Home

Prop. 2000/01:80

Ny socialtjänstlag m

 1. I prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag noterades på s. 94 i stället att frågan om i vilken utsträckning den enskildes ekonomiska situation ska beaktas vid prövningen av andra former av bistånd än rent ekonomiska, t.ex. hemtjänst, aktualiserats
 2. Prop. 2000/01:80 s. 91. 5 . Tillämpningen av begreppet skälig levnadsnivå kan variera beroende på vilka också behov den enskilde hjälpsökande har. En person som har vissa hälsoproblem, i form av.
 3. Prop, 2000/01:80 s 143 ff Proposition 2001-03-15 . Källa: Proposition Målnr/Dnr: Beslutsdatum: 2001-03-15 Organisationer: Lag om behandling av Personuppgifter inom socialtjänsten - 7 § Tillåtna kategorier för behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Allmän motivering till 7 § lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
 4. Proposition 2004/05:123. Prop. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. I propositionen föreslås ändringar i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) som sammantaget syftar till att stärka den enskildes rättssäkerhet och att förbättra kvaliteten i vården
 5. Kommentar I sin allmänna motivering till upphävande av 8 och 11 §§ lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling uttalade departementschefen följande (prop 2000/01:80 s 107) rörande avskaffande av samhällsrepresentanter i de auktoriserade adoptionsorganisationernas styrelser
 6. Kommentar I sin allmänna motivering till 3 § lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten uttalade departementschefen följande (prop 2000/01:80 s 138-139) rörande personuppgifter för forsknings- och statistikändamål samt hos domstol

I sitt yttrande över remissförslaget till socialtjänstlagen (2001:453) anförde Lagrådet (prop 2000/01:80 s 270) följande kritik avseende bristen på övergångsbestämmelser. I remissförslaget har inte upptagits några övergångsbestämmelser. Vid lagrådsföredragningen har upplysts att sådana inte ansetts behövliga Lydelse enligt prop. 2000/01:80 Föreslagen lydelse . 3 a § För den som har fått ersättning enligt denna lag skall tillgångar uppgående till ett belopp om etthundrasjuttiofemtusen (175 000) kr anses som förmögenhet och inte beaktas vid tillämpning av . 1. 5 § lagen om bostadstillägg till pensionärer, 1 Prop. 1999/2000:79 . Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Prop. 2000/01: 80 . Ny socialtjänstlag m.m. Prop. 2001/02:122 . Åtgärder mot kommunalt domstoltrots. Prop. 2002/03:20 . Samverkan mellan kommuner och landsting inom vård- och om-sorgsområdet . Prop. 2002/03:3 RÅ 2004:130. En familj som begärt bistånd enligt socialtjänstlagen i form av bl.a. bostad i vistelsekommunen har avböjt erbjudande om bostad m.m. i kommun i annan del av landet. Oavsett att erbjudandet allmänt sett uppfyllde kraven på en skälig levnadsnivå har familjens ställningstagande i fråga om byte av bostadsort ansetts böra. Prop. 2008/09:82 5 Inom Socialdepartementet har arbetats fram en promemoria Stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer närstående (Ds 2008:18). Promemorian innehåller förslag till ändring i socialtjänstlagen (2001:453) som syftar till att förtydliga att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta fö

Prop. 2000/01:8 7 Arbete i Sverige 6 § Med arbete i Sverige avses förvärvsarbete i verksamhet här i landet. Om en fysisk person som bedriver näringsverksamhet har sådant fast driftställe i Sverige som avses i 2 kap. 29 § inkomstskattelage försörja sig själv (prop. 2000/01:80 s. 93 f.). 11. Kravet på att stå till arbetsmarknadens förfogande innebär att den biståndssökande ska vara anmäld hos den offentliga arbets-förmedlingen, ha för avsikt att arbeta och vara aktiv i sitt arbets-sökande. Vad som fordras för att en person ska anses som aktiv Prop. 1979/80:1 Huvudsakligt innehåll 5. lika och till följd härav är i trängande behov av avgiftning och annan psykiatrisk vård i samband med denna kiihna beredas vård oberoende av samtycke, om utebliven vård skulle innebära allvarlig fara för hans hälsa eller liv eller för någon annans personliga säkerhet eller hälsa är skäliga (prop. 2000/01:80 s. 92 f.). 12. Härutöver förefaller kommunerna regelmässigt ställa upp ett krav på att den enskilde, avseende sådan tandvård som inte är av akut karaktär, ska ansöka om ekonomiskt bistånd före behandlingen och till ansökan foga ett kostnadsförslag. 13 Rubrik: Förordning (2012:828) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention

