Home

Detaljplan Skåre

Detaljplan för Skåre centrum Planbeskrivning 9 samtliga envåningshus, samt flerbostadshus (vårdboende) i tre våningar. All be-byggelse har fasad av vitt mexitegel, förskolans fasad innehåller dessutom större faluröda träpartier. Takens form varierar och är beklädda med svart eller grå plåt Skåre - nya bostäder vid Gravaleden/Granitvägen. Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet Detaljplan för Blandad stadsbebyggelse vid Almedals fabriker inom stadsdelen Skår i Göteborg . Handläggare. Viveca Risberg. Stadsbyggnadskontoret. Telefon 031-368 16 45. Epost sbk@sbk.goteborg.se. Fastighetskontorets arkiv. Fastighetskontoret. Telefon 031-3681144. Epos Kommunen kan reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse genom detaljplaner och områdesbestämmelser. Både detaljplaner och områdesbestämmelser får rättsverkan. Den bedömning som görs i en detaljplan utger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. Därmed blir hanteringen av bygglov enklare Detaljplan för ny idrottshall i Skåre Fotobutiken lever - trots mobiler och näthandel De rengör och förebygger klotter Från Beatles till Sven-Ingvars Residensparken rustas upp Nu ska våren sopas fram Ny myndighet.

På fastigheten Skår 27:3 uppfördes 1965 en stor och tidstypisk enbostadsvilla. Fastig-heten inköptes 1992 av Göteborgs stad för att inrätta ett äldreboende i byggnaden. Gällande detaljplan, som vann laga kraft 1992, medger Bostäder, även lokalt ålder-domshem eller gruppbostad Adress till stadshuset Södra kyrkogatan 2 532 88, Skara Öppettider stadshuset Vardagar klockan 08.00-16:30 Dag före röd dag klockan 08.00-14.00). Telefon Telefon 0511-320 00. Fax Faxnummer 0511-320 02. E-post skara.kommun@skara.se. Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommu Med en detaljplan styr kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. Gällande detaljplaner i Trelleborgs kommun finns att ta del av i den digitala kommunkartan. Vad är en detal I Skåre finns en grupp personer som vill bygga ett nytt boende för äldre. Teknik- och fastighetsförvaltningen har begärt att stadsbyggnadsnämnden upprättar en detaljplan för Skåre centrum, i syfte att bygga boende för äldre. Det aktuella området används i dag som park och parkeringsplats Det är kommunen som avgör om, när och var en detaljplan ska tas fram. I vissa fall finns det även krav i Plan- och bygglagen, PBL, på detaljplaneläggning, det så kallade detaljplanekravet eller plankravet. Marken ska vara lämplig PBL har som grundläggande förutsättning att den mark som tas i anspråk för bebyggelse ska vara lämplig för ändamålet. Lämpligheten kan prövas genom.

Detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen, Skår 40:17 m fl, inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900) Planbeskrivning Detaljplanen omfattar följande handlingar: Planhandlingar: • Planbeskrivning (denna handling Detaljplan: Skår (2002-01-24) (genomförd ) Taxeringsvärde totalt: 3322000 Taxeringsvärde fastighet: 798000 Taxeringsvärde tomt: 2524000 Taxeringsår: 2018 Taxeringskod: 220. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Detaljplanen anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen

Skåre - Soldattorpet - Karlsta

 1. Läs om vad en detaljplan är, när det krävs och om äldre planer. Detaljplaneprocessen. Läs om processen att ta fram en detaljplan. Att reglera med detaljplan. Läs om hur planbestämmelser i detaljplan kan utformas och användas. Planbeskrivning. Här kan du läsa om vad planbeskrivningen ska innehålla
 2. Detaljplan för Alingsås, Verksamhetsområde Norr, Etapp 1 (Bälinge 6:16) Detaljplan för Alingsås, Bostäder m.m. i Stadsskogen, etapp 4 (fastigheten Stadsskogen 1) Detaljplan för Alingsås, Underfart vid Krangatans förlängning och gång- och cykelväg vid Borgens gata; Gällande detaljplaner och områdes-bestämmelse
 3. Ändra en detaljplan. Sök planbesked. Detaljplaner reglerar vad och hur vi bygger i våra tätorter. Om detaljplanen inte är förenlig med en tänkt typ av bebyggelse kan man ansöka om att förändra den. Man ansöker då om ett så kallat planbesked hos plan- och byggenheten
 4. Detaljplan för Blandad stadsbebyggelse vid Almedals fabriker inom stadsdelen Skår i Göteborg Detaljplanen är upprättad enlig PBL (2010:900) Planbeskrivning Detaljplanen omfattar följande handlingar: Planhandlingar: • Planbeskrivning (denna handling) • Plankarta med bestämmelser Övriga handlingar

Antagande av detaljplan för Skåre idrottshall . Denna detaljplan gör det möjligt att bygga en ny idrottshall vid Ilandavägen, mitt emot Ilandaskolan, på en grusplan som tidigare använts som.

