Home

Samiska språket

Vad är samiskan för sorts språk? Samiskan är nära släkt med finskan. Det är alltså ett finskt-ugriskt språk. På Fakta om språk-sidan kan du läsa mer om språksläktskap. Det finns flera varianter eller dialekter av samiska. Den variant som är mest utbredd är nordsamiska. Ibland är det stora skillnader mellan varianterna Många tror att samiska liksom finska är ett enda språk, som alla samer talar. Samiska talas av samer och språket är besläktat med finskan. Men egentligen handlar det om flera samiska språk. Och långt ifrån alla samer talar samiska pågrund av det språkliga förtrycket under 1900-talet Många tror att samiska är ett enda språk som alla samer talar. Men egentligen handlar det om flera samiska språk. Och långt ifrån alla samer talar samiska. Samiska tillhör liksom finska den finno-ugriska språkfamiljen. Under hela 1900-talet har användningen av samiska minskat, men idag vill allt fler ta tillbaka sitt språk

Samiska Språkhistoria De samiska språken Nordsamiska Lulesamiska Umesamiska, pitesamiska Sydsamiska Ett litet språklexikon Skriftspråket Samiska språk är hotade. Traditionell kunskapsöverföring sker på samiska. Snittet som görs i renkalvens öron och dess placering på örat förklarar hur renmärket ser ut Nu har Sametingets ordboksapp och webbordbok tre samiska språk och helt nya nya funktioner. Den nya webbordboken/appen är en vidareutveckling av ordboken som har funnits på Sametingets hemsida i över tio år, och som mobilapp i ca fem år Det samiska ordförrådet innehåller en mängd lånord från finska, nordiska språk och - i östsamiska - ryska. Lika karakteriserande för språket är dock det inhemska ordförrådet, som är intimt förknippat med kulturen. Det finns en (35 av 240 ord) Författare: Lars-Gunnar Larsso Från detta språk utvecklades ur-finska och ur-samiska åt var sitt håll ungefär 1000 f.Kr. eller tidigare. Det ursamiska språket bör ha varit relativt enhetligt över det stora område där samernas förfäder bodde Det samiska språket . Samiska är ett språk som framförallt hörs brukas uppe i Sameland, dvs. i de nordligaste delarna utav Norge, Sverige, Kolahalvön i Ryssland och Finland södra delar. Det är en blandning utav flertalet olika språkvarieteter som från början härstammar i den finsk-ugriska språkgruppen

Samiska - Institutet för språk och folkminne

Vid steg 1 för andraspråksinlärning krävs inga förkunskaper i samiska. Målbilden är, att när studenten avslutat steg sex, ska uppnå talat språk i samiska. Målet med språkkurserna är att de ska genomföras intensivt inom en sammanhängande tid, för att fördjupa sig intensivt i språket Samiska språket. Samerna har tre språkgrupper: östsamiska, centralsamiska och sydsamiska. Inom dessa tre språkgrupper finns flera språk. I Sverige pratas mest nordsamiska. Men även lulesamiska, pitesamiska, umesamiska och sydsamiska. Alla samer kan inte samiska Det är naturligt att de samiska språken tar plats och synliggörs på sociala medier där unga samer finns. Strävan efter fler lärare i samiska . Språkcentrum har i sina årliga lägesrapporter återkommande tagit upp behovet av lärare som kan undervisa i och på samiska

Samiska - Samer.s

 1. Samiskt språkcentrum är lokaliserat till Dearna/Tärnaby och Staare/Östersund. Uppdrag. Språkcentrums uppdrag är att främja och stimulera till ökad användning av de samiska språken, stärka de samiska talarna, utveckla metoder för språkrevitalisering samt verka för att synliggöra och öka statusen för de samiska språken
 2. De samiska språken har haft hårda villkor. Särskilt i Norge, där störstadelen av samerna bor, har myndigheterna motarbetat utvecklingen och underhållet av samiska. Det, att samiska politiskt har underlagts norska språket, har i hög grad försvagat språken
 3. oritetsspråk och Sverige lovade uppfylla en rad krav för att bevara och utveckla språket, det som kallas revitalisera språken
 4. Det samiska språket spred sig från södra Finland och nådde Skandinavien först under folkvandringstiden, 500 e.kr. [27] Under järnåldern beblandade sig samer även med jordbrukare med rötter i dagens Svealand och Finland
 5. Hur gammalt är samiskan? Varför talas samiska i Sverige? Vilka talar språket idag? Vi åker med helikopter till en renslakt utanför Kiruna där vi träffar samer och hör dem berätta om varför samiska är viktigt för dem. Dessutom möter vi artisten Sofia Jannok som skriver alla sina låtar på samiska
 6. Om samiska språk: Det finns 11 samiska språk i hela det samiska bosättningsområdet. I internationella sammanhang anses alla samiska språk vara hotade, allvarligt hotade eller nästan utdöda. De mest använda samiska språken i Sverige i dag är nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska

