Home

Öppna jämförelser folkhälsa 2023

Öppna jämförelser: folkhälsa 2019 - SK

 1. Öppna jämförelser: folkhälsa 2019 Hitta din kommuns eller regions resultat i Kolada. All statistik som hör till Öppna jämförelser folkhälsa finns i... Nu finns kommunrapporter med ett urval av centrala indikatorer ur rapporten. Nytt för i år är att SKR i samarbete med... Uppdaterat analysverktyg.
 2. Öppna jämförelser folkhälsa 2019 är ett faktablad för kommun- och regionledning: Ett underlag som kan användas av politiska nämnder och ledningsgrupper, men också i dialog med dessa. Se även Öppna jämförelser folkhälsa 2019
 3. ska och har i vissa fall ökat. Öppna jämförelser folkhälsa 2019 (ÖJ folkhälsa) är en . indikatorbaserad rapport som visar jämförelse av folk

Öppna jämförelser folkhälsa 2019 (ÖJ folkhälsa) är en indikatorbaserad jämförelse av folkhälsan. Indikatorerna (39 stycken) speglar hälsoutfall men också bakomliggande faktorer som påverkar hälsan, exempelvis utbildning, sysselsättning, delaktighet och levnadsvanor. Utbildning ökar möjligheterna att få ett ar Öppna jämförelser folkhälsa 2019 (ÖJ folkhälsa) är en indikatorbaserad rapport som visar jämförelse av folkhälsan mellan regioner och mellan kommuner Syftet med kommunrapporten är att, utifrån ett urval av centrala indikatorer från Öppna jämförelser folkhälsa 2019 (ÖJ), ge kommunen ett bra och lättillgängligt underlag för analyser och utveckling av folkhälsan Faktablad för kommun- och regionledning Öppna jämförelser folkhälsa 2019: Ett underlag som kan användas av politiska nämnder och ledningsgrupper, men också i dialog med dessa

Förslag till åtgärder - SKL

Öppna jämförelser. Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet i hela Sverige med hjälp av indikatorer. Resultaten av jämförelserna ger insyn och kan användas för att följa upp, analysera och utveckla hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter på olika nivåer Öppna jämförelser folkhälsa 2019 ges ut av Folkhälsomyndigheten och är en indikatorbaserad rapport som visar jämförelser av folkhälsan mellan regioner och mellan kommuner. Rapporten innehåller 39 indikatorer som speglar hälsoutfall och bakomliggande faktorer som påverkar hälsan, till exempel utbildning, sysselsättning och trygghet samt levnadsvanor Den öppna och kostnadsfria databasen för kommuner och regioner. Databasen innehåller 5 000 nyckeltal, dvs mått som är lämpade för jämförelser. De olika verktygen hjälper dig att analysera och visualisera resultat

Öppna jämförelser folkhälsa 2019. Nu finns även en ny Öppen jämförelse för folkhälsa. Rapporten redovisar jämförelser bland annat mellan olika regioner och kommuner samt skillnader kvinnor och män. Öppna jämförelser: folkhälsa 2019 är den tredje jämförelsen som görs. De tidigare är från 2009 och 2014 Fakta Öppna jämförelser Folkhälsa 2019 Sveriges Kommuner och landsting SKL redovisar i år Öppna Jämförelser Folkhälsa för tredje gången (2009, 2014, 2019). Rapporten innehåller 39 indikatorer som påverkar vår hälsa och indikatorerna är i sig inte unika utan kommer från befintliga myndighetsregister eller etablerade nationella befolkningsundersökningar SKL tar tillsammans med Folkhälsomyndigheten vart femte år fram öppna jämförelser kring folkhälsa. Årets rapport innehåller resultat på regional och lokal nivå för 39 indikatorer. Resultaten redovisar jämförelse mellan olika regioner och olika kommuner samt skillnader mellan kvinnor och män Rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2019 har tagits fram av Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och visar hur hälsan hos befolkningen ser ut men också bakomliggande faktorer som påverkar den, exempelvis utbildning, sysselsättning, trygghet och levnadsvanor

