Home

Lönekriterier mall

Evening Dresses 2021 - Buy Today 50% Of

Texas de brazil dubai — uae mall of the emirates level 2 dubai

Lönepolicy och lönekriterier presenteras tillsammans med bedömningsmall (Bilaga 2) för alla medarbetare inför lönesamtal. Som förberedelse till lönesamtal behöver arbetsgivare och arbetstagare fylla i den bedömningsmall som Mall för medarbetarsamta Att ifrågasätta lönekriterierna. De ska vara ett bra stöd för chefen. Och de ska vara heltäckande och omfatta alla delar av arbetet. Hur kan chefens vardag bli enklare av att man lär sig mer om lönekriterier? Lönekriterier kan inte göra lönesättningen helt objektiv, men de kan göra den mindre subjektiv Denna mall bör finnas tillgänglig för de anställda, t ex i företagets personalhandbok. Det är viktigt att dessa lönekriterier är väl kända av de anställda. I lönerevisioner är det således inte medarbetarnas förhandlingsförmåga vid lönesamtalet som ska avgöra den nya lönen,. Lektion 6 - Så tar ni fram bästa lönekriterierna. För att både chefer och medarbetare ska anse att lönesättningen är schysst behövs tydliga kriterier för vad som bedöms när lönen sätts. När chef och medarbetare har en gemensam bild av bedömningen minskar risken för missnöje eller att motivationen sjunker

Med individuell lön menas att det finns en verklig koppling mellan din lön och de resultat du når i ditt jobb. Du ska veta vad som förväntas av dig, och du ska också känna att det lönar sig att nå målen och utvecklas på jobbet I lönesamtalet har du allt att vinna men inget att förlora. Här kommer några användbara tips inför ditt samtal

Save On Clothes at VENUS® - Free Shipping On All Orders

Lönespecifikation mall - för vem passar mallen? För dig som snart ska bli arbetsgivare och anställa din första person finns det mycket att tänka på. Genom att sköta de första löneutbetalningarna med en förenklad blankett för lönespecifikation, kan du få tid över till att sätta dig in i alla lagar och regler som gäller vid lönehantering Syftet med lönekriterierna är att tydliggöra vad som påverkar lönen och hjälpa cheferna att göra bedömningen på ett enhetligt sätt. Det behövs ofta både övergripande och personliga lönekriterier för medarbetare med kvalificerade ar­betsuppgifter inom tjänste­företag Lönekriterierna ska förankras med de fackliga företrädarna i samverkan. Lönekriterierna ska vara väl kända av samtliga medarbetare. Bilaga Vår utgångspunkt ligger självklart i begreppen produktivitet, effektivitet och kvalitet. Använd denna mall för individuell prestationsbedömning medarbetare/chef egna lönekriterierna utformas. Om alla medarbetare känner sig delaktiga och är väl införstådda med lönekriterierna, dess funktion och syfte är det lättare att acceptera den individuella lönen. Det är särskilt angeläget att ta fram lönekriterier för chefer kopplade till verksamhetens mål och det resultat som chefen uppnår Lönekriterierna för kommunals avtalsområde. Gäller elevassistenter, skolvärdar, fritidsledare, barnskötare, dagbarnvårdare, servicepersonal och vaktmästare

Lönekriterier Kriterierna för lönesättningen på lärarens arbetsplats ska vara tydlig och känd för alla, både chef och anställd. När din individuella lön ses över, till exempel i samband med ditt lönesamtal, är det mest ditt arbete och ditt sätt att utföra det som blir bedömt utifrån lönekriterierna. Det är både Chefens och Medarbetarens ansvar att kunna uppnå god kvalité i lönesamtalet. Lönesamtalet ska vara en dialog om medarbetarens arbetsprestation, dvs en återkoppling av hur väl medarbetaren lyckats prestera under året som gått i förhållande till verksamhetens mål/uppdrag och lönekriterier Enligt det centrala löneavtalet mellan Sveriges läkarförbund och Sveriges Kommuner och Regioner ska lönekriterier avspegla verksamhetens mål och resultat Tydliga lönekriterier bör finnas och uppdateras eller ses över varje år, gärna tillsammans med lokala förtroendevalda. Det är du som bäst vet hur ditt ansvar, din kompetens och din prestation sett ut under det gångna året. Utgå från verksamhetens behov när du argumenterar för din lön Analys av den egna prestationen relaterat till aktuella personliga mål, skolans mål och lönekriterier görs av den enskilde medarbetaren. Egna exempel som stödjer din bedömning hur väl du uppfyller grund, bra, mycket bra och excellent ur olika aspekter