De samiska språken - Samer

 1. Samiska. De samiska språken hör till ursprungsspråken i Europa och är nära besläktade med de östersjöfinska språken. Sammanlagt finns det nio olika samiska språk: till den västsamiska språkgruppen hör sydsamiska, umesamiska, pitesamiska (arjeplogssamiska), lulesamiska och nordsamiska och till den östsamiska gruppen hör enaresamiska, skoltsamiska, kildinsamiska och tersamiska
 2. Välj språk Svenska . Valitse kieli: This page is in Finnish. Go to the English site.
 3. Det samiska folket har ett särskilt behov av att skydda och främja de samiska språken som ett uttryck för sin relation till mark och vatten som en del av samisk kultur och identitet.
 4. Samiska språket / Saemien gïele. Det samiska språkets alla varieteter har varit undanträngda under stora delar av 1900-talet. För att vända på språkbytesprocessen behövs flera olika insatser. Det kan exempelvis vara utbildningsmaterial som är anpassade för det svenska skolsystemet,.
 5. perna i samiska språket är fortfarande goda, hos en förmodligen tillräckligt stor del av det samiska folket, för att möjliggöra en språklig revitalisering. Det finns även samer vars starkaste språk är samiska och som därför har behov av samiskspråkig samhälls-3 Sametinget (2004) s 35
 6. sätt med de samiska språken i förskolan. Resultatet visar att det behövs medvetet arbete inom förskolan för att utveckla flerspråkighet och för att den samiska identiteten ska stärkas hos samiska barn i förskolan. Slutsatserna i examensarbetet är att förvaltningskommunerna har olika arbetsmetoder för att främja det samiska språket
 7. Samiska språket tillhör den finsk-ugriska språkfamiljen och är inte ett språk, utan kan delas in i tre huvuddialekterna, dessa kan i sin tur upp i nio varieteter (dialekter). Samiskans tre huvuddialekter är: östsamiska, centralsamiska och sydsamiska

Samiska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i et Flera samiska språk Det finns flera samiska språk som talas i Sverige, bland annat nordsamiska, lulesamiska, pitesamiska, umesamiska och sydsamiska. Alla samer kan inte tala samiska vilket bland annat beror på att det saknats undervisning i och på samiska och att många inte överfört språket till nästa generation på grund av diskriminering av samer och stigmatisering av språket Det samiska språket delas sedan i Västsamiska och Östsamiska, varav den senare främst används i Ryssland och Finland. I Sverige är nordsamiska det vanligaste och är också den största samiska dialekten med cirka 75% av alla talare. I den här artikeln utgår jag från nordsamiska, men inkluderar även motsvarande ord på Lulesamiska.

Alla de samiska språken hör till den finsk-ugriska språkfamiljen. Därför är det så att deras närmsta släktingar när det kommer till språket är estniska och finska men det finns även andra språk som de är nära släktingar med. Alla de här språken hör till de uraliska språken Stärka de samiska språken så att det hörs och syns mer i vardagen. hur . Äldre och yngre skapar tillsammans och var för sig levande samiska språkmiljöer. värdet. Språket är kunskaällan som ger oss en samisk värdegrund byggd på vår historia och nutiden. Språket gir oss tilhørighet og identitet Samiskan - ett eller flera språk? I vissa källor talar man om de olika samiska språken som just språk, medan man i andra talar om dialekter. Ytterligare en variant är att man delar in samiskan i en handfull språk och inom dem anger ett antal dialekter. Vad detta beror på kan man bara spekulera i

