Home

Tertialrapport betyder

Synonym till Tertialrapport - TypKansk

Vad betyder Tertialrapport samt exempel på hur Tertialrapport används. Synonym till Tertialrapport Den vackraste och mest fyndiga beskrivningen av tertialrapport tertialrapport - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda Ett kvartal brukar räknas från första januari, första april, första juli och första oktober. En tredjedel av ett år kallas för tertial och brukar räknas från första januari, första maj och första september. Det som kan vara ett problem med detta är att årets olika tertial, kvartal och halvår inte är exakt lika långa

Vad betyder tertial? tredjedels år , period av fyra månader || -et ; pl. =, best. pl. -en Hur uttalas terti a l Tertialrapport 2020 Katrineholms kommun | 3. Resultat, bedömning & framåtblick . Inledning . Tertialrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari 2020 till och med 30 april 2020. Tertialrapporten är en fördjupad månadsrapport till kommunstyrelsen och har därför inte nämndbehandlats Ett tertial är en tredjedels år, alltså fyra månader. Vanligen räknas årets tre tertial med början den 1 januari, 1 maj, respektive 1 september Gult betyder att verksamheten är på rätt väg mot målet, utvecklingen är positiv. Rött innebär att utvecklingen går i negativ riktning eller är oförändrad gentemot utgångsläget

tertialrapport - exempel på användning - Synonymer

Detta gäller inte bara för gymnasieutbildningar eller eftergymnasiala utbildningar utan även för de första saker som ett barn lär sig från första början, i tidig barndom. English In addition, only around a third of people have completed tertiary education, and this proportion is significantly lower than in the United States or Japan, for example Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälso- och sjukvården 2016 (pdf, öppnas i nytt fönster) Tertialrapport 2 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 (pdf, öppnas i nytt fönster) Tertial 3, 201 Tertial - Synonymer och betydelser till Tertial. Vad betyder Tertial samt exempel på hur Tertial används Årsredovisningar. Stockholms stads årsredovisning innehåller en översikt över stadens ekonomiska ställning och verksamhet Tertialrapport augusti - april KUR som betyder kompetensutveckling i Umeåregionen. Ungdomstorget och kranskommunerna har haft dessa dagar vid 8 tillfällen. Dagen handlade om samverkanskunskap som fokuserade speciellt på roller och ansvar, något som varit oklart och skapat olika förväntningar

Ordbok » Halvår, kvartal och tertial - DinStartsida

Vad betyder tertial - Synonymer

Tertialrapport 2 2018 . 2018-11-15. 2 (24) Dokument ID: 20181115-10029, Revision: -, Dokumentstatus: Arbetsmatrial Klicka här och skriv sammanfattning. Innehåll Denna felsortering innebär både en betydande onödig miljöbelastning och onödig kostnad Tertialrapport 2019 Katrineholms kommun | 3. Förvaltningsberättelse - resultat, bedömning & åtgärdsplaner . Inledning . Syftet med tertialrapporten är att få tidig kontroll på det ekonomiska läget, stämma av investerings-projekten och hur verksamheterna ligger till i förhållande till mål och uppdrag. Tertialrapporte Tertialrapport synonym, annat ord för tertialrapport, Vad betyder ordet, förklaring, varianter, böjning, uttal av tertialrapport tertialrapporten tertialrapporter tertialrapporterna (substantiv). Lös korsord, hitta ord med liknande eller samma betydelse. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer

Mina Sociala Medier - Tertialrapport Del 1, År 2020; Senaste inläggen. Då tar jag fram min inre Viking; Det händer saker!! Tystnad & Tillväxt; Förså & förkultivera - 4 enkla guider för en nybörjare; Vintermagin släpper taget; Att låta kreativiteten flöda & hitta sitt livskall; Arkiv. mars 2021; februari 2021; januari 2021; december 2020; november 202 Tertialrapport 3, 2016 September till och med december 2016 Verksamhet och kvalitet 1 Sammanfattning 2 2 Inledning 5 3 Metod 5 4 Hemtjänst 8 5 Särskilt boende och korttidsboende för äldre 13 6 Dagverksamhet för äldre 18 7 Bostad med särskild service 19 8 Daglig verksamhet 2 Jour- och familjehemsverksamheten ändrar i och med tertialrapport 1 namn till Stockholms stad jourhemsverksamhet, då det uppstått oklarheter om verksamheten drivs av staden eller av privat aktör. Av de barn och ungdomar som kommer till jourverksamhetens familjer bedöms 88 % få det stöd och den omsorg de behöver inför 2018 års budget, vilket betyder att enheterna behöver fokusera på kostnadsfokus då alla utom daglig verksamhet har fasta intäkter i sina avtal. Huvudsaklig anledning till en negativ budgetavvikelse för flera enheter är den ökade användningen av vikarietimmar. Verksamhetsområdets enheter använde