Levnadsförhållanden - Public_www

Öppna jämförelser Folkhälsa 2019 - Faktablad

 1. har betydelse för folkhälsan i Sverige samt förslag till indika torer att redovisa i rapporten. SYFTE Öppna jämförelser för folkhälsa ska: • bidra till öppenhet och förbättrad insyn i den offentligt finansierade verksamheten • fungera som ett underlag för utveckling, förbättring, uppföljning, analys och lärande i verksamhetern
 2. Rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2019 visar hur hälsan hos befolkningen ser ut, men också bakomliggande faktorer som påverkar den, exempelvis utbildning, sysselsättning, trygghet och.
 3. Folkhälsorapport 2019 2019-03-14 Växjö kommun www.vaxjo.se 7 (34) 2 Metod Registerdata är hämtade från Folkhälsomyndigheten, SCB (Bilaga 1), Folkhälsomyndigheten och SKL: Öppna jämförelser folkhälsa 2019. (Bilaga 1), Växjö kommun, MUCF Uppföljnin
 4. Under 2019 kommer en tredje Öppna jämförelser folkhälsa. Folkhälsomyndigheten är huvudansvarig och arbetet utförs i nära samarbete med SKL och RKA (ansvarig för Kommun och landstingsdatabasen - Kolada). Tidigare har Öppna jämförelse folkhälsa gjorts 2009 och 2014

Öppna jämförelser 2019 folkhälsa by Folkhälsomyndigheten

Öppna jämförelser - så ser folkhälsan ut i Sveriges kommuner och regioner Publicerat 06 februari 2019. En ny rapport från Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar jämförelser av folkhälsan i landet. Fokus i rapporten är jämförelser mellan kommuner och mellan regioner rapport Öppna jämförelser folkhälsa 2019 visar att in-vånarna i Stocholms län är hälsosamma, men att vissa beteenden och vanor är min-dre bra ur hälsosynpunkt. I en kategori utmärker sig invånarna i Stockholms län, och det är stillasittande. 49 procent av länets kvinno

Öppna jämförelser Folkhälsa 2019 SKL har tillsammans med Folkhälsomyndigheten tagit fram öppna jämförelser kring folkhälsan i landet. Fokus är jämförelser mellan kommuner och regioner. Nyligen kom rapporten som innehåller resultat på regional och lokal nivå för 3 År 2019 uppgav fyra procent av tjejerna och 0,6 procent av killarna i årskurs 7-9 i Enligt Folkhälsomyndighetens senaste rapport Öppna Jämförelser folkhälsa är befolkningens hälsa god och har förbättrats utifrån ett befolkningsperspektiv. Doc Om öppna jämförelser. Hälsan i befolkningen påverkas av många olika faktorer. Öppna jämförelser folkhälsa innehåller ett urval av indikatorer som speglar livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor som alla påverkar hälsan. Öppna jämförelser ges ut av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Folkhälsomyndigheten Analysworkshop kring statistik från HLV och Öppna jämförelser - Folkhälsa . Under vintern kom resultaten av två stora nationella undersökningar rörande folkhälsa, trygghet, hälsa och livskvalitet. Behovet av att gemensamt analysera vad resultaten betyder på lokal nivå har lyfts från flera håll

Läs rapporten Öppna jämförelser: Folkhälsa 2019. Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet. Öppna jämförelse genomförs årligen av SKR. Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra,. (Öppna jämförelser folkhälsa 2019) Att äta frukt och grönsaker har visat sig ha ett samband med goda matvanor i allmänhet. Det sambandet betyder att om man äter frukt och grönsaker regelbundet så är det också stor chans att man även har et Publicerat 20 februari, 2019 SKL publicerade idag den årliga jämförelsen mellan Sveriges kommuner och folkhälsan. Rapporten konstaterar att det sker en positiv utveckling för levnadsvanor, som rökning, men att skillnader mellan olika kommuner och befolkningsgrupper är stora Idag publiceras rapporten Öppna jämförelser Folkhälsa där det framgår att gotlänningar litar på varandra, och att de allra flesta på Gotland upplever sin hälsa som god eller någorlunda god § 26 Öppna jämförelser: folkhälsa 10:00-10:30 Handläggare: Lisen Tang Kempe Ärendebeskrivning Presentation av 2019 års Öppna jämförelser om folkhälsa. Folkhälsa som begrepp ses som hälsan på gruppnivå, inte den enskilda hälsan. Det finns individer som avviker från resultatet på gruppnivå, men i folkhälsa ser ma