Samiska språken hotade. S . Samiska språken hotade. Artikel på sajten Forskning.se där du kan läsa om det samiska språkets framtida existens. Århundraden av svensk assimilering har gjort att samtliga samiska språk numera klassas som hotade och många samer har aldrig eller endast bristfälligt fått lära sig sitt modersmål Alla samiska barn ska vara i en skolmiljö där de lär sig saker och ting på samiska, på så sätt säkrar man framtiden för språket Av dessa hade 4 857 795 personer finska som modersmål, 289 540 hade svenska som modersmål och 1 969 hade samiska som modersmål. Övriga 353 993 invånare hade ett främmande språk som modersmål. Det i särklass största främmande språket är ryska med 75 444 modersmålstalare Ingrid Inga skriver om samisk kultur och kulturarv För Sámiid Riikkabellodat är det levande och långvariga bruket av naturen, land och vatten för renskötsel, jakt, fiske och duodji grundstenen för innehållet i samisk kultur och kulturarv. Samiska språket och våra traditioner är också viktiga bärare av vår kultur och identitet Språket finns i hjärtat och i den egna identiteten, menar Henrik Barruk som är lärare i samiska språket. Just nu pågår två kurser i samiska i Ammarnäs

Det samiska språket är släkt med finskan, men så pass olikt att en same och en finne inte förstår varandra. Samiskan är uppdelad i flera olika dialekter som dessutom är så olika varandra att samer som bor långt ifrån varandra inte förstår varandra Ett manus till en presentation om samiska, som redogör för olika fakta om språket. Eleven berättar bl.a om hur språket låter, samt vad som kännetecknar det samiska skriftspråket och dess historia Etymologi. På finska heter Finland Suomi och varianter av detta namn används på de östersjöfinska språken, såsom estniska, samt på samiska, lettiska och litauiska.Namnets ursprung är okänt. Suo betyder kärr eller mosse på finska. Namnet kan också vara ett lånord, kanske från den baltiska stammen *zemē eller från ett indoeuropeiskt stamord med betydelsen människa.

Sammanfattning. Det samiska språket är hotat. Den assimilerings- och utbildningspolitik som under lång tid bedrivits i norra Sverige har medfört att många samer, som talat samiska som barn, förlorat sitt samiska språk och att yngre generationer av samer aldrig har fått lära sig samiska Vem-filmer (baserade på Stina Wirséns böcker) på minoritetsspråket samiska för både små och stora. Lika intressant för de som har språket som modersmål och för.. Samisk forskning Forskningen har fokus på om och i Sápmi, med fokus på samiska och andra urfolks kulturer, samhällen, historia och språk. Reportage och porträt Vad är samiskan egentligen för språk och hur skiljer det sig från svenskan i grammatiken? Allt det här och lite till får du lära dig om i den här filmen. Minoritetsspråk i Sverige. Sveriges nationella minoritetsspråk Samiska: Forntid till 1600-tal.

Jag saknade samiskan. Språket är ju som luften vi andas. Sverige är hem till flera olika samiska språk, eller dialekter av desamma. Alla är utrotningshotade, enligt Unesco Byrån för samiska språket skall varje valperiod tillsammans med det av sametinget tillsatta samiska språkrådet lämna sametinget en berättelse om tillämpningen av lagstiftningen om det samiska språket och om hur de språkliga rättigheterna tillgodosetts och språkförhållandena utvecklats, i enlighet med vad som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet lär dig det samiska språket på en kurs. Samiska är ett av Sveriges officiella minoritetsspråk. Samiskan tillhör en annan språkfamilj än svenskan. Ta en kurs i samiska och lär dig mer om detta fascinerande språk

Avhandlingen visar att elever vill använda samiska, men uttrycker begränsade möjligheter att använda språket, samt svårigheter att utveckla sitt skrift- och talspråk i samiska I avhandlingen framkommer att det inte bara är en fråga om styrdokument, utan även individers egna uppfattningar, som innebär möjligheter eller hinder för användning av samiska i sameskolan en ökad samisk språk- och kulturkompetens i hälso-och sjukvården. Ett sätt att öka den samiska kompetensen inom vården kan innebära att tillvarata de resurser inom vården som redan finns idag i på ett mer systematiskt sätt, till exempel genom att inventera, uppvärdera och tillgängliggöra samisk språk- och kulturkompetens Utredningen Att återta mitt språk vill en gång för alla sätta stopp för den svenska statens försök att assimilera samerna. Den urgamla politiken har medfört att många äldre som lärde sig samiska som barn förlorat språket och att många yngre aldrig fått lära sig det samiska. samiska är det språk, eller snarare den grupp av språk, som talas av samerna i Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Alla samer talar också (24 av 165 ord

