Home

Lönestrukturstatistik Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet ansvarar för den officiella lönestatistiken i Sverige. Statistiken kan grovt delas in i tre delar. Lönestrukturstatistiken som visar löneläget en gång om året. Konjunkturlönestatistiken som visar löneutvecklingen månad för månad. EU-statistiken som levereras till den europeiska statistikbyrån Eurostat Medlingsinstitutet är en statlig myndighet. Läs mer om oss, vilka vi är och om vårt uppdrag. Lönestrukturstatistik. EU-statistiken. Medling & konflikt. Konfliktstatistik. Våra medlare. Lagar & regler om medling. Förhandling & avtal. Gällande avtal. Avtal 2020. Arbetsrättens lagar Medlingsinstitutet sammanställer också statistik över löneökningarna enligt de centrala avtalen, som presenteras tillsammans med konjunkturlönestatistiken. Löneutvecklingen till och med december 2020. Länkar till statistiken Utfall och modellprogno Medlingsinstitutet . Kvalitetsdeklaration version 1. 2020-06-18 3 (13) Statistikens kvalitet . 1 Relevans . 1.1 Ändamål och informationsbehov . 1.1.1 Statistikens ändamål . Lönestrukturstatistiken är en del av den officiella lönestatistiken och huvud - syftet är att årligen leverera en översiktlig och jämförbar statistik om löne och Regioner (SKR) och SCB på uppdrag av Medlingsinstitutet. SKR utför direktinsamling till sin personal- och lönestatistik eftersom uppgifter inte finns i befintliga register. För att undvika dubbelinsamling används även de uppgifterna till denna undersökning, Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor

Ett område där kvinnliga ingenjörer tjänar mer än männen

Medlingsinstitutet SCBDOK 4.2 AM0106 1 (14) Statistikproducent SCB är kvalitetscertifierad enligt ISO 20252:2012 Avdelningen för ekonomisk statistik Enheten för löne - och arbetskostnadsstatistik Lena Österberg AM0106_DO_2016_LÖ_170526.docx . STATISTIKENS FRAMTAGNING . Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor . 201 Statistikdatabasen, Lönestrukturstatistik, hela ekonomin, SCB och Medlingsinstitutet. Så gör vi statistik. Sverige började föra statistik redan 1749. Idag har SCB i uppdrag är att förse Sverige med oberoende statistik om samhället på flera olika områden Press och medier. Medlingsinstitutet har tre huvuduppgifter: att verka för en väl fungerande lönebildning, att medla vid arbetstvister och att ansvara för den officiella lönestatistiken

Lön & löneutveckling - Medlingsinstitute

Lönestrukturstatistik, hela ekonomin Nästa publicering: 2021-06-22 Lönestrukturstatistiken för hela ekonomin har till syfte att årligen ge en översiktlig och jämförbar lönestatistik för hela arbetsmarknaden Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor . Ämnesområde . Arbetsmarknad . Statistikområde . Löner och arbetskostnader . Produktkod . AM0105 . Referenstid . 2017 . Statistikansvarig myndighet Medlingsinstitutet Kvalitetsdeklaration version 1 Sida 2018-05-18 2 (13

Statistikansvarig myndighet Statistikens framställning Medlingsinstitutet 1 (10) 2019 -05 19 STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING . Lönestrukturstatistik, statlig sekto Källa: Lönestrukturstatistik, Medlingsinstitutet, publicerad i SCB Jämställdhet. Kontakt och information. Information Officiell statistik Ja Senast uppdaterad 2020-12-15 Kontakt Jämställdhet. Statistikansvarig myndighet Statistikens framställning version Medlingsinstitutet 1 1 (7) 2019 -05 17 STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING . Lönestrukturstatistik Källa: Lönestrukturstatistik, Medlingsinstitutet och SCB. Två ingenjörsyrken bland de 30 vanligaste yrkena. Antal totalt 2014: Antal totalt 2016: Andel kvinnor 2014: Andel kvinnor 2016: Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl: 64 238: 71 293: 21: 20: Civilingenjörsyrken inom elektroteknik: 25 519 Statistikansvarig myndighet Medlingsinstitutet Kvalitetsdeklaration version 1 Sida 2018-06-19 1 (12) KVALITETSDEKLARATION . Lönestrukturstatistik, hel

