Home

Avrinningskoefficient asfalt

Avrinningskoefficienten är nära kopplad till andelen hårdgjord yta och är ett mått på den maximala andelen av ett avrinningsområde som kan bidra till avrinningen. Avrin- ningskoefficienten har alltid ett värde mellan 0 och 1 och ju högre värde desto större andel av vattnet rinner av från ytan efter ett regn Typ av yta Avrinningskoefficient Tak 0,9 Asfalt 0,8 Skogsmark 0,05 Tabell 3: Ungefärlig storlek för fastighetens olika ytor (ha), vid olika exploateringsskeden. Typ av yta Före exploatering (ha) Etapp 1 (utförd) (ha) Etapp 2 (planerad) (ha) Tak 2,39 2,95 3,24 Asfalt 1,95 1,39 1,62 Skogsmark, totalt 1,15 1,15 0,6

 1. 5. Asfalt, väg + plan (m2) 0 610 0 . Tabell 2. Avrinningskoefficienter som använts för beräkningar till den reducerande arean. Numreringen visar vilken avrinningskoefficient som använts för respektive markyta ovan. Avrinningskoefficient (ϕ) Tak utan ytmagasin 0,9 Betong- och asfaltsyta, berg i dagen i stark lutning (5) 0,
 2. I denna rapport har avdunstningen och avrinningskoefficienter i Sverige närmare studerats utifrån de körningar som gjorts för perioden 1961-1990. Diagrammen och kartorna i rapporten är av översiktlig natur och hänsyn måste tas till det vid utnyttjandet
 3. Typ av yta Avrinningskoefficient, Î Tak 0,9 Sedumtak 0,2-0,6 (0,4 används i ber. nedan) Grusarmering 0,6 Asfalt 0,8 Gräs 0,1 Plattor 0,7 Tabell 4 - Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor (Svenskt Vatten P110, 2016)

avrinningskoefficient * exploateringsgrad. Beräkningsförutsättningar Avrinningskoefficient före exploatering 0,2 Avrinningskoefficient efter exploatering 0,8 Hårdgjorda ytor (tak och asfalt) 0,8 Regnintensitet (tjugoårsregn) 298,4 l/s VÄSTRA DELEN Area (ha) Reducerad area (ha) Erforderligt magasin (m³) Flöde utan magasi Det öppna diket är cirka 200 m långt och avrinner åt två håll. Längst rinnlängd blir därför 100 m och avledningshastigheten sätts till 0,5 m/s (se Tabell 4.5 i P110). t. r= 20/0,1 + 100/0,5 = 400 s = 7 min. Bilaga för beräkning av dimensionerande dagvattenflöde - typexempel WRS AB, 2017-10-17 9 Yta Avrinningskoefficient Naturmark/grönytor 0,1 GC-bana 0,2 Grusyta 0,4 Gatan (asfalterad yta) 0,8 Tak 0,9 Parkering (asfalt) 0,8 Genomsläpplig parkering (gräsarmering) 0,4 Tabell 2. Avrinningskoefficienter använda i dimensioneringsberäkningar Markanvändning för utredning ρ Area m2 Fördröjningskrav m Volym m med en avrinningskoefficient på 0,15 för hela ytan. Dimensionerade regn har antagits vara ett 10 års (asfalt, betongmarksten, plattor eller liknande) och resterande 750 m2 av gräs eller planteringar, vilket ger en genomsnittlig avrinningskoeffecient på 0,59

Avdunstning och avrinningskoefficient i Sverige 1961-1990

Beräkningstips till P110 - Svenskt Vatte

- Syftet med examenarbetet har varit att undersöka vilka faktorer som påverkar hur väl en permeabel asfalt fungerar, berättar Linnea. Det handlar dels om vilken effekt rengöring med högtryckstvätt och vakuumsugning har på permeabel asfalts infiltrationskapacitet, dels vilken uppbyggnad av den permeabla asfalten som är mest lämplig för att åstadkomma en effektiv infiltration V SAMMANFATTNING Parkeringsytor ackumulerar föroreningar från atmosfäriskt nedfall och från fordon. När föroreningarna spolas bort av nederbörden bildas smutsigt dagvatten