I Umeå finns sedan år 2000 visserligen Vaartoe - centrum för samisk forskning, vilket ska fungera som en mötesplats och resurscenter kring forskning om samer, samiska språk och samiska förhållanden i stort. Centret ska också anordna seminarier, samverka med samiska organisationer och andra universitet, samt sprida kunskap i frågorna Vi ser bland annat att läroplanen inte erbjuder lika möjligheter för elever att utveckla det samiska och svenska språket. Dessutom framstår det svenska språket som ett språk som eleverna ska kunna använda i många olika sammanhang och situationer, till exempel att argumentera, berätta, utveckla tänkandet kritiskt granska och så vidare Utdrag Samiska är ett språk som talas i de norra delarna av Sverige, Norge och Finland. Det är unika med samiska språket är att det finns flera dialekter i samiska och det betyder inte att alla förstår den andras dialekt, utan dom är så pass olika att pratar du ena dialekten så förstår du inte den andra

Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång. Vår värdegrund syftar till att ange de värderingar som ska genomsyra all verksamhet i Jokkmokks kommun där våra ledord är respekt, lika värde, ansvar, mod, engagemang och kompetens Bergs kommun ingår i samiskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det samiska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på samiska. Du har även rätt att använda samiska i dina kontakter med kommunen Köp billiga böcker om Samiska språk i Adlibris Bokhandel. För dig som älskar böcker Pressmeddelande 20 februari 2006 Justitiedepartementet Att återta mitt språk - Åtgärder för att stärka det samiska språket (SOU 2006:19) Utredningen om finska och sydsamiska språken.

Jakten på språket : Samiska : Hur gammalt är samiskan? Varför talas samiska i Sverige? Vilka talar språket idag? Vi åker med helikopter till en renslakt utanför Kiruna där vi träffar samer och hör dem berätta om varför samiska är viktigt för dem. Dessutom möter vi artisten Sofia Jannok som skriver alla sina låtar på samiska möjligheter för att främja fler samiska språk Bakgrund Malå kommun har varit en samisk förvaltningskommun sedan reformen infördes 2010 och arbetat med frågorna om samiska rättigheter utifrån gällande lagstiftning. Den samiska befolkningen i Malå har länge haft en negativ utveckling av det samiska språket och många kan inte seda Samiska språk ; Finsk-ugriska språk (6) Språkvetenskap (6) Uraliska språk (6) Nordsamiska (4) Formlära (1) Lulesamiska (1) Morfologi (1) Samiska Språket (1) Samiska språket (1) Svenska språket (1) Sydsamiska (1) Sydsamiska språket (1 Ungas uppfattningar om det finska, svenska och samiska språket och dess talare. Syftet med den här enkäten är att undersöka finsk-, svensk- och samisktalande ungas uppfattningar om olika språk och dess talare i Finland och Sverige. Ditt svar är mycket värdefullt och du förblir anonym. Du kan hoppa över frågorna som inte gäller dig

Språk - Sametinge

Prick och Fläck på fläcken - Samiska. En ny Knattefilm om Prick och Fläck, på minoritetsspråket samiska, som ingår i regeringens satsning till stöd för barnfilmer på de nationella minoritetsspråken i Sverige. Lika intressant för de som har språket som modersmål och för alla som vill höra och sprida hur språket låter Det handlar inte bara om styrdokument, utan också om individernas egna uppfattningar. Det konstaterar Kristina Belančić vid Umeå universitet efter att ha undersökt vad som påverkar hur samiska språket används i sameskolan. Hennes forskning visar att elever vill använda samiska men tycker sig ha begränsade möjligheter och svårt att utveckla både skrift- och talspråk