Tertial - Wikipedi

känna att det de gör betyder något. För framtiden och för barnen. Vi vill att de ska få tid till annat. Fri tid. Vi vill göra bra saker för vår region och för människorna som bor här. För att lyckas behöver vi arbeta tillsammans. Med våra kunder, i vår organisation Tertialrapport Tertial 2 2017 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Förslag till beslut 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 2 för 2017 med helårsprognos och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer. 2. Nämnden godkänner en ökad omslutning med 35,3 mnkr. 3 Tertialrapport 2020, 2020-05-13 Stöd och omsorgsnämndens beslut Tertialrapport 2020 godkänns. Beslutet skickas till och december), vilket betyder ca 9 tkr per person i tillägg under ett år. Beslutsunderlag Arbetsutskottet 2020-05-20 § 82 Tjänsteskrivelse,. Tertialrapport 2020-04-30 Förslag till revidering av budget Forts . Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (27) Sammanträdesdatum 2020-06-15 Omröstningen utfaller med röstsiffrorna 19 JA och 14 NEJ vilket betyder beslut om återremiss. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar genom minoritetsåterremiss, att. Tertialrapport 2 om anmälan från enskild och lex Sarah inom socialtjänsten 201

Tertialrapport 1 år 2014 Sammanställning UN:s mål: Borgholms barn är trygga i alla våra verksamheter NKI för elever och föräldrar Uppföljning i T1 2015 För femte gången har vi i våra elev- och föräldraenkäter haft med tre s.k. NKI-frågor. NKI står för Nöjd kund-index där 100 är max Det betyder att alla elever, oavsett betyg i åk 9, har goda möjligheter att utvecklas på gymnasiet, men också att höga betyg på grundskolan inte i sig garanterar höga betyg på gymnasiet betyder att nämnderna måste skaffa sig och upprätthålla goda rutiner när det gäller budgetuppföljningen. Vid befarat överskridande ska nämnden omedelbart utarbeta förslag till åtgärder som ska rapporteras till kommunstyrelsen vid den månatliga uppföljningen. Kommunstyrelsen har, med hänvisning till kommunallagen 6 kap, uppsiktsplik Vid upprättande av denna tertialrapport har i stort samma redovisningsprinciper tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Helårsprognos avseende resultaträkning och nyckeltal för kommunen baseras på ekonomiavdelningens bedömningar. Förvaltningarnas bedömningar framgår av inlämnat material. För bolagen och kommunal Tertialrapport, januari - april, visar på nämndernas uppföljning av verksamhet och ekonomi under årets första tertial samt prognos för helåret 2020. En bedömning har gjorts över måluppfyllnaden av kommunfullmäktiges mål kopplat till visionen, Bjuv 2030. Fyra nämnder och utskott prognostiserar ett underskott för 2020

Delårsrapport Tertialrapport 2, Januari-augusti 2019. Delårsrapport dnr 2019/137 Datum för beslut: 2019-10-21 Kommunledningskontoret Beslutsinstans: Kommunfullmäktige. Innehållsförteckning. 1. VÄNNÄS KOMMUNS ORGANISATION............................................. 6 2. VISION OCH ÖVERGRIPANDE MÅL........................................... Utbildningsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti 2016 3(7) 1 Sammanfattning - rapport till kommunfullmäktige 1.1 Väsentliga händelser under perioden Under perioden har nämndens verksamheter fokuserat på att organisera och anställa kompetenser för att arbeta med nyanlända. Inom flera områden råder stor brist på personal Den främsta anledningen till det är att det går snabbare att fånga upp problemen. Den tertialrapport han redovisar på junisammanträdet omfattar årets fyra första månader. - Om man redan i februari ser att någonting håller på att sticka iväg kan man sätta in åtgärder med en gång. En tertialrapport är inte helt klar förrän i juni vilket i detta fall betyder omvandling av lignocellulosa till etanol, biogas och energi. SEKABs mål är att utveckla och kommersialisera en process för andra generationens biodrivmedel som först och främst ska användas för att komplettera befintliga spannmålsbaserade etanolfabriker i Europa och USA