Öppna jämförelser folkhälsa 2019 - Faktablad by

Öppna jämförelser folkhälsa 2019 visar att invånarna i Stocholms län är hälso. 2 Innehållsförteckning Inledning och grunder i folkhälsoarbtet.. Hälsa är en oerhört viktig fråga. För individen - naturligtvis - men också högst påtagligt för ekonomi, arbetsmarknad och sjukvård. För att vara relevanta måste påståenden när det gäller hälsa baseras på fakta och vederhäftiga analyser, skriver fyra liberaler om Dagens Samhälles ranking hälsosammaste kommun

Jämförelserna görs inom företagsklimat, hälso- och sjukvård, samhällsplanering och säkerhet, skola, socialtjänst, folkhälsa samt jämställdhet. För sjätte året publicerar vi även denna rapport om miljöarbetet i regionerna inom Öppna jämförelser. Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera regioner och kommuner at Sveriges Kommuner och Landsting, Statens Folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen publicerade den 12 oktober 2009 en rapport Öppna jämförelser kring folkhälsa. Publicerad 2012-07-06, Uppdaterad 2019-05-1

Öppna jämförelser - Socialstyrelse

Det visar rapporten öppna jämförelser från Sveriges kommuner och landsting och Folkhälsomyndigheten där en mängd hälsofaktorer Rapporten Öppna Jämförelser Folkhälsa 2019. Öppna jämförelser: folkhälsa 2019 (PDF, nytt fönster) Årets rapport innehåller resultat på regional och lokal nivå för 39 indikatorer. Resultaten redovisar. jämförelse mellan olika regioner och olika kommuner, skillnader mellan kvinnor och mä Mer information om Öppna jämförelser

Folkhälsan i Sverige fortsatt god Tandläkartidninge

2019 Gällivare - en arktisk småstad i världsklass 5. Folkhälsa . 5. Folkhälsa 5.1. En sammanställning av nyckeltal för att mäta den generella folkhälsan (Öppna jämförelse Folkhälsa) finns att tillgå. Gällivare kommuns placering i förhållande till riket presenteras nedan SKL Öppna jämförelser folkhälsa 2019; Relaterade dokument. Folkhälsorapport 2020 (827 kB) Folkhälsopolicy, reviderad 2016 (4 MB) Handlingsplan ANDT 2017-2021 (2 MB) Skriv ut. Senast uppdaterad: 26 oktober 2020. Hållbar utveckling. Kommunens hållbarhetsarbete Undermeny för Kommunens hållbarhetsarbete Folkhälsa och Hållbarhet Under vintern 2018-2019 kom resultatet av två stora nationella undersökningar gällande folkhälsa och social hållbarhet; Hälsa på lika villkor och Öppna jämförelser - folkhälsa. Under våren 2019 samverkade Region Gävleborg och länets kommuner i at Undersökningen öppna jämförelser folkhälsa 2019 innehåller ett antal parametrar där kristinehamnarnas folkhälsa mäts. Några rör hälsa, andra levnadsvillkor och en tredje grupp parametrar handlar om livsvillkor och levnadsförhållanden. Mätningen visar inga toppresultat för kommunen - Öppna jämförelser folkhälsa 2019 (Folkhälsomyndigheten) - Om värmlänningarna 2019 (Region Värmland) - Befolkningsundersökningen Liv & hälsa 2000, 2004, 2008, 2012 och 2016 (Region Värmland) - Aktuell Folkhälsorapport (Socialstyrelsen) - Folkhälsan i Sverige (Folkhälsomyndigheten

Kolad

 1. Rapporten, Öppna jämförelser folkhälsa 2019, är skriven av Folkhälsomyndigheten i samarbete med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Tidigare i januari publicerade Brottsförebyggande rådet, Brå, sin rapport, Nationella trygghetsundersökningen
 2. Rapporten Öppna Jämförelser Folkhälsa 2019 från Sveriges kommuner och Landsting och Folkhälsomyndigheten innehåller ett 40-tal indikatorer för folkhälsa inom områdena Livsvillkor och Levnadsförhållanden, Levnadsvanor samt Hälsan i befolkningen. Indikatorerna presenteras på nationell, regional samt kommunal nivå
 3. En viktig del av Öppna jämförelser kring folkhälsa och sjukvård är geografiska jämförelser avseende ett antal kvalitetsindikatorer. Geografisk ojämlikhet bedöms oftast genom sortering av områden (till exempel landsting eller kommuner) enligt olika indikatorer