Skår - Blandad stadsbebyggelse vid Almedals fabriker

Varje detaljplan anger en eller flera huvudmän för allmänna platser. Utgångspunkten är att kommunen ska vara huvudman för allmän plats, men även enskilda fastighetsägare, eller samfällighetsföreningar kan vara huvudman om det finns särskilda skäl till det. Om kommunen är huvudman medför planen en rätt - och även en skyldighet - att lösa in mark som är avsedd för. Detaljplan för Näsfjällsåsen 1:70 m fl. Antagen av KF 2020-06-22 §66 Laga kraft 2020-07-18. Detaljplan för Gusjön 6:111. Antagen av MSN 2020-05-28 §55 Laga kraft 2020-06-26. Detaljplan för Ski Lodge vid Soltorget i Stöten. Antagen av KF 2020-05-25 §39 Laga kraft 2020-06-24. Ändringa av detaljplan för Sälen, söder om Elljusväge

Detaljplaner och områdesbestämmelser Länsstyrelsen Skån

DETALJPLAN EJ KLAR: Gunnilse - ca 525 bostäder i Gunnilse centrum, Granskningsperioden är avslutad. Skår - ca 250 bostäder vid Almedals fabriker. Samråd förbereds avvikelse från detaljplan är fastighetsägaren försäkrad om att bygglovsbeslutet kommer att få samma utfall. Om 3.2.2 F 9020-09/Akt 1287-2664 Skåre Fiskeläge 1:3, Trelleborgs kommun..... 40 3.2.3 Akt 0191-07/41, Sigtuna Norrbacka 1:3, Sigtuna kommun. Detaljplan för ny idrottshall i Skåre Nyheter För dig som är inloggad! Framgångsrik unik keramik Nöje/Kultur Vi behöver mera civilkurage i samhället Ledare För dig som är inloggad. Schaktning eller fyllning kan kräva marklov inom ett område med detaljplan. Marklov kan även krävas för trädfällning, skogsplantering och markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet om kommunen har infört en sådan bestämmelse i en detaljplan. Inom områdesbestämmelser kan kommunen, inom vissa i lagen utpekade områden, införa marklovsplikt för schaktning, fyllning.

Detaljplan för ny idrottshall i Skåre - Karlstads-Tidninge

Inom ett område med detaljplan behöver du oftast marklov för att schakta eller fylla ut marken på ett sätt som avsevärt ändrar markens höjdläge. Detta gäller både för tomter och för allmänna platser. Det går inte att säga exakt vad en avsevärd ändring är, men många kommuner bedömer att gränsen går vid en halv meter Denna beskrivning redovisar hur detaljplan för bostäder inom fastigheten Habborsby 2:2, Olovs Hage, utställningshandling upprättad 2008-10-20, ska genomföras. Detaljplanen syftar till att möjliggöra bygg nation av bostäder inom fastigheten Habborsby 2:2, strax öster om Kållekärr. För området saknas tidigare detaljplan mellan Skår 1:13 och Habborsby 2:2 är inte utredd. Vid kommande avstyckning av tomter enligt detaljplan bör fastighetsbestämning ske. Angränsande planområdet Gunneby 2:56 Kållekärr 2:1 Kåtorp 2:1 Skår 1:14 Skår 1:59 Spjärr 1:7 spjärr 1:17 co g Rune Carlsson Gläshed 72 Holm 471 93 KÅLLEKÄRR Lisbeth Carlsson Gläshed 72 Hol Det börjar nu komma information om den detaljplan som Stadsbyggnadskontoret arbetar med för stallarna vid Stora Torp. Ännu finns inte några närmare detaljer om innehållet, men ännu har inte ens arbetet med en kulturhistorisk värdering av områdets byggnader inletts. [Ed. 2019-12-04: Enligt den senaste informationen syftar planen till att bevara den äldre bebyggelsen och skydd av detaljplan. Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att ett upphävande av detaljplan Mörtnäs Renings-verk inte ger upphov till betydande miljöpåverkan. Någon separat miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap 34§ PBL behöver därför inte upprättas sär-skilt för Upphävande av detaljplan Mörtnäs 1:12, 1:68 (reningsverk)