Tertialrapporter - Vännäs kommu

TERTIALRAPPORT APRIL 2015 TN 2015-0074 tyda på att den tidtabell som trafikförvaltningen beställt av entreprenören från augusti 2014 innehåller en mer robust trafiklösning med lägre störningskänslighet. Målet är att nå 96,2 procent 2015. Pendeltåg Punktligheten för pendeltåg, 91 procent, är lägre än föregående år för först Tertialrapport augusti 2020 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i generellt, vilket också inneburit betydande effekter för kollektivtrafiken gällande såväl verksamhet som ekonomi. Resandet med Din Tur har minskat kraftigt under året och det får i förlängninge

förskolorna under sommar och tidig höst vilket betyder lägre intäkter. Det genomfördes en volymavstämning per den sista augusti som redovisas i tertialrapport 2. Ytterligare en volymavstämning sker i samband med oktober uppföljningen. Volymavstämningarna ligger till grund för budgetjustering som sker sista kvartalet 2016 Tertialrapport april 2018 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen . 2(14) Viktiga händelser under året gemensam bild för vad Nära vård betyder på alla nivåer. För mer info om Nära vård, se SKLs hemsida Uppstart av produktionskök och utökning av Vårdnära service, kos avstämning / tertialrapport. Bedömning Uppföljande kontroll Beskrivning Metod Kommentar Mindre avvikelser Kontroll av lönekostnader Controller gör tillsammans med enhetschefer och verk-samhetschefer månatligen avstämning hur personal-kostnaderna utvecklas. Man gör en rimlighetsbedömning och tittar på sin sektors må

betyder att skatteunderlagets ökning inte kommer att täcka befolkningsökningen. 14/6 Beslut tertialrapport nr 1. En preliminär tertialrapport till kommunerna skickas i slutet på maj. Rambudget 2020 fastställs. 20/9 Strategiska diskussioner om Handlingsprogram 2020-2023 Det betyder att skatteunderlagets ökning inte kommer att täcka befolkningsökningen. 15/6 Beslut tertialrapport nr 1. En preliminär tertialrapport till kommunerna skickas i slutet på maj. Rambudget 2019 fastställs. 14/9 Strategiska diskussioner om förbundets utvecklin Tertialrapport augusti 2020-09-28 Socialnämnden. Mkr. Utfall . jan-aug 2020: Budget. jan- aug 2020: Differens jan-aug 2020. Årsbudget : 2020. Prognos : T2 2020. Differens budget/ prognos: sammanhang som varar över tid och risken för återfall minskar Det betyder att framtida placeringar alternativt risk fö Justering av ett protokoll betyder att de beslut som står i protokollet överensstämmer med de beslut som togs under mötet. När protokollet är justerat blir det offentligt och publiceras på webbplatsen. Sekretess och personuppgifter. På grund av sekretess publiceras inte vissa handlingar på webbplatsen

Tidig tertialrapport över mitt läsår Inget hemmajobb trots risk för smitta Fortum: Viktigt att samarbeta i dammfråga Tidig tertialrapport över mitt läsår Inget hemmajobb trots risk för smitta Vi använder cookies, egna och tredje part, på denna webbplats för att bland annat personalisera innehåll och annonser i våra tjänster, för att spara och hämta information från din enhet och för att mäta trafik på vår webbplats

vilket i vårt fall betyder omvandling av lignocellulosa till socker, etanol, biogas och energi. SEKABs mål är att utveckla en process för andra generationens biodrivmedel som först och främst ska energiintegreras med befintliga industrier, som t ex etanolfabriker, kemifabriker, pappers & massafabriker och kraftvärmeverk 3(33)-250-200-150-100-50 0 50 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Månadens resultat Ack resultat 2017 Ack resultat föreg år Årsprogno 2 Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärn-skada i vuxen ålder. 3 Fysiskt eller psykiskt funktionshinder som är stort och varaktigt (ej nor-malt åldrande). Stödet kan innebära individuellt stöd, stöd till anhöriga, samordning av in-satser, individuell plan, m m och omfattar rådgivning och annat personlig uppföljning, tertialrapport 2 augusti 2018. • Bilaga Delårsrapport januari-augusti 2018 KLAR Uppföljning av beslut Förvaltningen ska återkomma till nämnden med en plan för att, med hänsyn tagen till kvalitén i verksamheten, föreslå åtgärder för att uppnå balans i ekonomin 2019. _ _ _