Lönekriterier Ledarn

 1. Vårdförbundets övergripande mål med lönearbetet är att våra yrken ska värderas högre. Lönen ska spegla din kunskap, kompetens och erfarenhet, bidrag till utvecklingen av vården och till att uppfylla verksamhetens mål. Det är din arbetsgivare som sätter din lön. Vårdförbundet påverkar bland annat genom att teckna kollektivavtal, samverkan på arbetsplatsen, stöd och råd till.
 2. Lönekriterierna ligger till grund för den återkommande lönerevisionen. 5.3.1 Lönekriterier för individuell lönesättning i samband med lönerevision Umeå universitets lönekriterier utgår från de verksamhetsmål som presenteras i Umeå universitet 2020 Vision och mål och Chefs- och ledarskapspolicyn
 3. a observationer. Under den gångna hösten har hon även haft medarbetarsamtal i grupp, men med möjlighet för varje medarbetare att också ha ett enskilt samtal
 4. Av Georg Frick - Låga priser & snabb leverans

Lönekriterier och riktlinjer vid lönesättning - förvaltning och bibliotek Lönekriterier vid lönerevision Lönekriterierna ska utgå från/förhålla sig till den aktuella anställningens krav (se även de generella nivåbeskrivningarna på sidorna 4 - 5). Utgångspunkten är innevarande revisionsårs arbetsresultat Från våra lönekriterier: Medarbetaren tar ansvar för, och bidrar aktivt till, en trivsam arbetsmiljö på arbetsplatsen. Medarbetaren deltar aktivt i den interna dialogen om verksamhetens uppdrag, mål och resultat, både i grupp och individuellt tillsammans med chefen. Medarbetaren tar ansvar för den egn Lönekriterier Bedömningsområden och lönekriterier . För att underlätta bedömningen av en medarbetares arbetsprestationer finns ett vägledningsmaterial (se nedan). Materialet omfattar en beskrivning av vilka områden som ska bedömas och förslag på lönekriterier inom varje område

Anvisning om lönekriterier . Lönekriterierna bygger på de övergripande principer för lönesättning som framgår av de centrala ramavtalen (RALS/RALS-T) samt KTH:s riktlinje om lönebildning. Utgångspunkter . Lönerna vid KTH ska vara sakliga individuella och differentierade Denna mall består av en checklista med punkter som bör behandlas när du ska upprätta en lönepolicy. Checklistan behandlar bl.a. punkter som syftet med lönepolicyn, lönekriterier, mål och förutsättning. (ID 2732) Döl Lönekriterier Den individuella lönesättningen vid lönerevisioner ska bygga på bedömning av medarbetares resultat och skicklighet avseende utförda arbetsuppgifter som ingår i anställningen. För att bedöma medarbetares resultat och skicklighet finns universitetets lönkriterier för tekniskt/administrativ personal, lärare och forskare respektive chefer med personalansvar 2013). Materialets lönekriterier utgår från vad vi vet om lärare som lyckas leda sina alla sina elever till goda resultat (jfr Chetty et al, 2011, Hattie, 2009, Jensen, 2005, McKinsey & Co, 2007, Skolinspektionen, 2012). Forskning visar att dessa lärare tar ett ansvar för undervisningens kvalitet genom olika färdigheter