Hem - Medlingsinstitute

 1. Källa: Lönestrukturstatistik, Medlingsinstitutet, publicerad i SCB Jämställdhet. P10 = den lön under vilken 10 procent av gruppen ligger. P25 = den lön under vilken 25 procent av gruppen ligger. P50 = den lön under vilken 50 procent av gruppen ligger. P75 = den lön under vilken 75 procent av gruppen ligger
 2. Statistikansvarig myndighet Statistikens framställning version Medlingsinstitutet 1 1 (17) 2018 -05 18 STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING . Lönestrukturstatistik, statlig sekto
 3. Medlingsinstitutet ansvarar för Sveriges officiella lönestatistik. Det gäller tre former av statistik: konjunkturlönestatistiken, lönestrukturstatistiken och den statistik som levereras till det europeiska statistikorganet Eurostat. Statistiken samlas in och bearbetas av Statistiska centralbyrån
 4. Medlingsinstitutet ska analysera löneutvecklingen från ett jämställdhets-perspektiv och har gjort så årligen sedan den första årsrapporten för 2001 publicerades. 1 Löneskillnaden mellan kvinnor och män i Sverige har i rapporterna analyserats utifrån den officiella lönestrukturstatistiken som är bäst lämpad för detta ändamål
 5. Källa: Lönestrukturstatistik, Medlingsinstitutet, publicerad i SCB Jämställdhet. Med standardvägning avses här att hänsyn har tagits till att kvinnor och män har olika ålder, utbildning, arbetstid, finns inom olika sektorer och tillhör olika yrkesgrupper. Beräkningarna 1994-2013 är gjorda på 113 yrkesgrupper
Lön & löneutveckling - Medlingsinstitutet

Källa: Lönestrukturstatistik, Medlingsinstitutet och SCB. Y Högre andel kvinnor än män arbetar deltid. 6 Erfarenhet ska löna sig I många kollektivavtal betonas vikten av att bevaka att äldre medarbetare inte missgynnas och att erfarenhet lönar sig Statistikansvarig myndighet Medlingsinstitutet Kvalitetsdeklaration version 1 Sida 2017-05-18 1 (15) KVALITETSDEKLARATION . Lönestrukturstatistik Medlingsinstitutet ansvarar för eventuella förändringar. STATISTISKA CENTRALBYRÅN. 4(47) AM0105_DO_2010 11-06-22 16.33 . 1 Översikt . 1.1 Observationsstorheter . Målobjekt . Register Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor (SLO-L) Rubrik Lönestruktur, landstin

Konjukturlönestatistik - Medlingsinstitute

Källa: Lönestrukturstatistik, Medlingsinstitutet, publicerad i SCB Jämställdhet. Med standardvägning avses här att hänsyn har tagits till att kvinnor och män har olika ålder, utbildning, arbetstid, finns inom olika sektorer och tillhör olika yrkesgrupper. Beräkningarna 1994-2013 är gjorda på 113 yrkesgrupper Medlingsinstitutet gör varje år en analys av löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Vid den senaste (2018) analysen var kvinnors genomsnittliga lön 32 600 kronor och mäns genomsnitt - liga lön 36 500 kronor, vilket innebär en löneskillnad på 10,7 procent. Utöver det görs me Medlingsinstitutet är den myndighet som är ansvarig för Sveriges officiella lönestatistik. Myndigheten redovisar löpande lön för anställda uppdelade på arbetare och tjänstemän i privat sektor i den månadsvisa konjunkturlönestatistiken och i den årliga lönestrukturstatistiken lönestrukturstatistiken. Leveransen från arbetsgivarorganisationerna sker till SCB. Vilka uppgifter som ska levereras liksom priset för leveransen bestäms i avtal mellan Medlingsinstitutet och arbetsgivarorganisationerna. För företag, som inte tillhör en arbetsgivarorganisation, sköts insamlingen av SCB Lönestrukturstatistik - Medlingsinstitutet . Medlingsinstitutet har dock ingen rätt att kräva att pågående stridsåtgärder avbryts. Övrigt. Myndigheten har även andra uppgifter, bland annat att svara för den officiella statistiken på arbetsmarknadsområdet. [5] Källo Medlingsinstitutet 1 1 (16) 201 9-03 2 STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