samiska - Uppslagsverk - NE

De äldre samerna vill tala samiska med någon som kan det egna språket och har kunskap om den egna kulturen. I vissa samiska förvaltningsområden betonas det att språket kommer att vara en viktig del av den samiska äldreomsorgen i framtiden också. Därför är det viktigt att ställa krav på personalen inom äldreomsorgen Det talas betydligt fler språk i Sverige än för ett par decennier sedan, i dag runt 200 modersmål, och därför även mer andraspråkssvenska. Arabiskan är i dag på väg att gå om finska som det näst största språket i Sverige, och både arabiskan och nationella minoritetsspråk som finska, romska och samiska har blivit synligare i samhället samiska språken Anpassning av språkteknologi för samiska språk KB tillstyrker bägge förslagen. En utvecklad språkteknologi öppnar stora möjligheter att digitalisera den samiska tryckta kulturarvet, genom teknisk förädling omvandla tryckt text till e-pub filer för digital läsning. Med en väl utveckla Tersamiska är det östligaste av de samiska språken. Språket talades traditionellt på Kolahalvöns nordostsida, men det är nu ett nästan utdött språk.Tersamiska bedöms 2008 ha talats endast av tio äldre personer. [1] Tidningen Pravda angav att det endast fanns två tersamisktalande kvar 2010. [2 Forskarna tror att samiska och finska var ett och samma språk för några tusen år sedan, berättar Henrik Barruk. Men med tiden utvecklades tre huvudgrenar - östlig, central och sydlig samiska - och ett antal varieteter, som han föredrar att kalla dem i stället för dialekter

Språkhistoria - Samer

Marja diktar på ett språk som nästan ingen förstår. Hon är den första i sin familj som fick bo hemma och samtidigt lära sig samiska i skolan. I serien Den stilla kampen träffar vi samer. Utöver svenska talas många andra språk i Sverige. En del av språken, som samiska och finska, betraktas som inhemska medan andra kommit till Sverige genom invandring. Många i Sverige betraktar engelskan som sitt andraspråk, men inte alla. Fem nationella minoritetsspråk. Sedan den 1 april 2000 finns i Sverige fem nationella.

Samer, samiska språken och samisk kultur. Kommunen arbetar fortlöpande med hur samiskt språk och kultur ska främjas i praktiken och hur behovet från samer ska mötas. En del handlar om att synliggöra och sprida kunskap om samer och samisk kultur. Minoritetssamordnare Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars att Sundsvall ska ansöka hos regeringen om att få bli förvaltningsområde för det samiska språket Samiska talas med självklarhet av samer, men alla kan inte behärska språket så väl eftersom det är ett av dom mest svår talade språken. under många år fick man inte undervisa samiska inom skolområden. och om barnen i skolan använde sig av sitt samiska moderspråk fanns det en stor risk att bli straffad

Video: Om det samiska språket

Samiska språken hotade forskning

Eftersom samiska talas över ett så stort område - från Idre i Dalarna till Kolahalvön - är skillnaderna mellan dialekterna stora. En nord- och en sydsame kan normalt inte förstå varandras språk. Språket har levt som talspråk under århundraden, och det är först under senare årtionden som det samiska skriftspråket utvecklats Samiska som andra språk - lärarvägledning riktar sig till lärare som undervisar nybörjare i nord-, syd- och lulesamiska som andraspråk i årskurserna 1-3 och 4-6. Materialet grundar sig på sameskolans kursplan för samiska som andraspråk, enligt Läroplanen för sameskolan 2011 och betonar sambandet i nybörjar- undervisningen mellan samisk kultur, samernas historia och det.

Samiska alfabetet — skriftspråk

Svenska: ·(språk) grupp finsk-ugriska språk som talas i Sameland··böjningsform av samis Symboler som språk, klädsel och hantverk är andra synliga uttryck för samisk identitet, även om dessa symboler varierar en del över det samiska området. Samer i Mellansverige. Idag finns en fastboende samisk befolkning spridd över hela Mellansverige. Deras bakgrund kan vara väldigt olika Samisk kultur i fokus. Ett forum för den samiska befolkningen, där det samiska språket är centralt, växer fram runt biblioteket i Arvidsjaur. Det ska inspirera till att återta samiskan, till att bevara, använda och hålla språket levande. Bidraget Stärkta bibliotek söktes för