Avrinningskoefficient (ⱷ) Verklig area Reducerad area Asfaltsyta 0,8 1,52 ha 1,22 ha Takyta 0,9 0,12 ha 0,11 ha Gräsyta 0,1 0,33 ha 0,03 h Antagen avrinningskoefficient (-) Ängsmark 0,8 0,1 Markanvändning efter exploatering (primärzon) Yta (ha) Antagen avrinningskoefficient (-) Tak 0,06 0,9 Asfalt 0,1 0,8 Grönyta 0,64 0,1 Planområdet i primärzon (byggnadsområde 4) är ca 0,8 ha stort. Den reducerade arean före exploatering är 0,08 ha Viktad avrinningskoefficient Eftersom dagvattnet från takytorna inom planområdet anses vara relativt rent jämfört med asfalt - och parkeringsytor föreslås takdagvatten hanteras separerat från övriga ytor. Avrinnin gen från takytor bedöms stå för den större delen av avrinningen Yta Avrinningskoefficient Tak 0,90 Asfalt 0,80 Allmän hårdgjord yta 0.85 Gräs + plattor = Tomtmark 0,30 Gräs, Park 0,1 Väg med mycket plantering (90% asfalt, 10% gräs) 0,73 Kvarterstomt > 1000m2 0,5 Flödet har beräknats enligt följande formel: =· ·· Där = dimensionerande flöde [l/s

Dimensionering VA-Projektöre

Linnea vill öka förståelsen för funktionen hos permeabel

 1. Ψ = Dimensionslös avrinningskoefficient. Om underlaget är asfalt eller betong kan avrinningskoefficienten sättas till 1. Om ytan är under tak sätts avrinningskoefficienten till 0,5. i = Regnintensiteten i l/s x (multiplicerat) med ha
 2. = avrinningskoefficient [-] i = dimensionerande nederbördsintensitet [l/s/ha] k = klimatfaktor [1,3] Resultat Området har delats in i avrinningsområden baserade på angivna ytor för fördröjningsytorna. Figur 7. visar uppdelningen mellan de olika avrinningsområdena
 3. uter: 228 l/s x ha (228 liter per sekund multiplicerat med ha)

Drivmedelsanläggning - Malmö sta

 1. Marktyp Avrinningskoefficient Tak 0,9 Asfalt 0,8 Stenarmering 0,7 Plantering/odlingsbädd 0,1 Lekyta, sand 0,2 Gräsytor 0,05 Flödesberäkning före och efter exploatering Dagvattenflöde del av Visiret S:1 vid ett 10-års regn med 10 Asfalt 2410 0,8 1928 129 1,25 5
 2. Delområde Markanvändning Yta [m 2] Avrinningskoefficient Reducerad yta [ha] 1 Asfalt 962,5 0,8 0,08 1 Tak/byggnader 2887,5 0,9 0,26 1 Plantering/vegetation 5775 0,05 0,03 2 Asfalt 2250 0,8 0,18 2 Tak/byggnader 6750 0,9 0,61 2 Plantering/vegetation 13500 0,05 0,07 3 Asfalt 1096,5 0,8.
 3. Bebyggelsetyp Avrinningskoefficient Vg, asfalt 0,8 Villatomt (tak, grs, infart ) 0,3 Grusvg 0,4 Gräsyta 0,1 Sammanvgd avrinningskoefficient fr villatomt kan variera utifrn hur stor del av marken som hrdgrs. Svenskt vatten rekommenderar avrinningskoefficient 0,25 fr tomter överstigande 1000 kvadratmeter och 0,35 fr tomter understigande 1000.

= avrinningskoefficient för specifik yta A = avrinningsområdets area (ha) Avrinningskoefficienter (φ. yta) byggnader (tak) = 0.9 asfalt = 0.8 grusplan = 0.2 grönytor/naturmark = 0.1 . Ytan av fastigheten Stoby 24:1 utgör ca 20000 m. 2. Under förutsättning att 20% av fastighetsytan utgörs av industribyggnader, 30% av hårdgjord yta. Yta Avrinningskoefficient Naturmark/grönytor 0,1 GC-bana 0,2 Grusyta 0,4 Gatan (asfalterad yta) 0,8 Tak 0,9 Parkering (asfalt) 0,8 Genomsläpplig parkering (gräsarmering) 0,4 Tabell 3. Avrinningskoefficienter använda i dimensioneringsberäkningar Dimensionering av dagvattenledning i området: A red = 2877 m3 Klimatfaktor= 1,25 i (tr