Medlingsinstitutet publicerar varje år sedan 2009 en rapport om löneskillnaden mellan och kvinnor och män. En första rapport publicerades 2006. Medlingsinstitutets tidigare analyser ur ett jämställdhetsperspektiv • Årsrapporter från och med år 2001 • Rapport om löneskillnader 2005 (publicerad 2006 Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor . Ämnesområde . Arbetsmarknad . Statistikområde . Löner och arbetskostnader . Produktkod . AM0105 . Referenstid . 2016 . Statistikansvarig myndighet Medlingsinstitutet Kvalitetsdeklaration version 1 Sida 2017-05-18 2 (12 Medlingsinstitutet ansvarar för Sveriges officiella lönestatistik. Det gäller tre former av statistik: konjunkturlönestatistiken, lönestrukturstatistiken och den statistik som levereras till det europeiska statistikorganet Eurostat. Medlingsinstitutets lönestatistik. Mikrodata för t.ex. lönestrukturstatistik kan beställas från SC För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om de Lönestrukturstatistik 2008: 32 600 kr genomsnittslön för tjänstemän inom Medlingsinstitutet beräknar att engångsbeloppen motsvarar en löneökning på 1,3 procent för kommunerna

Medlingsinstitutet beräknar att engångsbeloppen motsvarar en löneökning på 1,3 procent för kommunerna. Lönestrukturstatistiken är en årlig undersökning som baseras på individuppgifter Källa: Lönestrukturstatistik Medlingsinstitutet och SCB Sektor Ej standardvägd Kommuner 97 Landsting 79 Staten 93 Privat 88 Samtliga sektorer 88 Standard-vägd 99 95 95 94 95. Sammanräknad förvärvsinkomst i åldern 20 år och äldre efter ålder 2014 Medianinkomst i 1 000-tal krono

Lönesök - Hur mycket tjänar? - Sverige i siffro

Registervariant Lönestrukturstatistik, statlig sektor Rubrik Lönestruktur, statlig Innehållstyp Annan beståndsvariant Insamlingstyp Administrativt statiskt Syfte/beskrivning Syftet med undersökningen är att årligen belysa löner och sysselsättning inom staten i termer av nivå, utveckling och struktur Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2013 [Elektronisk resurs] Sverige Medlingsinstitutet (utgivare) Sverige Statistiska centralbyrån (utgivare) Alternativt namn: Statistiska centralbyrån Alternativt namn: Engelska: Statistics Sweden Alternativt namn: Franska: Suède. Office national de la statistiqu Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2014 [Elektronisk resurs] Sverige Medlingsinstitutet (utgivare) Sverige Statistiska centralbyrån (utgivare) Alternativt namn: Statistiska centralbyrån Alternativt namn: Engelska: Statistics Sweden Alternativt namn: Franska: Suède. Office national de la statistiqu Lönestrukturstatistik, hela ekonomin 2006 AM0110 . I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersök-ningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten

Medlingsinstitutet presenterade på torsdagen sin lönestrukturstatistik för 2008. Förra året tjänade verkställande direktörer 73 100 och köks- och restaurangbiträden 18 400 i månaden. Det skiljer 54 700 kronor i månaden mellan den näst högsta månadslönen och den näst lägsta Medlingsinstitutet och SCB AM 57 SM 1501 7 2. Privat sektor, arbetare 2014 1, 2. Genomsnittlig total timlön och lönespridning i kronor efter yrkesgrupp 3 (SSYK) och kön 2. Private sector, manual workers 2014. Average total hourly wages and wage dispersion in SEK by occupational group (SSYK) an Lönestrukturstatistik, hela ekonomin, SCB och Medlingsinstitutet. Så gör vi statistik. Sverige började föra statistik redan 1749 Kvinnors lön i procent av mäns lön, standardvägt och ovägt, efter yrke (SSYK). År 2005 - 2013: 2014-06-17:.