Vägområde inom detaljplan Förbi Skåre och österut fram till anslutningen till E6 är hastighetsgränsen 70 km/h. Väg 511 ingår i vägkategorin övrig länsväg. I dagsläget finns det ingen gång- eller cykelväg längs väg 511 mellan Höllviken och Trelleborg oc kommun äger all allmän platsmark inom detaljplan samt vissa markområden i öster. Utredningar I samband med planarbetet har följande utredningar genomförts: • Trafi kutredning, Tyréns december 2006 • Spillvatten och dagvatten, östra Abbekås, Sweco Viak 2006-10-10 • Arkeologisk förundersökning, Riksantikvarieämbetet, U

Så blev det tyvärr och de styrande avsatte medel för en sporthall i Skåre 2020. Nu är det december 2019 och någon hall i Skåre nästa år lär det inte bli. Det finns inget beslut om vare sig utformning, lokalisering eller detaljplan. Nu riskerar pengarna att bli mindre värda den dagen det kommer en spade i backen Vår nye detaljplan skal erstatte den gamle planen frå 1996. (skisse på s4 ) Planområdet utgjer heile hovudbølet på bruket og er no bebygd med 5 hytter med anneks, Detaljregulering SKARE, Sandsdsøya, Sande kommune. Svein Holmen Arealplanlegging, Postboks 319, 6101 Volda - 90844415.

Gällande planer - Skara kommun - Skara kommu

justerats i höjd mot detaljplan. Beteckningar, se -112-00_001 JPSH2-01-112-00_015 Permanent markanspråk, KM 462+500 - 462+900 A PLAN: Tillkommande skyddsåtgärd Sk2-9 för fastigheterna SKÅR 40:5 och 57:5. Beteckningar, se -112-00_00 Detaljplan för villor i Kärna. Nyheter. Planen på nybygge av ett 50-tal villor, parhus och mindre flerfamiljshus vid Skår, en kilometer nordost om Kärna centrum har tagit ett steg närmare förverkligande. Ett förslag till detaljplan finns klart Skåre sporthall Blogg. Det saknas både fastställd lokalisering, detaljplan och bygglov. Avsatta investerings- och driftsmedel riskerar att sjunka i värde och nya pengar behöver då kanske tas fram när den väl ska byggas. Och nu kommer nästa smäll för Skåreborna

Detaljplaner och områdesbestämmelser - Trelleborgs kommu

Ändring av detaljplan för Borealis (Åker 1:10 m fl ) Stenungsunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2007-03-07, Redaktionell komplettering 2007-06-14 Stenungsunds kommun ÖSTRA PORTEN INDUSTRIVÄGEN TEGÅRDSVÄGEN. Södra Skår Lilla Gategård Skola Ind.omr. Doteröd Söbacke 8 BYGG.2019.283 - Skår 1:32, Förhandsbesked, nybyggnad av 3 enbostadshus Ruth Arcini 9 PLAN.2011.97 - Detaljplan för verksamheter inom Osbacken 1:28 och del av Ledet 1:1 - godkännande för antagande Mikaela Ranweg 10 SBN.2020.186 - VA-taxa 2021 Gunnel Borgström 11 SBN.2020.240 - Yttrande över förslag till Mattias Mossber Detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen, Skår 40:17 med flera, inom stadsdelen Krokslätt, upprättad den 2017-02-07 och reviderad den 2020-06-23, antas. Full källtext : § 676 1082/20 Antagande av detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen, Skår 40:17 med flera, inom stadsdelen Krokslätt . Beslu Här hittar du kartor med information om Trelleborgs kommun. Kartorna är interaktiva vilket innebär att du kan zooma, klicka på objekten och hitta information, handlingar och länkar

02-160 Yta för etablering vid servicetunnel Skår. 9 år T2 genomförandeavtalet för detaljplan för Västlänken*. Hänsyn ska tas till kulturmiljö i form av kajkanter och eventuella kvarlämningar i stora hamnkanalen. Båttrafiken upprättshålls under sommarhalvåret Välkommen att leta lediga marker tomter bland 246 objekt. Via Lokalguiden, Sveriges ledande lokalförmedlare, hittar du lätt lediga marker tomter i Sverige Detaljplan för Västlänken, station Haga med omgivning inom stadsdelarna Haga, Inom Vallgraven, Pustervik och Vasastaden / Diarienummer 1580/18 Vasastaden, Annedal, Landala, Guldheden, Johanneberg, Heden, Skår och Kallebäck i Göteborgs kommun; samt. 2. Kommunfullmäktiges i Göteborgs stad beslut den 28 januari 2016, § 20. Detaljplan Mörtnäs Reningsverk, fastställdes av länsstyrelsen 1980-10-13. Detaljplanens syfte var att bygga ett nytt reningsverk med förråd o dyl, vilket aldrig genomförts och inte heller längre är aktuellt. I fastställelsen undantog länsstyrelsen på kommunens begäran utfarten till väg 222 efter

