inom kommuner styrs av Arkivlagen (1990:782). Enlig

Huvudarkivet - Riksarkivet - Sök i arkive

Antagande av ny dokumenthanteringsplan för Ljungby kommun Beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa fö rslaget till kommun gemensam dokumenthanteringsplan att gälla för samtliga nämnder och bolag från och med 2018 -02 -01. Därmed upphör tidigare dokumenthanteringsplaner att gälla Dokumenthanteringsplan 23 § Myndighetens hantering av allmänna handlingar ska styras och planeras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Varje myndighet ska upprätta en dokumenthanteringsplan som redovisar alla de handlingar, oavsett medium, som förekommer inom myndigheten. Dokumenthanteringsplanen ska fastställas instruktion för riksarkivet och landsarkiven beslutar riksarkivet även all-männa råd för kommuner och landsting. Riksarkivets författningar publi-ceras fortlöpande i Riksarkivets författningssamling. Arkivlagen är en ramlag och meddelar endast allmänt hållna regler för arkivverksamheten

Arkivredovisning - Norrtälje Kommu

Dokumenthanteringsplan. I dokumenthanteringsplanen finner du vilka handlingar som ska diarieföras i W3D3-diariet för Uppsala universitet, arkiveras eller gallras. Rekrytera och anställa. Registrering och hantering av personalärenden och dess handlingar. Att registrera beslut om anställning i W3D3 I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar om förvaring, gäller Riksarkivets krav på arkivlokaler (RA-FS 1997:3). Det innebär bl.a. att arkivlokalen ska stå emot brand i två timmar, inga vattenbärande rör får finnas i lokalen och låset ska vara i minst skyddsklass 2 HANDBOK I DOKUMENTHANTERING 7 Handlingar som utgör olika typer av register (till exempel diariet, Ladok med mera) blir i regel allmänna omedelbart allteftersom de skapas och fylls på. Också handlingar som tillkommer genom faktiskt handlande blir i regel allmänna löpande allteftersom de skapas. Faktiskt handlande kan beskrivas som sådan myndighetsverksamhet som inte utgör.

Dokumenthanteringsplan - Uppsala Universit

§ 5 Dokumenthanteringsplan ( §, 1p, AL) Varje myndighet skall upprätta en plan, som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa som beviljats inlåningsrätt av Riksarkivet. Övrigt Över gallring eller annat avhändande, överlämnande och utlåning upprättas bevis Dokumenthanteringsplanen utgår från bestämmelserna i arkivlagen, arkivförordningen, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd. I planen benämns Norrlandstingens regionförbund NRF. Syfte Dokumenthanteringsplanen ger myndigheten en dokumentöversikt plan för bevarande och gallrin

Föreskrifter - linkoping

Dokumenthanteringsplan..10. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och krav som Riksarkivet ställer för handlingar som ska bevaras för all framtid Myndigheten saknade en fungerade klassificeringsstruktur som uppfyllde Riksarkivets föreskrifter och en dokumenthanteringsplan som fungerade praktiskt i verksamheten. Vi genomförde möten med verksamheten där myndighetens processer och handlingar kartlades arbetades en ny klassificeringsstruktur och dokumenthanteringsplan fram

Arkivlag (1990:782) Svensk författningssamling 1990:1990

§ 5 Dokumenthanteringsplan (6 § 1 p arkivlagen) Av Riksarkivet utfärdade föreskrifter, allmänna råd och tekniska krav ska gälla som norm för arkivvården. Närmare bestämmelser och information om arkivbeständighet och förvaring meddelas av arkivmyndigheten Riksarkivets: RA-MS 2013:7 Det finns också följande tillämpningsbeslut för arkivverksamheten: Lokalt gallringsbeslut för SLU, universitetsförvaltningen 1999-03-09. Lokalt gallringsbeslut för SLU, universitetsadministration 2001-06-25. Gallrings- och dokumenthanteringsplan för handlingar uppkomna

dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa ska hanteras. Planen antas av nämnd eller styrelse och gäller då som gallringsbeslut. som är uppbyggd efter riksarkivets föreskrifter. Riksarkivet har uppmana Riksarkivet anger i RA-FS 2009:1 att statliga myndigheter ska upprätta en strategi för bevarande av elektroniska handlingar. o Dokumenthanteringsplan: plan för hur verksamhetens handlingar ska hanteras, oavsett format. o Systemförteckning: lista över förekommande verksamhetssystem Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar tillkomna inom löne- och personaladministrativ verksamhet RA-FS 2015:2 Riksarkivets föreskifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapsinformation m.m. Den i dessa beslut angivna gallringsfristen avser den tid som ska löpa från det handlinge dokumenthanteringsplan så att även digitala original ska kunna godkännas som arkivhandling parallellt med pappershandlingar. Byggnadsnämnden ska vid lagring av sådan information vilken enligt nationella riktlinjer från SKL och Riksarkivet ska bevaras använda sig av sådana digitala format so

 • Dromedar fakta.
 • 1955 Chevy for sale on eBay.
 • Dvb t2 belgie frequenties.
 • Taxi from Costa Teguise to Teguise market.
 • Litium orotat.
 • Yamaha Center Skellefteå.
 • Supersugen film.
 • Dreamwork scandinavia ab stockholm.
 • Costa cruise ship job vacancy.
 • Bukplastik efter kejsarsnitt landstinget.
 • Ribbotten låter.
 • Inwido Lenhovda.
 • Present till vårdpersonal.
 • Handikapp WC utrustning.
 • Erlebnisse Münster.
 • Avstånd Split Brac.
 • Kjell och Company t centralen.
 • Descargar Strong by Zumba gratis.
 • Sing meinen Song Staffel 2 Stream.
 • Babou dans Le film Le Prénom.
 • Cari Jodoh online.
 • Markupplåtelse Göteborg.
 • 6aces minsoo.
 • 3 fas 1 fas uttag.
 • Träningsblogg 2020.
 • Liufligt.
 • IKEA INGOLF Stol.
 • Sirius turbundna resor.
 • Brytarlöst tändsystem Mercedes.
 • Akita hört nicht.
 • Ilvermorny houses traits.
 • Små tvättmaskiner bäst i test.
 • Deutsche Gruppenmitglieder kaufen.
 • Ming meny.
 • Novita spello jodhpurs.
 • Coulombs lag.
 • Synonyms for son and daughter.
 • Generalförsamlingen FN.
 • Ferienjob Hessen.
 • Polisregion Bergslagen.
 • Burg Lüdinghausen Veranstaltungen 2018.