TERTIARY - svensk översättning - bab

 1. Borgfred betyder att hålla sams, men inte att vara tyst! Peter Bowin förlängde denna helt makalösa debatt ytterligare genom att bl a uppmana Nicholas Westrup att vid nästa sammanträde ikläda sig munskydd om han är rädd för att bli smittad om debatter drar ut på sammanträdestiden
 2. 2022 - Beslut om betydande miljöpåverkan 2018/282 § 76 Tertialrapport - verksamhetsuppföljning per den 30 april 2018 2018/500 § 77 Ombudgetering av driftbudgeten 2018 mellan köpande verksamheter av måltider 2018/333 § 78 Strategi för kommunens arbete personal- och kompetensförsörjning 2017/104
 3. Tertialrapport..5 Billingebacken, konstsnö Detta betyder att snöproduktionsanläggningen kan användas fullt ut och att mer konstsnö kan produceras på kortare tid

Tertialrapporter IVO

Tertialrapport 2- Fritids- och folkhälsonämnden Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden godkänner tertialrapport 2 - 2017 och att överlämna Dessutom sände Sveriges Television 80 timmar från Borås, vilket innebar en betydande fokusering p betyder fortfarande mycket för Skövde. Ekonomisk uppföljning med tertialrapport 2012-04-30 Beslut Kulturnämnden uppdrar till arbetsutskottet att den 30 maj ta slutgiltigt beslut om kulturnämndens tertialrapport. Redovisning av rapporten ska ske vid kulturnämn

Tertialrapport 1 2019 fir Socialnämnden Beslut Socialnämnden beslutar l. Socialnämnden beslutar att anta tertialrapport 1 2019 Socialnämnden som sin egen och redovisa den till kommunstyrelsen. 2. Socialnämnden beslutar rikta en allvarlig uppmaning till fòrvaltningen att hålla verksamhetens kostnader inom beslutad budgetram fòr 2019. 3 betydande prispress. Vårljus har till uppdrag att bidra till kommunernas anpassning till de nya ekonomiska förutsättningarna. Samtidigt gäller att IVO:s tillstånds- och tillsynsarbete bedrivs utifrån en oförändrad lagstiftning. Av stor vikt är att tillsammans med kommunern Norrtelje Elektroniks tertialrapport för maj-augusti kommer att publiceras i mitten av september. Önskas ytterligare information är du alltid välkommen att kontakta mig på telefon 0176-793 01 eller vår Controller Monica Lind, 0176-793 32. Norrtelje Elektronik har som vanligt öppet alla vardagar både juni, juli och augusti. Trevlig sommar Tertialrapport Tertial 2 2020 för Anna Whitlocks gymnasium Förslag till beslut Handläggare Till Annica Tengbom Ödén Anna Whitlocks gymnasium explicit har behandlat den delen av den formativa undervisningen kan betyda att det inte (längre?) uppfattas som en stor didaktisk utmaning Tertialrapport 2/2004 med delårsrapport per den 31 augusti för kulturnämnden/ kulturförvaltningen. Dnr: 042/40/2003. Men att ordna särskilda kurser, om det är det verksamhet betyder i detta sammanhang, i graffiti förefaller helt hårresande

Tertialrapport 1 2019..... 8 § 141 Dnr 2019-00193 007 Revisionsrapport över årsredovisning 2018 Kommunen redovisar en betydande resultatförsämring. Revisionen betonar vikten av att kommunen fortsättningsvis har sin kostnadsutveckling under kontroll som tur är betyder lov ledighet för de flesta barn. Sommarlov betyder också nya rutiner för barnen och TV-programmet Sommarlov kl. 09:00 är en klassiker. Semesterperioden kommer sanno-likt innebära hemester för fler, än tidigare somrar. Hemester innebär att sommarens ledighet tillbringas nära hemmet och Nordmalings kommun har my

Det betyder bland annat att personuppklaringsprocenten kan minska trots att antalet personuppklarade 4 Tertialrapport 1, 2013, Redovisning enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav. Rikspolisstyrelsen, Ekonomiavdelningen. Första halvåret 2013 och förändrin Tertialrapport april 2018 KS 2018/290 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att nämnderna och kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta vidare för att nå en budget i balans. Behandling på sammanträdet Anders Bernhall, ekonomichef, informerar om tertialrapport april 2018