PERSONALHANDBOK Flik D

[9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN Lönekriterier och underlag för lönesamtal 2016-04-01 L 011e kn. tenet: s ocw 'l a aspe k ter Behöver utvecklas Bra Uppfyller kriteriet mycket väl Fokus på verksamhetens Delger inte sina synpunkter Delger andra sina synpunkter Utvecklar sa ma rbetsrelatione Ladda ner mall för utvecklingssamtal här. Tydliga lönekriterier gör lönesamtalet enklare. Tydlighet är A och O i löneprocessen. Med en tydlig lönepolicy kan företaget lättare uppnå rättvisa och jämställda löner Lönekriterierna och löneprinciperna ska finnas tillgängliga för alla som jobbar på företaget. Om du inte hittar dem på ert intranät kan du kontakta HR eller Finansförbundets representant på din arbetsplats. 3. Kolla lönestatistiken. Lönestatistiken är en sammanställning av det aktuella löneläget i bank- och finansbranschen Lönesamtalet är en diskussion mellan medarbetare och chef som syftar till en gemensam beskrivning och bedömning av arbetets krav samt en dialog om chefens bedömning av medarbetarens prestation och andra lönepåverkande faktorer, till exempel tillgång och efterfrågan Det bör då vara känt vilka faktorer i ditt arbete som värderas högst, vilka oftast uttrycks i lönekriterier som anges i arbetsgivarens lönepolicy. Syftet är att du ska få en tydlig respons på den arbetsinsats du gjort under året och hur den motiverar din nya lön

Fackförbundet STs lönerådgivare coachar dig inför ditt lönesamtal och ger dig tips på hur du kan lyfta dina kompetenser utifrån de lönekriterier som finns på din arbetsplats. Du når oss på telefon 0771-555 444 vardagar 08:30 - 16:30 (Öppet till 12:30 dag före helgdag). Du kan även nå oss via e-post stdirekt@st.or Förutsättningen för ett bra lönesamtal är att både chef och medarbetare är väl insatta i syftet med samtalet och har förberett sig väl genom att bl.a. ta del av lönepolicyn och KI:s lönekriterier. Använd gärna de mallar som finns för medarbetarsamtal 2 Lönekriterier Lönekriterierna är generella och universitetsgemensamma och ska utgöra utgångspunkten för generell be-dömning av alla medarbetares prestation vid Göteborgs universitet. För de allra flesta verksamheterna behö-ver dessa generella kriterier konkretiseras givet olika personalkategoriers specifika förutsättningar. För uni

lönekriterierna kopplas till såväl individuella mål som verksamhetens mål. Om medarbetarsamtalet har skett tidigare under verksamhetsåret, blir lönesamtalet i samband med löneöversynen ett kvitto på det arbetsledaren och medarbetaren kommit överens om och följt upp Individens prestation ska bedömas utifrån hur väl kommunens lönekriterier och de individuella målen uppfylls. Marknadslöneläget. Vid lönesättning ska hänsyn tas till marknadslöneläget. Lönesättningen kan påverkas av tillgång och efterfrågan Lönekriterierna ska vara resultatinriktade och bidra till önskvärt resultat för verksamheten. Varje förvaltningschef ska inom sina verksamheter avgöra hur hanteringen av lönekriterier ska genomföras och på vilken beslutsnivå i verksamheten lönekriterierna ska ha si • Lönekriterier Varje chef ska en gång per år ha ett samtal där alla dessa tre delar ingår. Det går dock att dela upp de olika delarna på flera samtal. Det är viktigt att tänka på att mallar och checklistor kan vara en bra hjälp för att få en bättre struktur. I god tid före samtalet bör därför både chef och med Lönekriterier för rektor och biträdande rektor. 2 Inledning Det här är ett samtalsunderlag för ditt bedömningssamtal som rektor eller biträdande rektor. Bedömningssamtalet utgår från ditt uppdrag som rektor och ligger till grund för kommande medarbetarsamtal oc