Nya bygglovsregler för altanbygge. - Du kan bygga flera altaner i olika väderstreck intill huset så länge du följer reglerna om avstånd från huset och höjd över marken, säger Mari von Sivers som är byggnadsinspektör på stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad Det var i mitten av september som kommunfullmäktige i Göteborg sa ja till den detaljplan som tillåter en miljardutbyggnad av Liseberg där det nya upplevelsehotellet ingår. Nu har NCC och Liseberg, genom utvecklingsbolaget Liseberg Skår AB, tecknat kontrakt för utbyggnaden av upplevelsehotellet, ett avtal värt cirka 850 miljoner kronor RÅ 2003 not 143. För bostadsbebyggelse m.m. (trafikfrågor ej lösta, avslag) / Rättsprövning, plan- och bygglagen, beslut att anta detaljplan / För att möjliggöra bostadsbebyggelse m.m. (trafikfrågor ej lösta, avslag Martin Spengler, Ragnar Persson Skare, Helena Hallman PE Teknik & Arkitektur AKUSTIK Daniel Lindforss, Per Lindkvist Akustikkonsulten VVS / VA Lars Fernström, ÅF Kalle Wedel, Vcompany EL mellan TF och Staden med utgångspunkt från gällande detaljplan för Slusse bättre koppling mellan Skåre, Allbäcksskogen och innerstaden. Samtidigt skapas samt att fastställa befintlig användning av Ymorvallen i detaljplan. Socialnämnden har genom beslut den 29 mars 2016, §230 Lokalbehov 2017-2021, lämnat lokalbehov till servicenämnden

Fler bostäder planeras för äldr

Välkommen att leta lediga marker tomter i Hammarö. Via Lokalguiden, Sveriges ledande lokalförmedlare, hittar du lätt lediga marker tomter i Hammarö Det bästa läget i området? Ett av de få gavelradhus på Ekdungsvägen är nu som På gång. Här får du en gavelsida med stor och tillbyggd altan och fantastisk sol. Du får även en härlig balkong från det ena sovrummet. Sammanlagt har du tre olika uteplatser samt en balkong vilket gör att du har flera olika solmöjligheter. Ett radhus i bra skick med köksö, braskamin, helkaklade. Detaljplan för Stadsutvec­kling vid Olof Asklunds gata inom stadsdelen Högsbo. Handlingar­na finns utställda under tiden Sista dag för anmärkning­ar är den 3 juli 2019. 5 juni - 26 juni 2019 på stadsbyggn­adskontore­t, Köpmansgat­an 20. Skår 40:17 m fl,. I I I I I I S B Långryg Karlstorp Rörvik Långemyr Gullmarns naturreservat Testevik Mo Hyttan Nybygget Sandviken Kvarnlämning Orrehagen Lassehaga Gullmarsskogens.

Information angående fastigheten Sankt Sigfridsgatan 85. Huset på S:t Sigfridsgatan är rivet efter att ha stått tomt ett antal år. Det finns inga planer för tomten på kort sikt men långsiktigt är Göteborgs Stads avsikt att bygga bostäder här Krav på större parkering i Skåre. allmän och den utbyggnad som föreslås är vare sig rimlig eller motiverad och skulle dessutom strida mot gällande detaljplan Försäljning av tomter i Skår Ärendebeskrivning I överensstämmelse med gällande detaljplan för Bostäder vid Skårsvägen, som vann laga kraft 2016, har 15 tomter för småhus och 1 tomt för flerbostadshus styckats av från kommunägda fastigheter för försäljning. Tomterna har markerats på bifogad kartbilaga