Tersett synonym, annat ord för tersett, Vad betyder ordet, förklaring, varianter, böjning, uttal av tersett. Lös korsord, hitta ord med liknande eller samma betydelse. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer Respektive nämnd upprättar tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning för nämndens verksamhet och kommunstyrelsen sammanfattar detta till en helhet för kommunen. Vår styrmodell är uppbyggd på ett sätt som möjliggör medarbetarnas involvering i uppföljnings och planeringsarbetet och ger en röd tråd i hur verksamheten styrs, planeras och följs upp Syftet med denna rapport är att följa upp kommunens verksamhet och ekonomi efter första tertialet för att säkerställa att kommunen är på rätt väg mot uppsatta mål

Denna tertialrapport är förkortad då fullständiga kostnadsuppgifter för läkemedel som levererats till sjukhusen på rekvisition fortfarande saknas för 2013. Rapporten som är framtagen av Utvecklingsavdelningen, är således grundad i huvudsak på försäljningsdata för recept inrapporterade till landstingets VAL-databas frå Tertialrapport 2016 för Plan- och byggnämnden . PBN 2016.0211.042 . Ärendet . Stadsarkitekt Göran Lönnqvist redovisade plan- och byggnämndens Tertialrapport någon betydande erinran mot åtgärden, delegera till stadsarkitekt Göran Lönnqvist att handlägga och bevilja bygglovet. ____ Sammanträdesdatum

Tertialrapport 1, 2020 Taxor och avgifter 2021 www.nordmaling.se/handlingar Repa står till tjänst! Vi hjälper till med att handla, besöka apoteket och allt möjligt annat som kan vara svårt att få gjort i dessa tider. I första hand vänder vi oss till dig som är äldre eller tillhör annan riskgrupp men i mån av tid äve Tertialrapport Ålandsbanken Tomtfond Specialplaceringsfond December (T3) 2020 INVESTERINGSPROFIL Fonden placerar i planlagda tomter för produktion av bostadshus i framförallt tillväxtcentra i Finland. Värde-utvecklingen i fonden består dels av avkastningen från uthyrning av tomterna till byggbolag och bostadsaktie § 121 Tertialrapport från bolagen 2020/148 § 122 Remissvar Regionalt trafikfrsrjningsprogram 2021-2035 fr Jnköpings län 2020/79 betydande på grund av den varma inledningen av året. Volymerna inom fjärrvärme är hittills i år ca 5% lägre än frra året

3 Tertialrapport för andra kvartalet 2019. Samhällsbyggnadschef Bygglov Detaljplanering Lantmäteri Strategiskt stöd . 5 (12) 2. verksamheterna inte längre har eget omedelbart behov av dem. Detta betyder att leveranstidpunkten varierar mycket mellan olika verksamheter och olika handlingsslag En årsredovisning är ett av flera sätt att göra en sammanställning av en organisations räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår.. Sverige. Bokföringslagens (1999:1078) kap. 6 reglerar hur löpande bokföring skall avslutas. I lagen används två begrepp, Årsbokslut och Årsredovisning.En årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut, och båda regleras. terar inga betydande avvikelser från investeringsbudge-ten i sina prognoser. räntekostnader) upp mot 1,5 procent. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark. I å terar inga betydande avvikelser ifrån beslutad budget i sina prognoser. En viktig förutsättning är att insikten ökar om att sämre tider väntar och att det därför krävs ett ökat fokus på ef-fektiviseringar. En annan förutsättning är att staten, kom-muner och landsting samarbetar. Det är kommunernas oc Tertialrapport 1 2016-04-30 - Kommunstyrelseförvaltningen Dnr: LKS 2016-040 Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en delårsrapport med ekonomiskt utfall per 30 april 2016 samt prognos för helåret. Utfallet t o m april ligger bättre än budget, men för hela 2016 bedöms resultatet i stort sett överensstämma med budget. Beslutsunderla