Mallar för Lönesamtal Heartpace Mallbibliote

 1. Samtliga lönekriterier definieras i mallen som används i det lönesättande samtalet. Mallen finns i Word #HR. Lönekriterierna är inte viktade sinsemellan, utan ska sammantaget utgöra grunden för en bra dialog och en bedömning av medarbetarens prestation
 2. lönekriterierna och gör en egen skattning som du sedan diskuterar med din chef. Om du vill ta upp andra områden i samtalet, meddela detta i förväg så att din chef Mall för medarbetarsamtal - Utvecklingsplan (Bil. lönekriterier) Inledning För en dialog kring
 3. Lönekriterierna ska vara få och tydliga och ha koppling till verksamhetens mål. De måste också kunna uppfyllas med en rimlig arbetsinsats. Chefen måste kunna motivera sin värdering och sina beslut på ett trovärdigt sätt inför medarbetarna
 4. Enligt de centrala avtal som finns mellan Arbetsgivarverket och Saco-S är lönesättande samtal den huvudmodell som ska tillämpas vid lönerevision. I de centrala avtalen med OFR/S (ST) ges en möjligh..
 5. I kartläggningen kommer du och arbetsgivaren hitta information om utvecklingsbehov av lönepolicy, förtydligande av lönekriterier, löner som behöver justeras eller en tydligare lönestruktur som behöver byggas upp. Men du hittar också information om rekryteringsbehov för att få fler kvinnor till olika toppositioner

Lönekriterier för lärare Lärarförbunde

 1. istrativ och teknisk personal samt bibliotekspersonal . Resultat • resultat ställt mot uppsatta mål i LiUs strategikarta, relevanta verksamhetsplaner och/eller medarbetarsamtal • i vilken utsträckning medarbetaren har löst beskrivna arbetsuppgifter och fullgjort sina åtaganden i tid Prestatio
 2. Det är mycket som förenar medlemmarna i Kommunal när det gäller lön. Därför har Kommunal en lönepolitik, en gemensam tydlig linje, som gäller för alla. Den visar vilka mål Kommunal har för alla förhandlingar och andra aktiviteter som rör lön
 3. Vid en årlig löneöversyn bedöms medarbetarens prestationer utifrån verksamhetens lönekriterier. Normala prestationer som att utföra sitt arbete, följa ordnings- och arbetsmiljöregler, samarbeta och vara lojal ingår inte i lönekriterierna. Lönekriterier. Varje medarbetare bedöms årligen utifrån nedanstående lönekriterier
 4. lönekriterierna och ska vara kända för den enskilde medarbetaren. SiS myndighetsgemensamma lönekriterier SiS myndighetsgemensamma lönekriterier utgår från myndighetens uppdrag och mål. Nedan ges ett antal exempel på vad kriteriet kan innebära för medarbetarens dagliga arbetsprestation. Uppnådda arbetsresulta
 5. istrativ personal, vägledning för bedömning av arbetsprestationer Lönekriterier som grund för lönesamtalet Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och hur hon eller han kan påverka sin lön
 6. gällande lönekriterierna av hur medarbetaren uppfyller dessa kriterier. Det är därför av stor vikt att lönekriterierna lyfts och diskuterats i arbetsgruppen så att båda parter har samma syn på vad kriterierna innebär i berörd verksamhet. Under lönesamtalet får både chef och medarbetare tillfälle att motivera sin bedömning
 7. tillsammans med din arbetsgivare anpassa processen för hur löner sätts och lönekriterier tas fram, förhandla om ytterligare löneutrymme till individuella löneökningar; att stärka ditt inflytande över hur lönerna sätts