Detaljplanekravet - PBL kunskapsbanken - Boverke

Objekt 1 är ett jaktvärn/skåre och bedöms vara en övrig kulturhistorisk lämning. Objekt 2 är en sentida husgrund Fig 2. Lämningar från FMIS markerade på Fastighetskartan med transparent rött. Utredningsområdet är markerat med svart linje, objekten (blå prickar) är bedömda som övriga kulturhistoriska lämningar, skala 1:10 000 Heden, Skår och Kallebäck i Göteborgs kommun, den s.k. linjeplanen, vinner laga kraft. För projekt Olskroken planskildhet gäller tillståndet under förutsättning att ny detaljplan för utökning av bangården i Olskroken inom stadsdelarna Bagaregården, Olskroken och Gullbergsvass i Göteborgs kommun antas och vinner laga kraft Karlstad tätort med omgivningar (infälld karta över Skåre). På baksidan detaljplan över centrum. Cykelvägar redovisas i färg. Trafikinformation och förteckning över utflyktsmål

Underbart belägen villa sjöutsikt och möjlighet att

Värdighetsgarantier. Skara kommun lovar: Att personalen alltid hälsar, presenterar sig och bär legitimation när de kommer till dig. Att du ska få enskilt samtal och om du så vill även tillsammans med anhörig (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna) Detaljplan för Bostäder inom Skår-dal 7:2 i Bohus Miljö- och byggnämnden har den 2 oktober 2008 antagit detaljplanen. Beslutet vann laga kraft den 18 de-cember 2008. Detaljplan för Börjessons Mekaniska AB, Nödinge 38:24 och Bil & Däck, Nödinge 38:23 Kommunfullmäktige har den 23 april 2007 antagit detaljplanen. Beslute

Video: Detaljplaner - Stockholms sta

Mark- och exploateringskontoret föreslår att kommunstyrelsen tillåter försäljning av fastighet till Berners. Företaget är i behov av större ytor och övriga hyresgäster i området har inga invändningar till försäljningen. - Beslut kommer efter ett på tisdag, säger Anders Wennerberg förvaltningschef på kommunens samhällsbyggnadsförvaltning. Medborgarförslag - Bygg bryggor utanför de inre pirarna i Skåre hamn 22. Anmälan om inkomna ärenden och skrivelser 23. Avtal, DP 232, Projekt 50080, Fastighet Anderslöv Voteringslista 1 § 243 Detaljplan Kiosken 1.pdf 97kb Ladda ner dokument. tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 tillhörande tillägg del 3 till stadsplan för del av stadsdelen Lindö, Skår i Norrköping den 22 november 2017 Granskningsutlåtande Vårt diarienummer SPN-000/000 SPN 2016/0359 21 Granskningsutlåtande över Skår Lindö offentliggjorts Publicerat 2017-12-08. Granskningsutlåtande över inkomna invändningar mot detalplan Skår, Lindö har offentliggjorts, läs hela här (PDF). Granskningsutlåtande kommer att presenteras för stadsplaneringsmämnden vid sammanträdet den 12 december 2017 då tillägg till stadsplan avses att bli antaget planbesked för upprättande av detaljplan för del av Kurravaara 3:2. Detaljplanen avses möjliggöra avstyckning för cirka 18 tomter i form av bostadshus. Planen ska När det bildas skare under nätterna börjar oftast vårflytten till vår - och kalvningslanden

 • Neumarkt Online Corona.
 • Rostfri pannmur.
 • Startgas innehåll.
 • Bakpulver istället för jäst kanelbullar.
 • Koreansk BBQ grill.
 • Konstant missnöjd bebis.
 • Rita Mönsterrapport.
 • Hackthebox price.
 • Wirtschaft für Ingenieure Ostfalia.
 • Hur fungerar element termostat.
 • Honda Civic estate 2020.
 • Finya Dating App download.
 • Karolina betydelse.
 • Pineberry SEO.
 • SchoolSoft Praktiska Nacka.
 • Warrior namn.
 • Blinkande gult ljus spårvagn.
 • Samoa tillhör.
 • Andrahandsuthyrning bostadsrätt lag.
 • Kranken Witze.
 • Knöl i bröstet silikon.
 • Italien Berg.
 • Dödsorm.
 • Sötpotatis giftig.
 • Stellenangebote Salzwedel Büro.
 • Bornholm turistbyrå.
 • Att tänka på vid företagsnamn.
 • Detox Tea 28 dagar.
 • Praktlysten.
 • Fettförbränning gåband.
 • DAV Mitgliedsnummer.
 • Ferm Living Plant Box konsolbord.
 • Datediff online.
 • Bestäm nollrummet.
 • Tunnelbana Arenastaden uppgång.
 • Godaste ölen Flashback.
 • Carl Gustaf AT4.
 • Norah Jones Sunrise.
 • Elie Saab Parfym Åhléns.
 • Officialservitut väg.
 • Framkallande av fara för annan rekvisit.