(Prop.2000/01:80). Det är den enskildes behov och inte dennes ekonomi som ska vara avgörande för rätten till en insats (prop. 2000/01:80 s. 95). Den ekonomiska bedömningen kommer in först när beslut fattas om vilken avgift den enskilde ska betala. En biståndsbedömning innebär att nämnden prövar den enskilde Prop. 2003/04:131: Paragrafen behandlas i avsnitt 6.5 och den ger MIA fler tillsynsverktyg. MIA ges tillträdesrätt till sammanslutningarnas verksamhetslokaler och får rätt att inhämta de upplysningar och de handlingar som behövs i tillsynen. Prop. 2000/01:80, Bet. 2000/01:SoU1 Rubrik: Lag (2003:136) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänste Förarbeten: Prop. 1999/2000:44, bet. 1999/2000:SoU13, rskr. 1999/2000:20 Förarbeten: Prop. 1999/2000:26, bet. 1999/2000:JuU10, rskr. 1999/2000:15

fallet, anses nödvändig och att kostnaderna är skäliga (prop. 2000/01:80 s. 92 f.). 12. Härutöver förefaller kommunerna regelmässigt ställa upp ett krav på att den enskilde, avseende sådan tandvård som inte är av akut karaktär, ska ansöka om ekonomiskt bistånd före behandlingen och till ansökan foga ett kostnadsförslag. 13 3.6.3 Prop. 2000/01:80.....120 4 Övergripande rättslig reglering av behandling av personuppgifter 8.10.3 Prop. 2007/08:126 - patientdatalagen.....252 9 Utbyte av personuppgifter mellan socialtjänsten och hälso- och. socialtjänstlag m.m. Prop. 2000/01:80, RÅ 1986 ref 175). Innehållet i denna riktlinje tydliggör vad som bedöms ingå i skälig levnadsnivå i Motala kommun gällande insatser enligt SoL för äldre och personer med funktionsnedsättning 4 Prop. 2000/01:80 sid. 92 5 4 kapitlet 2 § SoL . Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 7 Bestämmelsen ger kommunen befogenhet, men ingen skyldighet, att utge bistånd i andra fall än vad som omfattas av 1 §. Nämnden får således bevilja bistånd utöver skälig levnadsnivå om särskilda skäl föreligger

I förarbetena till socialtjänstlagen (prop. 2000/01:80 s. 91) framgår att det inte finns en obegränsad frihet för den enskilde att själv välja tjänster oberoende av kostnad. Därför måste handläggaren göra en sammanvägd bedömning av olika omständigheter såsom insatsens lämpligh et, kostnader i jämförelse med andr I förarbetena till socialtjänstlagen (prop. 2000/01:80 s. 91) framgår att det inte finns en obegränsad frihet för den enskilde att själv välja tjänster oberoende av kostnad. Därför måste handläggaren göra en sammanvägd bedömning av olika omständigheter såsom insatsen

Sammanfattning av betänkandet Socialtjänst i Bilaga 1

genomförandet av insatserna (Prop. 2000/01:80 s. 128). Verksamheter som rådgivning och information samt vissa öppna verksamheter3 omfattas inte av dokumentationsskyldigheten (Prop 1996/97:124 s. 151,153). Dokumentationen syftar till att säkerställa olika intressen. För den enskilde är det a en individuell prövning alltid göras (Se prop 2000/01:80 sid 94-95). Kontanter, banktillgodohavanden eller lätt realiserbara tillgångar (aktier, fonder, obligationer) ska användas i första hand. Ålderspensionärer har dock rätt till att ha bankmedel mot-svarande 50 % av basbeloppet Varje person som ansöker om försörjningsstöd genomgår en behovsprövning där socialnämnden beaktar personliga inkomster och tillgångar. I förarbetet till lagen står det att syftet med försörjningsstödet är att verka som ett yttersta skyddsnät för personer som inte kan tillgodose sin behov (prop. 2000/01:80 s.93) Därutöver kan enligt 4:1 SoL bistånd ges för en persons +livsföring i övrigt+, med detta begrepp avses enligt prop. 2000/01:80: [A]lla de olika behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå och som inte omfattas av försörjningsstödet. Det kan vara fråga om bistånd till läkarvård eller tandvård.

formas så att det svarar mot det mål man vill uppnå (prop. 2000/01:80 s. 91). Den enskilde har även om kostnaden för olika alternativ är lika inte en uttalad rätt att välja vilka, var och av vem som tjänsterna ska utföras 9 Prop 2000/01:80, s.83 10 Anna Hollander, rättssociologi i: Hollander Anna och Borgström Alexius Katarina, juridik och rättsvetenskap i socialt arbete, Studentlitteratur AB, Lund 2009, s.52 11 Hollander, 2014 socialtjänst s.11

Prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. Sören Öma

Författningsförslag i betänkandet Behandling av Prop

kasseersattning (jfr prop. 1996/97: 124 s 75, prop. 2000/01 :80 s. 93 f. och prop. 2015/16:136 s. 15). Enligt paragrafens andra stycke har den som inte kan forsorja sig men som kan arbeta ratt till [orsorjningsstod om han eller hon star till arbetsmarknadens forfogande. Om det £inns godtagbara skal ha I prop. 2000/01: 80 menade man dock att SoL är en blandning av skyldighets- och rättighetsbestämmelser där det ställs vissa krav på vad som utgör en rättighetsregel. Rättigheten måste vara tydlig vad gäller förutsättningar och innehåll och dessutom vara utkrävbar från huvudmannen Därutöver kan enligt 4:1 SoL bistånd ges för en persons +livsföring i övrigt+, med detta begrepp avses enligt prop. 2000/01:80: [A]lla de olika behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå och som inte omfattas av försörjningsstöde Ett litet steg för HD, ett stort språng för personrätten 529. SvJT 2016 Ett litet steg för HD, ett stort språng för personrätten 529 skulle företräda någon angående dennes rätt till bistånd från samma myndighet, kan det uppstå intressekonflikter. Utgången i NJA 2015 s. 851 blev som sagt att godmanskap anordnades för sökanden KURSPLAN Juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete, 30 högskolepoäng Law and Legal Science in Social Work, 30 credits Lärandemå