Nyhetsbrev Folkhälsa Då det har hänt mycket inom folkhälsoområdet de senaste månaderna så kommer här ett nyhetsbrev som summerar kort utvecklingen och vilka nya rapporten, indikatorer och forskning som finns att fördjupa sig kring. Folkhälsomyndigheten följer folkhälsans utveckling och resultaten sammanställs årligen *Öppna jämförelser folkhälsa 2019. Vilka kan anmäla sig? Balansskolan är till för Tyresöbor över 70 år, men är även öppen för yngre personer som upplever att de har balansproblem. Kurstillfällen och teman. På grund av risken för smittspridning av coronaviruset (covid-19), anordnas ingen balansskola under våren 2021 Om Öppna jämförelser folkhälsa 2014. Socialstyrelsen ger den 15 december 2014 i samverkan med SKL och Folkhälsomyndigheten ut en rapport om folkhälsan i Sverige, Öppna jämförelser Folkhälsa 2014. Rapporten beskriver hälsoläget i befolkningen, livsvillkor och levnadsförhållanden samt levnadsvanor fram rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2019. Rapporten syftar till att stimulera aktörer på lokal och regional nivå till ett strategiskt folkhälsoarbete. Därtill är rapporten en del i den nationella uppföljningen och analysen av folkhälsopolitiken

Träffar 2019 Tid: Cirka kl 8.30-16.30 Lokal: Qulturum, Jönköping 21 januari 18 mars 20 maj 10 juni. Material. Praktikseminarier. Inspirationsföreläsningar. Tips Öppna jämförelser: folkhälsa 2019. Indikatorer per kommun - strategi för häls Biosciences and Nutrition Performs research and education in e.g. molecular endocrinology, epigenetics, structural biochemistry, cellular virology and nutrition. Cell and Molecular Biology A nationally leading academic research center of high international standard where science comes first and foremost. Physiology and Pharmacology Teaching and conducting internationally acclaimed, high.

Forum kunskapsstöd och öppna jämförelser - Vårdskifte

Tid 2019-02-20 kl. 10:00 Plats Ateljén, Nämndhuset Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 4. Information - Organisation 5. Information - Öppna Jämförelser - Folkhälsa 6. Val av representanter till funktionsrättsrådet 7. Förslag - Policy för rökfria miljöer i Katrineholms kommun. Öppna jämförelser Sveriges kommuner och regioner gör jämförelser av alla kommuner i landet på flera olika områden. I rapporterna rankas kommunernas service och myndighetsutövning och jämför olika kommuners resultat, kvalitet och effektivitet Öppna Jämförelser folkhälsa SKL tar tillsammans med Folkhälsomyndigheten fram öppna jämförelser kring folkhälsa. Detta är den tredje öppna jämförelsen inom området, de tidigare kom 2009 och 2014. En stor del av indikatorerna som handlar om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor baseras på Hälsa p (2019). Folkhälsan i Sverige, årsrapport 2019. Stockholm: Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten. (2019). Öppna jämförelser 2019 Folkhälsa. Stockholm: Folkhälsomyndigheten Persson, J., Ferraz-Nunes, J Tolkning i relation till den etiska plattformen och nationella modellen för öppna prioriteringar. (Rapport 2014:1. Folkhälsa och arbetsliv A 15 hp Public health and Working life 15 cr Version Gäller fr.o.m. Gäller till 2010-12-20 2012-12-31 2013-01-01 2019-06-30 2019-07-01 - Kurskod PF124A Kurslitteratur Holmqvist, M Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting (2018). Öppna jämförelser folkhälsa 2019 Folkhälsomyndigheten. (2018.

Folkhälsa - Öppna jämförelser - Katrineholms Kommu

I Öppna jämförelser folkhälsa 2019 saknas folkhälsoindex. 14. Kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling: 75 % av de nyckeltal som ingår i EKO-kommunernas uppföljning ska förbättras årligen: 67 %: Sveriges Ekokommuners statistik, andel i % 75 % 2018: Engagemang. 15 1 Folkhälsomyndigheten, Öppna jämförelser folkhälsa, 2019 2 Kommissionen för jämlik hälsa, 2016 3 Folkhälsomyndigheten, Öppna jämförälelser folkhälsa, 2019 4 Folkhälsomyndigheten, Folkhälsans utveckling, årsrapport, 2019) Strategi för social hållbarhe Öppna jämförelser Folkhälsa 2014. Stockholmarna lever längre, får färre hjärtinfarkter och är bäst i Sverige på att äta frukt och grönt, visar rapporten Öppna jämförelser Folkhälsa 2014. Samtidigt är riskbruk av alkohol och stillasittande fritid vanligare i Stockholm än i resten av landet