En hårdgjord yta som exempel asfalt eller ett konventionellt tak har en hög avrinningskoefficient vilket innebär att större delen av de vatten som faller på en viss yta avrinner direkt. Gröna ytor har generellt en låg avrinningskoefficient då vatten som faller på e Väg asfalt 1169 0,80 935 27 16 Parkering asfalt 3804 0,80 3043 87 52 Väg, grus 129 0,40 52 1 1 Grönyta 8110 0,10 811 23 14 Summa 13212 0,462 4841 138 83 1 Avrinningskoefficient 2 Viktad avrinningskoefficient Före exploateringen blir flödet vid ett dimensionerande 10-årsregn med varaktigheten 10 minuter ca 138 l/s ) Antagen avrinningskoefficient (-) Tak 3 800 0, 9 Asfalt 5 000 0,8 Grönyta 1 500 0,1 Efter exploatering Markanvändning Yta (m 2) Antagen avrinningskoefficient (-) Tak 3 500 0 ,9 Asfalt 1 400 0,8 Grönyta 5 500 0,

Anvisning för drivmedelsanläggninga

Befintlig situation Område Area (m2) Marktyp Avrinningskoefficient m2 red tot 10 min regn (l/s/ha) Avrinning (l/s) 30 min regn (l/s/ha) Avrinning (l/s) Fördröjning (m3) 194 Berg i dagen 0,4 78 228 1,8 116 0,900 område 1 1232 Asfalt, parkering 0,8 986 228 22,5 116 11,433 1616 Väg 0,8 1293 228 29,5 116 14,996 4372 Grönytor 0,1 437 228 10,0 116 5,072 7414 2793 63,7 32,401 27,93 Avrinningskoefficient efter exploatering för asfalt 0,8 Avrinningskoefficient efter exploatering för grönområden 0,1 Regnintensitet (femårsregn) 187,5 l/s*ha Vid ett dimensionerande 5-årsregn belastas dagvattensystemet med ytterligare ca 28 l/s jämfört med före exploatering

Kompletteringar dagvattenutredning Lådmakare

Hårdgjorda ytor har en avrinningskoefficient på φ=0,8 Asfalt 970 m2 0,8 134/228 10,4 l/s 17,7 l/s Grönyta 3250 m2 0,1 134/228 4,4 l/s 7,4 l/s Summa 5155 m2 134/228 26,1 l/s 44,3 l/s Dagvattenservis 2 Yta Area Koefficient Intensitet Flöde 2 år Flöde 10 år Tak 920. Typ av yta Avrinningskoefficient Tak 0,9 Asfalt 0,8 Gräs 0,1 Tabell 1 - Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor.(Svenskt Vatten P110, 2016) Då planförslaget inkräktar på befintlig damm, tas även ytor för tak-, gräs- och asfaltsyta för byggnad C, med i beräkningar för ny exploatering. Detta så att befintlig AVRINNINGSKOEFFICIENT FÖR OLIKA YTOR Betong, Asfalt, Stenplattor med fog..... 0,8 Gräsmatta, trädgård, grusplan..... 0,3 JORDTYPER Vi har många olika typer av jord, alla är olika täta och släpper inte igenom lika mycket.