Ljus framtid för samiskan enligt professorn - Samer

(Östersjö-)finska och samiska har varit skilda språk i vidpass 3000 år. De skandinaviska språken har varit åtskilda ca. 500-800 år. Skillnadernas storleksordning är proportionella mot tiden språken särutvecklats KB har behövt begränsa antalet språk i ett första skede. I samband med att vårt projekt startade pågick insatser för romani chib och samiska vid andra myndigheter. När det gäller romani chib gör Kulturrådet en satsning på romsk läsambassadör, samt läsfrämjande arbete för romer Samiska språket dokumenteras 2014-12-03 16:47 Holly Young, journalist från brittiska The Guardian intervjuar samen Anders Ruuth, Arvidsjaur, i samband med renskiljning i trakterna kring Koler

Samiska skyltar i samhället viktiga för språkets statusVem styr över svenska språket? | SpråktidningenJätteintresse för språkbad - SamerAlla pratar samiska - SamerMinoritetsspråk i Sverige – Wikipedia

Därför är det viktigt att möjliggöra att språket ärvs från generation till generation och att främja platser och situationer där samiska kan talas. För att behålla språk och kultur spelar lagstiftningen kring nationella minoriteter och minoritetsspråk, som Alliansen lade fram 2009, en viktig roll Karin Rensberg-Ripa ska arbeta för att utveckla och främja den samiska kulturen i Härjedalen. -.. Barnböcker på samiska Skrivet av: Åsa Zetterström. På biblioteken finns böcker på många språk. Vi har listat några böcker på sydsamiska, nordsamiska och lulesamiska. Böcker för dig som är sådär 7-12 år Rätten till samiska finns nu fastslagen i Lag 2009:724 om nationella minoriteter och minoritetsspråk och Språklag 2009:600. Införandet av den nationella minoritetspolitiken har medfört att det samiska språkets rättsliga status har förstärkts. Samiskan är ett av de officiella språken inom Europeiska unionen Föremål 365 av 400: ABC-bok från med parallelltext på samiska och svenska. I den lilla rara boken Swenske och Lappeske ABC Book kan du lära dig läsa både på svenska och på det samiska språket. På titelsidan, tryckets första blad, läser du hela alfabetet i olika stilar Samiska rådet inom Svenska kyrkan finns på den nationella nivån och svarar under Kyrkostyrelsen. Samiska rådet bevakar bland annat också frågor rörande samernas rättsliga förhållanden i kyrkan och samhället, och samordnar arbetet med översättningar av kyrkohandbok, psalmbok, bibel, och utgivning av andaktslitteratur och undervisningsmaterial

 • Filippinerne Fakta.
 • Styled components TypeScript.
 • ITP Symptome.
 • Hur mastar man på en segelbåt.
 • New Zealand rugby league 2020.
 • Zell am Ziller skilift.
 • Paramount Studio tour military discount.
 • Will star wars: the clone wars come back to netflix.
 • Bunge Gotland.
 • Kpop album Sverige.
 • Most non religious country in the world.
 • Blekingetrafiken grönt kort.
 • Griffith University Gold Coast.
 • Who HIV South Africa.
 • Zotero.
 • Se fräsch ut tips.
 • Ducati 1299 Superleggera price in usa.
 • Kavat Edsbro XC Svart.
 • Glömt lösenord PING PONG.
 • Coenzyme Q10.
 • Akvarist forum.
 • Datorn startar inte Acer.
 • Bakpulver istället för jäst kanelbullar.
 • Quotev.
 • Kostenaufteilung in Partnerschaft mit Kind.
 • Prydnadsväxt på a.
 • Skorsten pelletskamin.
 • Arzler Alm Pitztal.
 • Adidas baby Shoes size chart.
 • Genus Taxonomy.
 • Best gentle alarm clock app iPhone.
 • [ios url=https://gameosx.com/the sims 4 mac]download the sims 4 mac[/ios].
 • 6aces minsoo.
 • Systematisk observation.
 • Familjeresa Indien.
 • Ann Carolin Schiffer Gudrun Schiffer.
 • Dermabrasion behandling.
 • Natriumhypoklorit köpa.
 • Double check with you.
 • Charles Dickens samhällskritik.
 • WPA2 password for NETGEAR Extender.