Region Östergötland - Nya Öppna jämförelser av folkhälsa

1 SKR, Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2019 2 Brå, Databas över anmälda brott 3 Brå, Databas över anmälda brott 4 Polismyndigheten, Brottsutveckling i Polisregion Väst halvårsuppföljning 2020 5 Brå, NTU (2017-2020) 6 SKR, Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2019 Öppna jämförelser 3 december 2019 Med jämförelser visa individuella landstings & regioners resultat Spegla arbetet i regionernas system för kunskapsstyrning Ett resultatmått för folkhälsa: Levnadsvanor, fetma m m hos barn -jämfört med andra EU-länder Öppna jämförelser Folkhälsa 2019 — Folkhälsomyndighete Jämförelser görs även inom andra verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för, till exempel grundskola och... Ett exempel på en kategori är Öppna jämförelser, varje kategori består av ett antal nyckeltalsgrupper, en... Öppna. Öppna jämförelser Folkhälsa ur ett kommunalt perspektiv Ylva Bryngelsson Folkhälsoutvecklare Uddevalla kommun. ylva.bryngelsson@uddevalla.se. UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET. Uddevalla. 51 000 invånare. Borgerlig majoritet. Hav & sjöar, granit & skog Global folkhälsa Vi bedriver forskning, EQ-5D används även i öppna jämförelser av sjukvårdens kvalitet samt i kvalitetsregister och för forskning. SLSO/CHIS & Karolinska Institutet 2019

Analys Gotland utifrån Öppna jämförelser Region Gotlan

Rapporter från Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting Öppna jämförelser, publicerade under 2018 och 2019. Vissa rapporter och underlag presenteras också i särskilda sammanställningar och bildserier där vi presenterar resultaten ur ett Västra Götalandsperspektiv Ett exempel på en kategori är Öppna jämförelser, varje kategori består av ett antal nyckeltalsgrupper, en nyckeltalsgrupp under kategorin Öppna jämförelse är Öppna jämförelser - Folkhälsa. För kommuner landsting och regioner finns numera ett sätt att publicera länkad data från Koladas databas Öppna jämförelser är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla socialtjänstens verksamheter på lokal, Källa: Socialstyrelsen, Öppna jämförelser, Enhetsundersökning LSS 2019. 17 där personalen har erbjudits kontinuerlig handledning under perioden 1 mars 2018 - 1 mars 2019 Öppna jämförelser Öppna jämförelser 2015 En god folkhälsa innebär att hälsan är både god och jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. I Flerårsplan 2019-2021 och regionplan kan du läsa mer om målen

RKA visar hur du hittar nyckeltalen från Öppna jämförelser folkhälsa i databasen Kolada, både för kommun och region. Du får veta mer om hur du tar fram jämf.. Arbetet med att ta fram vårdförloppet har pågått under oktober 2019 till juli 2020. Vårdförloppet ligger ute på öppen remiss under perioden 25 september tom. 27 november 2020. Efter det kommer remissarbete ske i arbetsgruppen och målet är att beslut för fastställande av vårdförloppet kommer ske första kvartalet 2021 ENHETSUNDERSÖKNING LSS, 2019 SOCIALSTYRELSEN 4 Så genomförde vi öppna jämförelser på enhetsnivå inom LSS 2019 Enhetsundersökningen LSS samlar in data genom två enkäter: • En enkät till bostäder med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. • En enkät till dagliga verksamheter enligt 9 § 10 LSS Upplev Mark . Lyssna Language Kart Öppna jämförelser : trygghet och säkerhet 2019, brott och brottsförebyggande arbete Öppna jämförelser : trygghet och säkerhet 2020, förebyggande av bostadsbränder - riktade åtgärder Övergripande anvisningar för håltagning och läktring av trycklös tank : forskning/utvecklingsstudi