(Källa: Lönestrukturstatistik, Medlingsinstitutet och SCB) Det finns mycket att göra när det gäller att arbeta för ökad jämställdhet både inom (se t.ex. bifogade bild om löneskillnader mellan kvinnor och män) och utom landet Lönestrukturstatistik, hela ekonomin 2007 AM0110 . I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersök- Medlingsinstitutet . Postadress: Box 1236, 111 82 Stockholm . Besöksadress: Tullgränd 4 . Kontaktperson: Christina Eurén . Telefon: 08 - 545 292 40 Medlingsinstitutet - Kanslisvar. Förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik avseende EU-undersökningen arbetskraftskostnadens nivå och struktur 2020. Remissvar över Medlingsinstitutets konsekvensutredning angående förändringar i uppgiftslämnandet till lönestrukturstatistiken. Medlingsinstitutet 27 augusti 2014 - Kanslisvar

Press & medier - Medlingsinstitute

 1. lönestrukturstatistik, som kan rensas för bakomliggande individuella faktorer såsom ålder, födelselandoch utbildning, se kapitel 12 i Medlingsinstitutet (2016 a). 10 All data som redovisas nedan har tagits fram och bearbetats av SCB på beställning av Riksbanken
 2. Medlingsinstitutet ska enligt sin instruktion analysera löneutvecklingen från ett jämställdhetsperspektiv och har gjort så årligen sedan den första årsrapporten utkom 2002. 2 Löneskillnaden mellan kvinnor och män i Sverige har i dessa rapporter analyserats utifrån den officiella lönestrukturstatistiken, eftersom de
 3. dre. Men fortfarande återstår en ojämlikhet som inte förklaras av vilka yrken män och kvinnor väljer. Det visar nya siffror från Medlingsinstitutet senaste rapport
 4. Lönskillnaden mellan kvinnor och män, det så kallade rålönegapet, var 13,5 år 2014. Det framgår av lönestrukturstatistiken som Medlingsinstitutet har tagit fram. Bygg ett nätverk. Inom BPW möter du yrkeskvinnor i alla åldrar med kunskap, kompetens, och erfarenheter från ett brett spektra av yrkeskategorier
 5. skat med 2,2 procentenheter på hela arbetsmarknaden
 6. Publicerad 1 september, 2014 - Uppdaterad 1 september, 2014. Medlingsinstitutet. Remissvar över Medlingsinstitutets konsekvensutredning angående förändringar i uppgiftslämnandet till lönestrukturstatistike
 7. publiceras. Löneskillnaden mellan kvinnor och män i Sverige har i rapporterna analyserats utifrån den officiella lönestrukturstatistiken som är den statistik som är bäst lämpad för detta ändamål. 1 4§ första stycket förordningen (2007:912) med instruktion för Medlingsinstitutet

Lönestrukturstatistik, hela ekonomi

Löneuppgifterna på den här sidan är hämtade från lönestrukturstatistiken som publiceras av SCB och som Medlingsinstitutet är ansvarig för. Uppgifterna avser anställda 18-66 år. Inom offentlig sektor utgörs lönen av grundlön plus fasta och rörliga tillägg. Uppgifterna räknas upp till heltid och redovisas som månadslön Syftet med den årliga lönestrukturstatistiken är att ge en översiktlig och jämförbar bild av lönestrukturen för hela arbetsmarknaden. Med hjälp av dessa uppgifter kan man till exempel ge en mer nyanserad bild av relationen mellan kvinnors och mäns löner. Presskontakt. Bosse Andersson. Medlingsinstitutet. 08-545 292 4