Gör lönesamtalet enklare med tydliga lönekriterier Che

Det är viktigt att lönekriterierna arbetas fram gemensamt på respektive arbetsplats. Kommunens gemensamma lönekriterier utgör grunden för diskussionerna på arbetsplatsnivå när de egna lönekriterierna utformas. Om alla medarbetare känner sig delaktiga och är väl införstådda med lönekriterierna, dess funktion och syfte är de lönekriterier individuell kompetensutvecklingsplan hur livssituationen påverkar arbetet sammanfattning och utvärdering av samtalet och bekräftelse på ömsesidiga åtaganden Uppföljning i grupp - ett bra komplement Det individuella samtalet kan gärna kombineras med ett gruppsamtal. Geno - Lönekriterier visar vilka kompetenser, prestationer och resultat som är viktiga och vad som ska premieras då lönen sätts. På Hogia har vi också tagit fram en bedömningsnyckel där vi har kopplat lönekriterierna till olika bedömningsnivåer

Lönerevision 2020. Lönesättningen på KTH regleras genom centrala avtal med Saco-S, OFR/S och Seko. Nu är det snart dags för lönerevision. Du som är anställd vid KTH och ingår i lönerevisionen har rätt till ett lönesamtal med din närmaste chef där ni ska diskutera hur din arbetsprestation har varit under det gångna revisionsåret (20191001-20200930) Lön och anställningsvillkor är medel för att skapa möjligheter att utveckla och styra verksamheten mot våra mål. Det är också verktyg för att säkerställa att Halmstads kommun både kan behålla och rekrytera kompetenta medarbetare Vi har gemensamma lönekriterier för alla medarbetare . i Skellefteå kommun. Det är viktigt att våra medarbetare bedöms så likvärdigt som möjligt oavsett var de arbetar. Vi delar alla en gemensam värdegrund och den är utgångspunkten för lönekriterierna samt det som respektive förvaltning bedömer som viktiga verksamhetskriterier

Här finns våra blanketter och e-tjänster samlade. Vi arbetar med att förbättra och utveckla fler e-tjänster. Hittar du inte det du söker lönekriterier och en vedertagen och känd metod för bedömning. Kriterierna ska vara kända för alla medarbetare och kunna tillämpas över lång tid. Metod för bedömning följer av tillämpningsanvisningar och är kommungemensamma. Lönekriterier ska vara verksamhetsanpassade Lönekriterierna ligger till grund för den återkommande lönerevisionen. 3.3.1 Lönekriterier för individuell lönesättning i samband med lönerevision Umeå universitets lönekriterier utgår från de verksamhetsmål som presenteras i Umeå universitet 2020 Vision och mål och Chefs- och ledarskapspolicyn. Lönekriterierna sk Hur vill du logga in? BankID och Mobilt BankID; Telia eller Stockholms stads tjänstekort; Net iD Access - Stadens Pedagogiska Verksamheter; SMS; Engångslösenord (TOTP Stockholms läns sjukvårdsområde Diarienummer LS 2018-0696 SLSO 2019-100 Stockholms läns sjukvårdsområde Verksamhetsplan 201

Lönekriterier ska vara kända för medarbetarna och svara på Arial MS PGothic Frutiger LT Std 65 Bold Frutiger LT Std 55 Roman Wingdings Calibri Geneva Verdana Powerpoint-mall-november2012 Grönt tema Rött tema Orange tema Rosa tema Turkost tema 1_Powerpoint-mall-november2012 2_Powerpoint-mall-november2012 3 _Powerpoint. LÖNEKRITERIER FÖR LÄRARE, FÖRSKOLLÄRARE, FRITIDS-PEDAGOGER OCH STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE Dessa lönekriterier har utarbetats i samverkan mellan Svedala kommun, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Lönekriterierna gäller förskollärare, lärare, fritidspedagoger samt studie- och yrkesvägledare Lönekriterier. Varje medarbetare ska veta varför de har den lön de har och medarbetaren ska själv kunna påverka sin löneutveckling. Grundläggande utgångspunkter: Lönen är ersättning för utfört arbete Lönesamtal Ditt lönesamtal ska handla om dig, ditt uppdrag och ditt resultat. Det kräver precis som andra samtal förberedelser. När det fungerar som bäst sätter du och din chef mål i medarbetar/utvecklingssamtalet, ni följer upp målen med kontinuerlig dialog under året Lönekriterier Undermålig Bör utvecklas God Väl utvecklade förmågor Föredömligt Skapar bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande. Här krävs det att en betydande förbättring sker. En handlingsplan bör tas fram. Som stöd finns en Individuell utvecklingsplan. Undervisningen varieras inte i tillräcklig utsträckning.