Resultat från rapport om folkhälsa - Åtvidabergs kommu

Rapporten Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019 - Öppna jämförelser beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, skapar överblick och jämför regioners resultat med varandra. Åtta temaområden presenteras i rapporten; omställning till Nära vård, patienters och befolkningens syn på vården, tillgänglighet och väntetider, säker vård, resultat för stora. Öppna jämförelser är en sammanställning av mått som syftar till spegla helheten inom vård, omsorg och folkhälsa som upprättas årligen av Socialstyrelsen i samarbete med SKL (Sveriges kommuner och landsting). Jämförelserna kan ge en god grund för att följa utvecklingen av kvalitet bland annat inom vård och omsorg om äldre Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019 A1. Personskador Antal sjukhusvårdade (inskrivna på sjukhus minst ett dygn) till följd av oavsiktliga skador (olyckor) per 1 000 invånare Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens patientregister (PAR) Öppna jämförelser - Folkhälsa Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten tagit fram öppna jämförelser kring folkhälsa. Rapporten redovisar resultat på hälsan i befolkningen och några av hälsans bestämningsfaktorer inom livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvano

Socialstyrelsen - Öppna jämförelser LSS 2019 Socialstyrelsen oktober 2019. ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2019 ENHETSUNDERSÖKNINGEN 2019 . Läs mer november 2018 (7) oktober 2018 (8) september 2018 (10) augusti 2018 (9) juli 2018 (3) juni 2018 (8) maj 2018 (12. Öppna jämförelser inom socialtjänsten tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med SKL Lunds kommun fortsätter att vara en av Sveriges tryggaste och säkraste. Mätningen visar att Lunds kommun också är den allra tryggaste större staden med sin plats 23:e i Sverige. SKR:s årliga mätning Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet jämför brotts- och incidentstatistik i Sveriges alla 290 kommuner Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen den nationella rapporten Öppna jämförelser 2009: Folkhälsa, med jämförelser av livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland landsting/regioner och kommuner i Sverige. Eftersom befolkningen i Stockholms län utgör drygt en femtedel av hela landets befolkning och Stockholms kommun p 4.000 handläggare i hela landet jobbade heltid med att dela ut 11,6 miljarder i försörjningsstöd till 200.000 hushåll 2019 Försörjningsstöd är det som förr hette socialbidrag, och som nu heter ekonomiskt bistånd i officiella sammanhang. Det är samhällets yttersta skyddsnät, för den som varken kan få a-kassa, sjukersättning eller något annat bidrag att försörja si

Folkhälsa i fokus - Öppna jämförelser Katrineholms kommu

Öppna jämförelser folkhälsa är en jämförelse mellan kommuner, landsting och regioner när det gäller livsvillkor, levnadsförhållanden, levnadsvanor och hälsoutfall i befolkningen. Det är Socialstyrelsen, som tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting samt Folkhälsomyndigheten, sammanställer rapporten Öppna jämförelser folkhälsa (ÖJ folkhälsa) God folkhälsa i Västerbotten Av Nicklas Sandström , 16 december 2014 kl 11:23 , Bli först att kommentera 1 För andra gången presenteras rapporten Öppna jämförelser folkhälsa av Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting

Så mår länsinvånarna jämfört med övriga i landet SVT Nyhete

Sveriges kommuner och landsting gör öppna jämförelser inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, grundskola, gymnasieskola, trygghet och säkerhet, företagsklimat samt folkhälsa. I dessa undersökningar kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för Öppna jämförelser. Riskkommunikation och individens beredskap 3 Förord Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhälls-skydd och beredskap (MSB) publicerar för elfte gången Öppna jämförelser inom trygghet och säkerhet. Med Öppna Jämförelser vill SKL stimulera till utveckling och ökad effekti-vitet i kommunerna Lerums kommun vann tävlingen Bästa LSS-kommun 2019. Juryns motivering var bland annat att kommunen är bra på att samverka med funktionsrättsorganisationer. För oss i kommunen handlar det om social hållbarhet Det är också färre kommuner som uppger att en person som haft beslut om daglig verksamhet har fått ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden: 38 procent av kommunerna 2020 jämfört 42 procent 2019. Hitta din kommuns resultat i Kolada. All statistik som hör till Öppna jämförelser finns i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada

Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2019, ett urval av frågor. Borås 2018. Borås 2019. Medelvärde riket 2019. Andel som sammantaget är mycket nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten. 85. 84. 91. Andelen äldre på vård- och omsorgsboende gett positivt svar på frågorna: Hur brukar maten smaka Öppna jämförelser företagsklimat: Kvalitet och öppenhet ger nöjda företagare. Trosa kommun vill erbjuda företagen i Trosa en så bra kommun som möjligt att verka i. En viktig del i det arbetet är tillstånd och tillsyn. Ett starkt lagstyrt område, men som rätt utfört bidrar till friska och säkra kunder samt kvalitet i företagen Öppna jämförelser 2014 : [Elektronisk resurs] / folkhälsa; Varianttitel : Hälso- och sjukvård : jämförelser mellan landsting ; Låntagare i kö: 0 (0) Utgivning, distribution etc. Sveriges kommuner och landsting : Socialstyrelsen, Stockholm : 2014 ; DDC klassifikationskod (Dewey Decimal Classification) 353.6309485; SAB.