Examensarbete Genomsläpplig beläggning Annika Ritzman by

av trä, asfalt, betong, grus och sten. Vägområdet uppgår i sin helhet ϕ= avrinningskoefficient (VAV P110) R=reducerad area i hektar (VAV P110) Q2= ett 10-års regn med 10 minuters varaktighet inkl klimatfaktor ger 285 l/s ha (VAV P110, Blockregnsintensitet Avrinningskoefficient Dimensionerande avrinningskoefficient Delområde 2 (nuvarande mark) Gräsyta 0,41 0,10 0,33 Skogsmark 0,10 0,10 Asfalt 0,25 0,80 Delområde 2 (Tidigare planförslag) Lekyta/konstgräs 0,04 0,70 0,5 Gräsyta 0,33 0,10 Takyta 0,07 0,90 Asfalt 0,32 0,80 Delområde 2 (Nuvarande planförslag Avrinningskoefficient En faktor mellan 0 - 1 som indikerar hur nederbörd rinner av/bort från en yta efter att delar av den evaporerat eller absorberats och infiltrerats i denna. Till exempel har en betong- och asfaltsyta en avrinningskoefficient på 0,8 och en gräsyta 0 - 0,1 (Svenskt vatten 2016, s. 67 - 68) Avrinningskoefficient för gator har minskats till 0,7 på grund av att asfaltsytan avvattnas mot svackdiken och makadamfyllning under svackdiken. (Se kapitel 7.311 och 7.32) Yta/markslag Avrinningskoefficient Vägyta/asfalt 0,7 Tak/ 0,9 Grönytor, parkområde. februari 2020 falkenbergs kommun va- och dagvattenutredning ullared 2:2 m.fl adress cowi ab solna strandväg 74 171 54 solna tel 010 850 23 00 fax 010 850 23 10 www cowi.se projektnr. dokumentnr

Avrinningskoefficient för asfalt har valts till 0.9. En klimatfaktor på 1,25 har använts i beräkningar. Flödeskapacitet i ledningar har beräknats efter Colebrook. 6 Avvattningssystem 6.1 Avvattningsöversikt Sträckan delas upp i 7 st delar med utsläppspunkt till bef ledningar/diken från respektive sträck Övriga vegetationsytor har en avrinningskoefficient på φ=0,1 Befintlig belastning Den befintliga fastighetens belastning bygger på att den totala arean på 25120 m² fördelas på de fyra anslutningspunkterna enligt följande. Dagvattenservis 1: Yta Area Koeff Intensitet Flöde Tak 850 0,9 140 10,7 Asfalt 900 0,8 140 10, Sammanvägd avrinningskoefficient på 0,8(tak, asfalt) och 0,2( grus, gräs) har använts. Återkomstiden har satts till 10 år. För att ta hänsyn till att regnintensiteten förväntas öka i framtiden så har den multiplicerats med en klimatfaktor 1.3 vilket ger en regnintensitet på 296 l/s, ha Asfalt 0,73 0,8 0,584 133 Totalt 1,74 0,6 1,060 242 Tabell 1. Dagvattenflöde från nuvarande bebyggelse. Grusyta 4. Framtida dagvattenhantering avrinningskoefficient som tidigare har tillämpats. De deltagande ytornas area, avrinningskoefficient och flöden visas i Tabell 2.

(avrinningskoefficient) Före exploatering (ha) Efter exploatering Lövdungen 2 (ha) Efter exploatering kommunens mark (ha) Tak (0,9) 0,027 0,1331 0 Asfalt (0,8) 0,115 0,0298 0,026 Sedumtak (0,6) 0 0 0 Grönytor (0,1) 0,156 0,1018 0,058 Plattor (0,7) 0 0 0 Grus (0,4) 0,101 0,0243 0,005 Multisportplan (0,3) 0 0 0,02 av asfalt inom det specifika dagvattenområ-det. Allt avrinnande dagvatten på dessa hårdytor belastar troligtvis det separata dagvattensystemet. Avrinningskoefficient (medelvärden), (Larm, 1996). 4 I beräkningsformeln för dagvattenvolym anger parametern A arean som utgörs a

avrinningskoefficient än asfalt. Området runtomkring kan få plattsättning, vilket också det förbättrar hanteringen. Området som enligt planförslaget är vikt åt parkering, kan också göras om för att få en genomsläpplig beläggning, i form av gräs- eller grusarmering Genomsläpplig asfalt 5000 Tabell 2: Avrinningskoefficienter för olika beläggningsytor, där de högre värdena gäller för branta sluttningar, intensiva regn och relativt ogenomträngliga ytor Då en genomsläpplig asfalt nått slutet av sin livscykel är det enligt Huber (2000 se Ferguson 2005) möjligt att fräsa loss lagret, värma upp det och återvinna det på plats Markanvändning Yta [m2] Avrinningskoefficient Reducerad yta [ha] Naturmark 14 243 0,10 0,14 Tak 446 0,90 0,04 Totalt 14 689 0,12 0,18 4.1.2 Flöden Flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1 samt reducerade ytor enligt Tabell 1