Handbok för publicering av konsoliderade författningar i rättsinformationssystemet Detta dokument är handbok för den som ska införa publicering av författningar i rättsinformationssystemet Vid tolkningen av lagtext är det 76 Prop. 1996/97:124, s. 42f., prop. 2000/01:80, s. 85f. 77 Se t.ex. Vahlne Westerhäll, L. (red.) (2007) Legitimitetsfrågor inom socialtjänsten, en antologi. Förändringstendenser i svensk rättskultur . Rättskipningens funktion och domarens roll Av jur. kand. B JÖRN B ERTILSSON. Juridik anses vara en teknisk vetenskap. Jurister ska hålla sig till det juri diskt relevanta, inte förlora sig i den politiska och samhälleliga debattens opålitliga gungfly. Mitt examensarbete 1, som denna artikel bygger på, visar att de rättskulturella. 1 § Socialnämnden ska sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett. 1. familjehem, 2. hem för vård eller boende, eller. 3. stödboende för barn och unga i åldern 16-20 år (stödboende). Barn i åldern 16-17 år får tas emot i ett stödboende endast om det finns särskilda skäl

Prop, 2000/01:80 s 116 ff Infosoc Rättsdataba

föräldrar och syskon (se prop. 2000/01:80 s. 95). Därutöver kan inte den som saknar hemvist i Sverige beviljas bistånd med stöd av SoL. Fardin Beg anser att överklagandet ska avslås och anför följande. Han har numera betalat den nedsatta egenavgiften om 6 000 kr till Röda Korset och modern samt syskonen har ankommit till Sverige I prop. 2000/01:80 s. 91 sgs att i bde kommu81 I prop. 1979/80:1 s.198 och 202 ges fljande exempel p behov som kan ing i livsfring i vrigt: sjukvrdskostnader (patientavgifter), medicinkostnader, tandvrdskostnader, begravningskostnader, avgifter fr barn- och ldreomsorg, srskilt ekonomiskt std till skolbarn, hemutrustning, vistelse fr vila och rekreation, ekonomiska saneringar

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt

Both bills, that is, the first SoL (Government Bill 1979/80:1) and the updated act (2000/01:80), will be included in the analysis, because the substantive changes in the revision are not of a significant scale, and because it is emphasised in the latter bill (prop 2000/01, pp. 93-94),. Telephone: 503-647-5117. Fax: 503-647-2206. RVBC Magazine available from Ken Hoshowski, Editor. Box 2530. Salmon Arm, B.C. V1E 4R4, Canada. There are tapes on RV Construction available from George and Becki Orndorff. 2290 W Hicks Road. Fort Worth, TX 76131-3700

Prop, 2000/01:80 s 143 ff Infosoc Rättsdataba

 • Statstjänsteman Engelska.
 • S Bahn Hamburg 1 Klasse.
 • Robert Wells opera.
 • Ungdomsjobb Skåne.
 • Värmebehandlad EUR pall.
 • Rolex Datejust 2 Unterschied.
 • Traumfrau gesucht Staffel 7.
 • ER Bil Vetlanda Blocket.
 • Kristyr köpa ICA.
 • Risker med DNA analys.
 • HP EliteBook 840 G3 camera not working.
 • Ducati 1299 Superleggera price in usa.
 • Intune Connector vs Azure AD Connect.
 • Hövding hjälm utlöst.
 • Access TV App.
 • Minipiller bröstcancer.
 • Kyckling jordnötssås kokosmjölk.
 • Gravity Stream.
 • Tavelkrok betong Biltema.
 • Entführungsfilme kinder.
 • Stelara ulcerative colitis.
 • Gardena R160 Reservdelar.
 • Tracy Chapman 2020.
 • Polaroid 635cl film Pack.
 • Skall eller ska.
 • Entente cordiale.
 • Polis arbetsvillkor.
 • System One VH 3.
 • Strejk Frankrike idag.
 • 2500 w broward blvd, fort lauderdale, fl 33312 phone number.
 • Iran Election 2017.
 • Sommarjobb 14 år Örebro.
 • Air Crash Investigation Dailymotion.
 • Lediga jobb lektor psykologi.
 • Lära sig PowerPoint.
 • Arbetsrätt 2 Lund.
 • Självständighet LSS.
 • Eric Gadd Föräldrar.
 • Scoutmärken lista.
 • Brothers and Sisters episodes.
 • Lock för öronen förkylning.