Medlingsinstitutet har tre huvuduppgifter. Att verka för en väl fungerande lönebildning. Att medla i arbetstvister. Att ansvara för den officiella lönestatistiken. Medlingsinstitutet har cirka 10 anställda i sina lokaler i Gamla Stan i Stockholm. Medlare i arbetstvister utses från gång till gång och är inte anställda 3 Medlingsinstitutet, (2013). Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013?, s6. 4 Medlingsinstitutet, (2013), s6. 5 SCBs undersökning över 2013 års lönestrukturstatistik för hela ekonomin. 6 SCB´s undersökning från (2014). Kvinnor, män och lön 4 Medlingsinstitutet, Avtalsrörelsen och lönebildningen - Medlingsinstitutets årsrapport, 2011, s.159. 5 Ekberg, J, Skillnaden mellan kvinnors och mäns lön i ett tioårigt perspektiv i Röster om lönebildning och medling, 2011 s.103. 6 Ekberg, John, Nio perspektiv på jämställdhet, 2009, s.10 Linda Holmlund är ny nationalekonom på Medlingsinstitutet. Hon har disputerat i nationalekonomi vid Umeå universitet och hennes forskning har främst varit inriktad på arbetsmarknad och utbildning. Hon har tidigare arbetat på Sacos samhällspolitiska avdelning. På Medlingsinstitutet kommer hon främst att arbeta med lönestrukturstatistik

Medlingsinstitutet Swedish National Mediation Office Datum 2018-07-09 Dnr 2018/83 1 Medlingsinstitutets arkivredovisning version 1.2 Den här arkivredovisningen ersätter fr.o.m. 2013-01-01 den gamla arkivredovisningen med allmänna arkivschemat Statistikdatabasen, Lönestrukturstatistik, hela ekonomin, SCB och Medlingsinstitutet. Så gör vi statistik. Sverige började föra statistik redan 1749 Lönestatistik baserad på BESTA finns tillgänglig på Arbetsgivarverkets medlemssida. Statistiken finns för staten totalt och uppdelad på regioner Medlingsinstitutet Box 1236 111 82 Stockholm Remissvar över Medlingsinstitutets konsekvensutredning angående förändringar i uppgiftslämnandet till lönestrukturstatistiken Rubricerade ärende, ert diarienummer 2014/52, har remitterats till Regelrådet Sedan år 2005 är minskningen 4,3 procentenheter, säger John Ekberg som är statistikansvarig på Medlingsinstitutet. Rapporten är en bearbetning av lönestrukturstatistiken för år 2016 och visar att genomsnittslönen detta år var 32 800 kronor

Tabell 1.22 - Chefer i offentlig sektor efter typ av chef ..

Jämfört med lönestrukturstatistiken för 2014 är minskningen 0,7 procentenheter. - Vi ser en trend med fortsatt minskade skillnader. Sedan år 2005 är minskningen 3,8 procentenheter, säger John Ekberg på Medlingsinstitutet i ett pressmeddelande Men enligt Medlingsinstitutet knappar alltså kvinnor in på männen. - Kvinnornas löner har stigit med i genomsnitt 3,6 procent per år sedan 2005. Männens har stigit med i genomsnitt 2,9 procent per år under samma period, säger John Ekberg, statistikansvarig på Medlingsinstitutet. Fler kvinnor är chefe