Mall för lönesamtal, ifyllnad dator (Sv) Mall för lönesamtal, manuella anteckningar (Sv) Template for salary discussions, computer notes (Eng) Template for salary discussions, manual notes (Eng) Hur fastställs nya löner vid lönerevisionen? Mittuniversitetets lönepolicy samt lönekriterier ligger till grund för lönesättningen Denna mall kan också användas då byte av enhet/chef/ prefekt görs för en bra överlämning. I tillägg till denna mall finns följande dokument att tillgå: KMHs lönekriterier (bilaga till denna mall

Hur genomför du bra lönesamtal? - Ledare

Lektion 6 - Så tar ni fram bästa lönekriteriern

 1. Koppla argumenten till lönekriterierna och ge konkreta exempel. Välj ut de tyngsta och spetsa dem med siffror, procent och måluppfyllnad. Prenumerera på framgångsmagasinet Mallar. Relaterade utbildningar. Förhandlingsteknik Praktisk retorik Effektiv kommunikation
 2. 2 Ta reda på lönekriterierna, fråga chefen, arbets-platsombudet eller sektionen. 3 Ta reda på utrymmet för ­lönepåslaget, kolla med sektionen. Kolla om det finns generella satsningar och om någon grupp ska få extra påslag. Påverkas du? 4 Tänk igenom vad som sades på utvecklingssamtalet. Mål ska vara dokumenterade, be om en kopia
 3. Att arbeta med löneprinciper och lokala lönekriterier - utgångspunkter 11 Lönebild 11 Förändring av lönebild 12 Lönerevision 13 Dialog mellan chef och medarbetare 13. Metod för lönesättning 13 Lönesättande samtal 14 Lönesättning genom lokal förhandling 1
 4. hålla lönekriterierna levande. Det ska ses som en process som ständigt kräver översyn, omprövning och anpassning. Tänk på följande när lönekriterierna arbetas fram: •Ha inte för många! Det räcker med 3-5 lönekriterier. Ju fler kriterier desto svårare blir det att förklara och ge en bedömning
 5. I löneprocessen ingår även att göra en tidsplan, bestämma riktlinjer för lönedialogen och lönesättningen, se över lönekriterierna och lönestrukturen samt eventuellt stämma av lönerna med det lokala facket. Det är viktigt att löneprocessen utvärderas för att säkerställa att den fungerar och förbättras
 6. lönekriterier och mallar för bedömning . HR-specialist Malin. Om processen . NYKVARNS KOMMUN . 2020-09-09 3.

Individuell lön Visio

Samtalet är målsättande och ska täcka in den kommande lönerevisionsperioden (vanligtvis 1 år framåt i tiden). På följande sidor i denna mall finns underlag för att sätta mål som täcker Högskolans gemensamma lönekriterier samt de för lärare (undervisande och/eller forskande personal) särskilda (kompletterande) lönekri-terierna Lönekriterierna bestäms utifrån lönep olicyn. Olika lönekriterier kan vara olika viktiga och ges olika stor betydelse. Exempel på lönekriterier kan vara kompetens, engagemang, resultat och ansva r. Planering Löneprocessen planeras i tid och innehåll. En tydli Mallarna ska fungera så testa gärna igen. Vi kollar även på att ta fram ROT- och RUT-mallar med. Arbetsgivaravgift kommer vi inte lägga till i dagsläget då det inte ses som seriöst av alla, även om det i många fall skulle vara bra. Men då går vi in på politik Lönesamtal, lönekriterier, Medarbetarsamtal 24 Aug 8.30-12 AB - grund - 0,5 dag 14 Sept 8.30-12 Övriga inom HR Grundutbildning Uppföljning personal - nyckeltal/utdata - 0,5 dag 28 sept 8.30 -12 Löneprocessen - information i ledningsgrupp - 0,5 dag Oktobe Vid intervjuer framkommer att mallen används och att lönekriterierna är väl kända. Övriga styrdokument inom området: Ledarpolicy, kommunstyrelsens personalutskott 2017- 04-25. I ledarpolicyn förtydligas chefernas ansvar, bl.a. att ledarskapet handlar om att se varje — — — —.