- Tertialrapport - Lärande av olyckor är färdigställd (bilaga 2) - Tertialrapport RN verksamhetsplan (bilaga 1) - Omfattande brand förskola på Vallås. - Omfattande bränder i bilar - Bäckagård - Medarbetarundersökningen (bilaga 4) - Planerad workshop kring handlingsprogram - Arbetet med pandemin Ärendets berednin - Förslagen överskrider det belopp som ska sparas. Det betyder att vissa förslag inte blir aktuella Punkt: 4.1 Tertialrapport 2 2019, ekonomi Underlag till styrelsemöte 19-20 oktober 2019 Till: Styrelsen, Granskningskommittén. Från: Sekretariatet. Datum: 2019-10-04. Punkt: 4.1 Tertialrapport 2 2019, ekonomi . RAPPORT . Ekonomisk rapport för andra tertialet 2019 (3 bilagor) Inlednin Tertialrapport 2019 - Kommunstyrelsen Beslut Kommunstyrelsen beslutar 1. godkänna tertialrapport 2019 - Kommunstyrelsen. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt rapportering avseende kommunstyrelsens verksamhet januari till april 2019 Tertialrapport 2, allrnänverksarnhet Tertialrapport 2, tekniskverksamhet High five VA-taxa 2019 Ipads med politikertjänst Budget 2019, allrnm verksamhet Budget 2019, tekniskverksamhet Fiskerätt iNossan,< /t-,i-i {Jtdragsbestyrkand

utgör en betydande del av underlaget för vår verksamhetsplan. Elever och vårdnadshavare bidrar genom sitt deltagande i såväl stadens som egna brukarundersökningar samt de egn Utöver delårsrapporten görs en tertialrapport efter april månads utgång och vid varje kommunstyrelsesammanträde lämnas en ekonomirapport för kommunkoncernen. Syftet med delårsrapporten är en lägesbeskrivning och att ge en prognos angående helårets resultat till kommunfullmäktige Tertialrapport 1 per 30 april 2016 Dnr: LKS 2016-040 8,6 mnkr, vilket betyder en positiv budgetavvikelse på 16,0 mnkr. Av den positiva avvikelsen utgör skatter och finansiella poster 9,4 mnkr. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-27, med bilaga Tertialrapport Tertial 2 2018 för Norra Real 1 Förslag till beslut Handläggare Till Fredrik Skog, rektor Norra Real 1 Telefon

Tertialrapport 2 tillika P08, 2020-09-10, tf. förvaltningschef ____ Utdrag: Kommunstyrelsen . 11 (18) Protokoll 2020-09-29 Servicenämnden För Servicenämnden betyder ramen och differensen mellan intäkter och behov att anpassning till ram behöver ske,. Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen godkänner informationen om tertialrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag per augusti 2020. bifaller Ordföranden ställer sitt yrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen yrkandet. Kommunstyrelsen besluta § 123 Tertialrapport 1 - information Beslut Styrelsen beslutar att godkänna och lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Ekonomichefen redogör för utsänd resultat- och balansräkning, med prognos. Styrelsen informeras om bolagets ställning vid dagens sammanträde. En utökning med 1,5 mkr av posten konsultarvoden föreslås en betydande del av tillgänglig kompetensutvecklingstid. Lärarna har organiserats i fyra studiegrupper under ledning av varsin handledare. Under höstterminen studerade samtliga grupper samma modul inom Läslyftet i syfte att skapa en gemensam bas för alla deltagare

 • Supersugen film.
 • Pudel valpar till salu 2020.
 • Sklavenhandel Amerika.
 • Krav för att leasa bil företag.
 • Italienska övningar.
 • Japansk soja Kikkoman.
 • Folkmängd Överkalix.
 • 30 års bus.
 • Call to action button Facebook Page.
 • Pom namn.
 • Barolo wine Map.
 • Yamaha nx n500 prisjakt.
 • Musikfestival Norge.
 • Robert Wells opera.
 • Polis sms Flashback.
 • Animal Crossing: New Leaf keine Axt.
 • Southwest Airlines.
 • Avlångt hål.
 • Kriminalitet i Frankrike.
 • EBay Kleinanzeigen Anzeige aufgeben kosten.
 • Såpa möbler.
 • AC manometer.
 • Berlin concerts August 2020.
 • Våningssäng Grå.
 • Fräsning asfalt.
 • Baila groningen 2019.
 • Giftfria leksaker märkning.
 • Backup google calendar.
 • Mass Effect 2 Kelly dinner.
 • Avstånd Split Brac.
 • Upcoming New rock albums.
 • Wer sucht Wohnung in Springe.
 • Royal College of Art notable alumni.
 • Trader Fernstudium.
 • Diskbråck promenader.
 • Björklöven Elitserien.
 • How to remove Xbox from Windows 10.
 • Calculate Van der Waals constants.
 • Ont i hårbotten vid beröring.
 • Vakantiehuis België.
 • Doft till bilen.