hjälp av lönestrukturstatistiken som SCB tar fram på uppdrag av Medlingsinstitutet. Lönemåttet som används är månadslön och samtliga löner är uppräknade till heltid. Förut-om fast lön ingår fasta lönetillägg och ett stort antal rörliga lönetillägg. För mer detaljerad information om lönestrukturstatistiken, s När det gäller löner, visar lönestrukturstatistik från Medlingsinstitutet att kvinnliga ingenjörer och tekniker i medeltal har 29 000 kr i månadslön, medan männen har 32 000 kr. Historiskt sett har det utvecklats en könsordning, med åtskillnad och hierarki Medlingsinstitutet Statistiska centralbyrån - lönestrukturstatistik . Title: Uppdrag att utbetala medel till OECD för genomförande av studie om olika metoder för att uppnå jämställda löner Author: Arbetsmarknadsdepartementet Created Date Medlingsinstitutet ansvarar för den officiella lönestatistiken. En del av denna statistik är lönestrukturstatistiken som innehåller information om löner men också andra individuppgifter som ålder, arbetstid och yrke. Genom att använda lönestrukturstatistiken tillsammans med annan individstatistik, t.ex. SCB: gång till uppgifter som hämtats ur lönestrukturstatistiken för perioden 1994 till 2015. Av beskrivningen6 av statistiken framgår bland annat att från och med 2001 produ-ceras statistiken av SCB på uppdrag av Medlingsinstitutet (MI). Undersökningen är en totalundersökning. Arbetsgivarverket samlar in uppgifter från samtliga statlig

Ett område där kvinnliga ingenjörer tjänar mer än männen

•Medlingsinstitutet ansvarar för den officiella lönestatistiken •Produceras av SCB på uppdrag av Medlingsinstitutet •Den officiella lönestatistiken består av tre delar •Konjunkturlönestatistiken -månad (SCB) •Lönestrukturstatistiken -år (Arbetsgivarorganisationer/SCB) •EU-statistiken (tre undersökningar Medlingsinstitutet är en statlig myndighet som bland sina uppdrag har att analysera löneutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. I förordet till den rapport som presenterades i juni 2019 skriver general­direktör Carina Gunnarsson att ambitionen med rapporten är att berätta något av vad den officiella lönestatistiken säger om löner och löneskillnader, men också att visa olika. Löneskillnaderna mellan könen kvarstår, men utvecklingen går åt rätt håll. Det visar en ny rapport från Medlingsinstitutet, skriver Ny Teknik Medlingsinstitutet tar fram estimat för hela arbetsmarknaden gällande de genomsnittliga könsskillnaderna i lön utifrån uppgifter i lönestrukturstatistiken. Det senare görs på två sätt, dels som okontrollerade/ovägda värden, dels som vägd

Tabell 2.10 - Lönespridning efter sektor. År 2016 - 2019 ..

Det är fortfarande långt kvar till en jämställd arbetsmarknad när det kommer till lönekuvertet. Det avslöjas i statliga Medlingsinstitutets lönestatistik för 2016. Kvinnor jobbar både mindre och tjänar sämre än männen. Kvinnornas inkomst når upp till 76 procent av männens. Över tid ökar skillnaderna mellan könen både när det gäller arbetstid och lön Medlingsinstitutet ska också samråda med övriga användare av lönestatistiken. Den officiella lönestatistiken består av: - Konjunkturlönestatistiken, som är månatlig, - Lönestrukturstatistiken, som är årlig, - Statistik som krävs inom ramen för EU-samarbetet Samarbete sker med Medlingsinstitutet och Statistiska central-byrån och löneuppgifterna ingår i Sveriges officiella lönestrukturstatistik, som pre-senteras för hela arbetsmarknaden. Innehåll Populationen består av FAO:s medlemsföretag (FAO-området) samt Folksam oc

Medlingsinstitutet, STOCKHOLM Företaget eniro

Enligt siffror från Medlingsinstitutet uppgick den genomsnittliga månadslönen till 24 000 kronor år 2006. Den siffran inkluderar inte några rörliga tillägg. Uppgifterna om genomsnittslön mellan 2006 och 2010 är hämtade från Medlingsinstitutets Lönestrukturstatistik Medlingsinstitutet ansvarar för den officiella lönestatistiken. En del av denna statistik är lönestrukturstatistiken som innehåller information om löner, men också andra individuppgifter som ålder, arbetstid och yrke. Genom att använda lönestrukturstatistiken tillsammans med annan individstatistik, till exempe AM 62 SM 1501 . Löner för tjänstemän inom privat sektor 2014 . Salaries of non-manual workers in the private sector 2014 . I korta drag . Den genomsnittliga månadslönen fö Rapporten tittar på lönestrukturstatistiken för 2015. Högst snittlön har manliga tjänstemän i privat sektor, 43 400 kronor. Lägsta siffran hittas hos kvinnliga arbetare i privat sektor som i genomsnitt tjänade 24 800 kronor. Genomsnittslönen för hela arbetsmarknaden ligger på 32 000 kronor