Tips inför lönesamtalet Kommuna

Lönekriterierna ligger till grund för att bedömningen av hur arbetstagaren utfört sitt arbete: • Ledningsförmåga • Omdöme • Initiativförmåga • Ansvarstagande • Samarbetsförmåga • Idérikedom • Engagemang • Bemötande Lokala parter kan ta fram andra lönekriterier, anpassade efter den egna verksamhetens behov Vi har förhandlade lönekriterier som innebär att vi tillämpar individuell lönesättning, vilket i sig skapar demokrati och inflytande ifrån personalen. Om Gullmarsgården. Gullmarsgården erbjuder en vårdkedja av boende, för vuxna med missbruk och psykiskt funktionshinder Se då till att hålla dig ännu hårdare till mallar och en bra struktur. Detta ska inte vara ett samtal två vänner emellan, utan ett formellt och utvärderande samtal. 7. Se till att du har förstått personen genom att ställa kontrollerande följdfrågor 3.2 Lönekriterier i Hylte kommun..... 5 3.3 Varför medarbetare ska känna till kommunens lönekriterier.. 5 3.4 Vem bär ansvaret för att sprida vetskap om lönekriterier.. 6 3.5 När på året ska.

Lönekriterier? - Ledare

Pris: 159 kr. Häftad, 2015. Skickas inom 7-10 vardagar. Köp Lönekriterier - arbetsbok för chefer och medarbetare av Georg Frick på Bokus.com Lönekriterier Utöver verksamhetens ordinarie styrdokument ska det, i Växjö kommun för sig och respektive bolag för sig, finnas lönekriterier att tillämpa i löneöversyner. Dessa syftar till att inom kommunen/respektive bolag skapa en gemensam och likvärdig grund för att bedöma enskild medarbetares arbetsprestation Mall för medarbetarsamtal (Sv, Word) Lönesamtalet utgår från Mittuniversitetets lönekriterier och vid samtalet går medarbetaren och chef tillsammans igenom hur det har gått under det senaste året, värderar prestationen samt ger och får återkoppling

Lönesamtal - förbered dig Visio

Region Gävleborgs övergripande kriterier för individuell lön är: Ansvarstagande Arbetsinsats Bemötande Flexibilitet och kreativitet Ledarskap Medarbetare i Region Gävleborg ska känna till kriterier för lönesättning, veta vilka förväntningar och krav so.. Din lön ska spegla din prestation i relation till dina mål och lönekriterier. Hur fungerar lönesamtal? Ett lönesamtal, eller lönedialog, är ett samtal mellan dig och din chef kring dina prestationer i förhållande till mål och lönekriterier. Modellen för hur och vilka kriterier som finns är förhandlad lokalt Lönekriterier Enligt det centrala löneavtalet mellan Sveriges läkarförbund och Sveriges Kommuner och Regioner ska lönekriterier avspegla verksamhetens mål och resultat. Råd och stöd 1 maj 2018 Lönesamtal Läkare har individuell lön. För lönebildningshandbok med lönepolicy, lönekriterier och mall för samtal om lön, se sidan om lönesättning; Tips på liknande sidor. Mallar och blanketter. Blanketter - personalrelaterade Här finner du blanketter som personalavdelningen ansvarar för