Typ av yta Area Avrinningskoefficient Hustak 11874 m2 0,9 Hårdgjord yta (t.ex. asfalt) 11874 m2 0,8 Genomsläpplig mark 5937 m2 0,1 Summa 29685 m2 0,7 (Genomsnittlig avrinningskoefficient) Med ovanstående förutsättningar genererar ett regn med 10 års återkomsttid och 10 minuter Typ av yta Avrinningskoefficient (φ) Area [m2] 2Andel [%] Area [m ] Andel [%] Tak 0,9 3 700 27 3 500 26 Asfalt 0,8 4 700 35 4 000 29 Obebyggd kvartersmark/ grusplan 0,2 5 200 38 6 100 45 Summa - 13 600 100 13 600 100 A eff 7 090 - 6 350 Totalt Avrinningskoefficient Befintlig Planerad Markanvändning φ area [m2] red. area [m2] area [m2] red. area [m2] Asfalt 0,8 12 986 10 389 10 500 8400 Grus 0,2 6513 1303 4400 880 Grönyta 0,1 25 848 2585 22 104 2210 Parkering 0,8 994 795 1761 1409 Skolgård 0,5 986 493 9000 4500 Tak 0,9 6688 6019 6250 562 Avrinningskoefficient för järnvägsområdet har Vatten Natur Banvall Takyta Väg/asfalt . 2014-11-10 PM Dagvatten Morningside Marina 9 (24) n: \ 103 \ 28 \ 9 89 2 103 \ 0-p p ma \ r k s e b 09-dn e r ut-pm-l y k l ka \ en t t a dagv pm x doc . na i r a m e d i ngs ni mor n: \

In order to increase the knowledge regarding how the runoff coefficient varies with increased rainfall intensity, a literature study and calculations in Excel were conducted. The background to how the tabled values of the runoff coefficient have been determined was found to be a book based on an assembly of answers to a survey collected from different companies in USA Avrinningskoefficient för asfalt är 0,9 (tabell 2.3 i MB 310). Avrinningskoefficient för befintlig åkermark är 0,1 (P 110). En klimatfaktor på 1,25 har använts i beräkningar (P 110). VÄG 934, VALLBYVÄGEN, GÅNG OCH CYKELVÄG, DELEN GRESSELA-FJÄRÅS 10 (16) Tite Antagandet att tomterna blir till 90% hårdgjorda har gjorts(90% asfalt 10% grönt), detta ger en avrinningskoefficient på 0.73 för tomtmark efter exploatering. Takytan har avskilts från tomtmark för att lättare påvisa effekterna av gröna tak. Tabell 1: Dagvattenflöden för planområdet innan exploaterin Uppdrag: 288833, Dagvattenutredning Blåsippan 3 och 4, Älmhult 2018-09-24 Beställare: IKEA of Sweden AB O:\VAX\288833\M\_Text\Dagvattenutredning_IKEA.doc

φ = Avrinningskoefficient i(t r) = Dimensionerande regnintensitet [l/s·ha] t r = Regnets varaktighet (rinntid) [minuter] kf = Klimatfaktor Regnintensiteten har beräknats enligt Svenskt Vattens publikation P110, ekvation 2. › Genomsläpplig asfalt, gräs- eller grusarmering på parkeringsytor Markanvändning Avrinningskoefficient Andel före exploatering Andel efter exploatering tak 0,9 37 % 32 % gräs 0,1 5 % 25 % asfalt 0,85 58 % 36 % trädäck 0,85 0 % 7 % . Uppdrag nr. 16U31448 Sida 6 (12) Bjerking AB Figur 5. Befintliga och planerade markytor. 5.2 Flöden. de ytor som har obefintlig infiltrationskapacitet, så som asfalt, gummiytor, trätrallar och betongplattor. Tabell 1. Markanvändning nuläge. Markanvändning Yta (ha) Avrinningskoefficient Takytor 0,01 0,9 Grusytor 0,03 0,2 Parkmark 1,39 0,1 Tabell 2. Markanvändning planområde efter exploatering det har dock alla takytor räknats som traditionella tak utan lägre avrinningskoefficient. Lantmannen 7, Falköping PM Teknisk Försörjning Slutversion, 2014-12-19 13 hålsten av betong, marksten med genomsläppliga fogar, permeabel asfalt eller grus används avrinningskoefficient beskriver hur stor andel av vattnet som avrinner från en yta. Avrinningskoefficienter utgår från Svenskt Vattens publikation P110. För kuperade delar av området har avrinningskoefficient 0,2 använts vilket är en sammanvägning mellan avrinningskoefficienten för berg i dagen (0,3) och kuperad bergig skogsmark (0,1)