4) Jag har skrivit Maple-programmet nedan, som alltså visar att sannolikheten är cirka 0.89 att minst två personer har samma födelsedag i en grupp om 40 personer Källa: SCB:s lönestrukturstatistik, 2011 Löneskillnaden idag År 2011 tjänade kvinnor drygt 86 procent av männens löner. Eller 4 400 kronor mindre i månaden. På ett år tjänar män i genomsnitt 52 800 kronor mer än kvinnor. Den löneskillnaden är enligt Medlingsinstitutet 11,6 procent

Tabell 2.9 - Kvinnors lön som andel av mäns lön efter ..

representerade). Denna information härstammar från lönestrukturstatistiken som tillhandahålls av Medlingsinstitutet. Analyserna i denna rapport är viktade så att resultaten är representativa för hela populationen. Månadslönerna samlas in under november månad. Lönerna som analyseras i denna rapport är heltidsekvivalenta månadslöner Medlingsinstitutet analyserar löneskillnader på arbetsmarknaden med hjälp av den officiella lönestrukturstatistiken. Vid insamling av statistikuppgifter totalundersöks offentlig sektor medan det för privat sektor görs ett roterande urval av arbetsgivare. Detta. Löneskillnaderna mellan könen fortsätter att minska, visar ny statistik. Fler högutbildade kvinnor och en ökad andel kvinnliga chefer, är två av flera orsaker Lönestrukturstatistiken som Statistiska centralbyrån (SCB) producerar på uppdrag av Medlingsinstitutet (MI) har nu publicerats på SCB:s webbplats 1. Restauranganställda i Gävleborgs län I tabell 1 visas antalet förvärvsarbetande (nattbefolkning) 2010 i restaurang-branschen i kommunerna i Gävleborgs län efter inrikes och utrikes födda

Tabell 1.18 - Chefer i privat sektor efter typ av chef. År ..

Beställning av skriften kan göras på www.skl.se, tel 020-31 32 30 eller fax 020-31 32 40 ISBN: 978-91-7164-294-3 Produktion: Sveriges Kommuner och Landsting Layout, illustration och omslag.

 • Trollfigurer i tre.
 • New look rita ora.
 • Vad betyder Gud som haver.
 • Quizzer werden.
 • Sverker Sörlin gift med.
 • Byholma korg.
 • Startgas innehåll.
 • Sjukskriven förskola Helsingborg.
 • ABBA Mamma Mia film.
 • Victor Sullivan.
 • Aftonbladet självmord.
 • Eric Gadd Föräldrar.
 • Coala Hjärtupplysningen.
 • Lätt som en plätt ursprung.
 • Library of Alexandria mtg.
 • Sammanhängande Engelska.
 • How to get to Micronesia.
 • Räkna ut tryckhöjd.
 • Vad är Flexovital bra för.
 • 7 Dwarfs names.
 • Frankfurt gegen Mainz Tickets.
 • Påfågelciklid lek.
 • Pole Dance Heidelberg.
 • E Commerce News.
 • Mesenteric panniculitis radiopaedia.
 • Www inputinterior se Kommentus.
 • Rusta tält pop up.
 • Pamela Mitford.
 • Peugeot 5008 bagageutrymme.
 • Synonymer till dominans.
 • MAZ Ticketeria Brandenburg Öffnungszeiten.
 • Presseclub heute wiederholung.
 • Peter Dooney and Frederic Bourke.
 • Tixel Strawberry Fields.
 • Koboltblå vas.
 • Où vit Léa Seydoux.
 • SOPHIE lemonade Vinyl.
 • Outlook Junk Mail deaktivieren.
 • Lustige Wandtattoos Toilette.
 • Vad är Flexovital bra för.
 • Plura blogg.