Medarbetar- och lönekriterier - en mall från DokuMer

Pris: 189 kr. häftad, 2015. Skickas inom 3-6 vardagar. Köp boken Lönekriterier - arbetsbok för chefer och medarbetare av Georg Frick (ISBN 9789198123852) hos Adlibris. Fraktfritt över 229 kr Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri Nytt löneavtal med tydligare skrivningar kring lönekriterier, mål-, resultat-, och lönesamtal. Central konsultation kan begäras av lokal part. Enligt förhandlingsordningen ska parterna belysa lönestrukturen hos arbetsgivaren, såväl aktuell som önskad. Utvärdering av löneprocessen inklusive utfall ska ske såväl lokalt som centralt fackliga ombud/arbetsplatsombud ta fram lönekriterier för verksamheten. Förvaltningschef ansvarar vidare för att förvaltningens tillämpning av lönebildning och löneprocess är i enlighet med kommunens lönepolicy, centrala avtal och gällande lagstiftning

lönepolicy och lönekriterier behöver du också ha koll på vilka kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. Sätt av ordentligt med tid och se till att ni är ostörda. Lyssna på dina En mall för hur lönesamtalet ska genomföras kan vara en bra hjälp lönekriterier som både tar hänsyn till övergripande strategier och lokal kontext. Till synes väcker denna utveckling många frågor och i denna rapport kommer vissa av dessa frågor och den problematiken som uppstår belysas. 1.2 Syfte och frågesättninga lönekriterier. Efter genomförd dialog lämnar lönesättande chef förslag på ny lön med motivering till medarbetaren. Centrala parternas intention är att chef och medarbetare ska komma överens om lön i dialog. För medarbetare med ingen eller ringa löneökning ska arbetsgivaren, tillsammans med berörd arbetstagare Ha därför lönekriterierna och det ni pratade om under medarbetarsamtalet och förra lönesamtalet i åtanke under hela året. Dokumentera löpande sådant du genomför. Utgå alltid ifrån lönekriterierna när du väljer vad du vill ta upp. Förbered argument som ligger i linje med rektorns krav och behov och var så konkret som möjligt lönekriterier. Efter genomförd dialog lämnar lönesättande chef förslag på ny lön med motivering till medarbetaren. Centrala parternas intention är att chef och medarbetare ska komma överens om lön i dialog. En mall från KFS Företagsservice B s. net Mall 2202 - Senast uppdaterad 2012-12-1

 • Krabba som husdjur.
 • Överförmyndarnämnden Nora.
 • Theoretical maximum efficiency of solar cells.
 • SABO 2020.
 • Dreamwork scandinavia ab stockholm.
 • Arbetstagarens ansvar arbetsmiljö.
 • West island (kokosinseln).
 • Lycklig Lisa Nilsson.
 • Best verdienter Sportler 2020.
 • Restaurant Rodalben.
 • Dutch aircraft carriers.
 • Automower Värnamo.
 • Clio me svenska.
 • Varför finns inte Knorr grönsakskrydda.
 • Who HIV South Africa.
 • BUWOG Immobilien Treuhand GmbH Erfahrungen.
 • Vilka länder provspränger kärnvapen.
 • Pamela Mitford.
 • Lindemans låda.
 • Lägg till läromedel Gleerups.
 • Företagshälsovård Hörby.
 • Vegansk lax köpa.
 • Worm malware.
 • Hälsans Kök sojakorv.
 • 7 Dwarfs names.
 • Remove Background Photoshop.
 • Studenthuset LiU restaurang.
 • How to use tachymeter.
 • Falcon 9 launch.
 • Icarsoft mb v2.0 bildiagnostik.
 • Letter of intent for a job within the same company.
 • Quicksilver Marvel movie.
 • Bukplastik efter kejsarsnitt landstinget.
 • Golden Flower Trollhättan meny.
 • Handelsled.
 • Radbrytning i text.
 • Baby Blues comic.
 • Recept till tårta.
 • Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia.
 • Mosander.
 • Små bollar.