PM Dagvatten Morningside Marina - Översik

Yta Avrinningskoefficient Hårdgjorda ytor 0,80 Grönområde 0,10 Totalt 0,14 För planerad bebyggelse beräknades dimensionerande flöden utifrån de areor som uppmättes enligt tabell 1. Avrinningskoefficienten för asfalt ansattes till 0,8 enligt P110, se tabell 3. För vanliga tak ansatte Varje ingående yta med specifik avrinningskoefficient har beräknats separat och därefter har flödena adderats. Asfalt 800 0,8 134,1 8,58 Grön yta med blottat berg 4300 (0,1) -0,3 134,1 17,3 Summa 6300 40,36 Nuvarande markytor Area (kvm) Avrinnings-.

LANDSKAPSGRUPPEN Öresund AB Kyrkogatan 19, 222 22 Lund Telefon 046 - 19 05 60 . DAGVATTEN-PM . MELLBY 3:121 och del av MELLBY 27:52 . Kivik Simrishamns Kommu Asfalt 0,03 0,8 0,02 6 7 Totalt C 0,18 0,6 0,10 28 34 Totalt 1,46 0,59* 0,86 247 309 *Sammanvägd avrinningskoefficient A Red /A Φ - Avrinningskoefficient [-], från Svenskt Vattens publikation P110 Area Red - Reducerad area [m2], Area = Area * Φ Q 20. Sammanfattning Sweco Karl XI:s väg 61 SE 302 96 Halmstad, Sverige Telefon +46 (0)86 95 60 00 Fax www.sweco.se Sweco Environment AB RegNo: 556346-032

Avrinningskoefficienten - dess relation till

Årstafältet skola Kvarter J stockholm.se Godkänt dokument - Renoir Danyar, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2020-09-02, Dnr 2017-1952 Avrinningskoefficient (φ) som använts är hämtad från Svenskt Vattens publikation P110 (Svensk Vatten, 2016). Beräkningspunkt Naturmark [ha] (φ = 0,1) Asfalt [ha] (φ = 0,8) Reducerad area [ha] Utloppspunkt 0,1 0,18 0,15 har en genomsnittlig avrinningskoefficient på 0,5 använts. Tabell 2. Asfalt/Plattor 0,13 0,75 0,10 16 22 27 40 Parkering 0,05 0,8 0,04 7 10 12 18 Uteplats, terrass mm 0,09 0,7 0,06 10 14 17 25 Plantering 0,100,10,012234 Övriga ytor 0,56 0,5 0,28 47 63 79 11 Avrinningskoefficient [] Befintlig yta [ha] Kommande yta [ha] Asfalt 0,80 0,00 0,39 Grusväg 0,40 0,25 0,05 Villatomt 0,35 1,08 1,57 Park 0,10 0,00 0,62 Skog 0,07 3,04 2,55 Odlad mark 0,05 0,82 0,00 Totalt 0,14 5,19 5,19 Totalt red. 0,22 0,73 1,12 . 2 03-28. asfalt och 5 300 m2 grönytor, där 50 % av takets yta räknats bort. Avrinningskoefficienterna har satts till 0,9 (tak), 0,8 (asfalt) och 0,1 (grönytor) som i PM Dagvatten. Schablonhalterna för exploateringen antas vara markanvändningarna tak, asfalt (väg 1) och blandat grönområde och har beräknats som en flödesviktad halt