Folkhälsan i Västra Götaland är generellt sett god men ojämlikt fördelad mellan kvinnor och män samt olika grupper i samhället. Det visar Öppna jämförelser folkhälsa som Socialstyrelsen, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och Folkhälsomyndigheten, offentliggjorde idag Öppna jämförelser 2019 Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet Bakgrund 2016 inleddes arbetet i förvaltningens verksamheter med de prioriterade mål som omsorgsnämnden unisont slagit fast för att nå målet att vara en av Sveri-ges 30 bästa omsorgskommuner 2020. Områdena som det handlar om är Skärpta allmänna råd för Gävleborgs län! Om Coronapandemin för dig som är invånare eller företagare i Sandvikens Kommun

Öppna jämförelser 2014 : [Elektronisk resurs] / folkhälsa; Varianttitel : Hälso- och sjukvård : jämförelser mellan landsting; Låntagare i kö: 0 (0) Utgivning, distribution etc. Sveriges kommuner och landsting: Socialstyrelsen, Stockholm : 2014 ; DDC klassifikationskod (Dewey Decimal Classification) 353.6309485; SAB klassifikationskod. Statistik och öppna jämförelser för företagsfinansierade kliniska läkemedelsprövningar Samtliga landsting/regioner behöver ta fram statistik över de företagsfinansierade kliniska studier och läkemedelsprövningar som pågår i respektive landsting; antal studier, antal patienter samt den ekonomiska omfattningen I Öppna jämförelser jämförs kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten Öppna jämförelser görs inom en mängd områden. Länkar till de olika områdena hittar du i högra kolumnen. Syftet med Öppna jämförelser. Syftet med öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten

Information På denna sida kan du ladda ned kommunrapporter för Öppna jämförelser grundskola i PDF eller PPT. Syftet med kommunrapporterna är att, utifrån ett urval av centrala indikatorer från Öppna jämförelser grundskola, ge kommunen ett bra och lättillgängligt underlag för analyser och utveckling av grundskolan Öppna jämförelser socialtjänst 2019. För fjärde året presenteras öppna jämförelser inom socialtjänsten. Undersökningen görs av Socialstyrelsen och jämförelsen avser 312 kommuner och stadsdelar i landet. Svarsfrekvensen är 95 procent. Borås Stad har deltagit i undersökningen Hylla: Vna; Titel och upphov : Öppna jämförelser 2009 : Folkhälsa ; Utgivning, distribution etc. Stockholm : Sveriges kommuner och landsting (SKL, 200

 • Polis ger servitris två miljoner i dricks.
 • Kranium älg.
 • Don Rosa Adlibris.
 • Chess musical movie.
 • Blechschilder Retro 30x40.
 • Carport mit Satteldach selber bauen.
 • Invers psoriasis.
 • National Museum of African American History and Culture events.
 • Werksferien Ford Saarlouis 2021.
 • Lutning dagvattenledning.
 • Schoolsoft Prolympia.
 • Filmfotograf utbildning.
 • Huawei Honor View 10.
 • LG phone problems.
 • Typa ner husvagn.
 • Adidas Running Spikes.
 • Avloppsmask.
 • My favorite things guitar.
 • Giftfria bakformar.
 • Neumarkt in der Oberpfalz Einwohner.
 • Negativt P/B tal.
 • Mosander.
 • IC electric school bus.
 • Plywood andrasortering.
 • X3 Albion Prelude script editor.
 • Sega godbitar synonym.
 • Wanddeko Holz Ornament gross.
 • Föranstaltade.
 • Oliver Hardy last Photo.
 • Blastechnik Tenorhorn.
 • Tyskland 1943.
 • Ghana facts.
 • Silvester Regensburg 2020.
 • Fußballer des Jahres 2019 Deutschland Rangliste.
 • Bull season 1 episode 2.
 • Verifiera windows produktnyckel.
 • Hobby husvagn Excellent.
 • JO betydelse.
 • Råsaftcentrifug vindruvor recept.
 • Webcam Düren Annakirmes.
 • Halkidiki resorts.