Kryddvägen, Tyres

Beskrivning av yta Avrinningskoefficient ϕ Hustak 0,9 Asfalt 0,8 Marksten 0,7 Gräs 0,05 Beräknade flöden från exploateringsområdet kommer, i och med exploateringen och hänsyn till framtida klimatförändring, att minska med femton procent. För 10 års regnet motsvarar minskningen 6 l/s. Flöden före och efter exploatering fö husen består till ca hälften av asfalt och till hälften av mer genomsläppliga material med lägre avrinningskoefficient så som marksten och rasteryta (se kap 5.1.3 avseende genomsläpplig beläggning). Vid beräkningarna används rationella metoden: Planområde Riksväg 50 kanvändning har området karterats med en avrinningskoefficient för varje typ enligt Tabell 1. Tabell 1. Avrinningskoefficienter för markanvändning. Markanvändning Avrinnings-koefficient Tak 0,9 Väg, GC-bana, asfalt 0,8 Parkering, gräsarmering 0,65 Publik park (innergård) 0,5 Grusväg 0,85 Grusyta (ej väg) 0,4 Grusplan 0, Yta Avrinningskoefficient Tak 0,9 Asfalt 0,8 Bebyggd kvartersmark (ind.) 0,84 Kuperad bergig skogsmark 0,1 Gräsyta, ängsmark mm 0,1 Den totala avrinningsfaktorn för planerad markanvändning är beräknad till 0,84 ba-serat på att maximala tillåtna byggnadsarean (40 % enligt planbestämmelse) per fas Typ av yta Avrinningskoefficient Före utbyggnad (m2) Efter utbyggnad (m2) Reducerad area (m2) Ängsmark 0.1 4816 1126 113 Tak 0.9 0 650 1216 Asfalt 0.8 0 3040 1872 Den nya infartsvägen föreslås avvattnas till grönytorna intill. Befintlig dagvattenledning som mynnar i bäcken föreslås förlängas under infartsvägen

med respektive avrinningskoefficient erhålls den reducerade arean, A red. Avrinningskoefficienten har alltid ett värde mellan 0 och 1 och ju högre värde desto större andel av vattnet rinner av från ytan efter ett regn. Det finns rekommenderade avrinningskoefficienter, dels för olika yt-typer och dels för olika bebyggelsetyper Avrinningskoefficient för asfalt är 0,9 (tabell 2.3 i MB 310). Avrinningskoefficient för befintlig åkermark är 0,1 (P 110). En klimatfaktor på 1,25 har använts i beräkningar (P 110) · Avrinningskoefficient 0,9 fr takytor, 0,8 fr hrdgjord mark, 0,4 armerad grs, 0,25 frskolatomt. · Asfalt 1875 m2 · Frskola 4427 m2 Idrottshallens-fastighet kommer att best av hallen och stora parkeringen. · Tak 1768 m2 · Asfalt 3061 m2 · Armerad grs 185

 • Skatepark of tampa.
 • DAD bass.
 • Zara jobs Liverpool.
 • Trolloc.
 • Kvinnlig motsvarighet till måg.
 • Kaplans aucioner.
 • Telefoonnummer zoeken Nederland.
 • Chromecast Telia pris.
 • Jabber chat history encrypted.
 • Sherp ATV for Sale.
 • Skänninge marknad historia.
 • Plato Symposium Analysis.
 • King William Island.
 • Hummus utan tahini.
 • Malaysian Airplane.
 • Aktiv tubulär sekretion.
 • Handdusch till toalettstol.
 • Turkisk mat Stockholm.
 • Fahrrad Metzingen.
 • ISOFIX installation.
 • Nach trennung neue leute kennenlernen.
 • Blå kostym dressman.
 • LG phone problems.
 • Region Uppsala kulturstipendium.
 • Skavlan 2009.
 • Prinsen av Egypten recension.
 • Avlidna Lilla Edet.
 • November 23 1980 horoscope.
 • Kündigung ElitePartner Schweiz.
 • Butchers nötfärs Lidl.
 • Ätbart lim göra själv.
 • Camp Movie 2020.
 • Kontinentaldrift Evolution.
 • Plusstolar Bergakungen.
 • El scooter barn.
 • Karbonpapper Svart.
 • Datorn startar inte Acer.
 • Lohn Kindergärtnerin Baselland.
 • Ferienjob Hessen.
 • Hvornår er jalousi for meget.
 • Hammerite direkt på Galv.